Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia zwierząt 1200-B24EZ-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: ALCOY J.C.O. 2013. The Schnabel Method: An Ecological Approach to Productive Vocabulary Size Estimation.
BEGON M., MORTIMER M., THOMPSON D. 1999. Ekologia populacji. Stadium porównawcze zwierząt i roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
SOBIERAJ-BETLIŃSKA A., BANASZAK J. 2017. Zadrzewienia śródpolne jako ostoje pszczół. Wiadomości Entomologiczne 36(2): 111-123.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: ćwiczenia modelowe, praca z programem EstimateS
Literatura:

BANASZAK J. 1993. Ekologia pszczół. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, Poznań.

BANASZAK J. (red.). 1998. Ekologia wysp leśnych. Wyd. Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

BANASZAK J. i WIŚNIEWSKI H. 1999. Podstawy ekologii. Wyd. Uczelniane WSP w Bydgoszczy. Bydgoszcz.

BĄK-BADOWSKA J. 2012. Ekologia zgrupowań pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) wybranych obszarów chronionych Wyżyny Małopolskiej. Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.

CIERZNIAK T. 2003. Ekologia pszczół w dynamicznym kręgu zbiorowisk grądowych. Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

FRANZ K. W., ROMANOWSKI J. I GRIMM V. 2011. Modele siedliskowe i analiza żywotności populacji. [W:] Wiadomości Ekologiczne 57(3): 97-108.

GÓRECKI J., KOZŁOWSKI M., GĘBCZYŃSKI M. 1987. Ćwiczenia z ekologii. Kraków – Białystok.

KREBS C.J. 2011. Ekologia – eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa.

ŁOMNICKI A. 2012. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa.

MACKENZIE A., BALL A.S., VIRDEE S.R. 2005. Krótkie wykłady. Ekologia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

http://viceroy.eeb.uconn.edu/EstimateS EstimateS

Efekty uczenia się:

W01, W02, U01, U02, U03, U04,U05, U06, U07, K01, K02

Metody i kryteria oceniania:

1. Po każdym bloku student jest zobowiązany przygotować sprawozdanie (w formie notatki lub prezentacji multimedialnej) w wyznaczonym terminie. Kryteria oceny:

 poprawność merytoryczna:

poprawność obliczeń – 35%

posługiwanie się terminologią – 10%

przygotowanie adekwatnych i informatywnych wykresów – 20%

 poprawność językowa – 5%

 poprawność układu pracy – 10%

 jasność przekazu informacji – 20%

2. Przewidziane są dwa kolokwia.

3. Oceniana jest aktywność na zajęciach: wypowiedzi słowne, zaangażowanie w wykonywanie zadań, umiejętność pracy w grupie.

4. Skala oceniania:

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w czasie trwania kursu ocen.

Zakres tematów:

1. Estymacja całkowitej liczby gatunków oraz sporządzenie krzywej akumulacyjnej.

2. Tabele życiowe, a zarządzanie populacjami.

3. Bezwzględna ocena zagęszczenia zwierząt. Metoda SCHNABEL jako jedna z metod opartych na znakowaniu.

4. Bezwzględna ocena zagęszczenia zwierząt. Ocena zagęszczenia nornicy rudej Myodes glareolus metodami regresji i MORANA-ZIPPINA.

5. Dryf genetyczny: określanie celów zarządzania populacjami w celu ograniczenia utraty różnorodności genetycznej.

6. Kontrolowanie efektów chowu wsobnego w oparciu o fluktuującą asymetrię.

7. Dynamika liczebności i bogactwa gatunkowego pszczół w sezonie.

8. Ocena różnorodności pożytków kwiatowych preferowanych przez trzmiele (Bombus Latr.) w wybranym ogrodzie botanicznym Bydgoszczy.

9. Badanie różnorodności gatunkowej i struktury biocenoz.

10. Wskaźniki podobieństwa faunistycznego. Analiza porównawcza faun.

Wykorzystanie w trakcie laboratoriów dotyczących treści programowych w punktach: 1, 2, 3, 4 i 5 kompetencji nabytych podczas szkolenia „Arkusz Excel – poziom podstawowy”, realizowanego w ramach ogólnouczelnianego projektu „Innowacyjny Dydaktyk UKW” mającego na celu podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Anna Sobieraj-Betlińska 4/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.