Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe 1200-Bt23PZ-SD
Praktyka zawodowa (PRZ) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 80
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Regulamin studiów UKW
Rozporządzenie MNiSW

Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: zajęcia praktyczne,
obserwacja, eksperyment

Literatura:

Regulamin praktyki realizowanej na kierunku

Program praktyki dla kierunku biotechnologia

Dokumentacja miejsca odbywania praktyki

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W02 – w pracy badawczej konsekwentnie stosuje zasady interpretacji zjawisk i procesów biologicznych w oparciu o dane empiryczne, z wykorzystaniem odpowiedniej metodyki badawczej

K_W07 omawia zaawansowane metody badawcze oraz objaśnia zasady działania specjalistycznej aparatury badawczej stosowanej w analizie procesów biotechnologicznych

K_W08 – ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w biotechnologii

Umiejętności:

K_U01 – stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii

K_U02- posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w biotechnologii

K_U03 – prowadzi obserwacje procesów biotechnologicznych, poddaje je interpretacji oraz formułuje wnioski

K_U05 - sporządza w sposób poprawny podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_U12 - samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami

Kompetencje:

K_K04 – sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów

K_K05 – przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role

K_K06 – rozumie konieczność stosowania zasad etyki i dobrych praktyk akademickich, dostrzega potrzebę stosowania zasad bioetyki oraz zasad BHP

K_K08- jest świadomy znaczenia biotechnologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

- na poziomie Koordynatora praktyk - Dziennik Praktyk, opinia Zakładowego Opiekuna praktyk, hospitacje

- na poziomie Zakładowego Opiekuna Praktyk - opinia na temat realizacji praktyk zawodowych,

Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii od opiekuna za postawę, zaangażowanie i pracę w czasie praktyki i złożenie u Koordynatora praktyk prawidłowo prowadzonego dziennika praktyk.

Zakres tematów:

Zadania (uzależnione od miejsca odbywania praktyki):

- poznanie zasad działania placówki

- zaznajomienie się z zasadami ewidencjonowania, dokumentowania i gromadzenia prac jednostki

- poznanie sprzętu i aparatury wykorzystywanej w miejscu realizacji praktyk oraz posługiwanie się nim

- poznawanie technik pracy laboratoryjnej

- asystowanie przy planowaniu i wykonywaniu pomiarów, pobieraniu prób, przeprowadzaniu analiz, eksperymentów naukowych, sporządzaniu dokumentacji itp.

- poznawanie metod i zasad dokumentowania obserwacji i eksperymentów naukowych

- poznawanie procesów technologicznych i procedur związanych z biotechnologią

- inne zadania związane z kierunkiem studiów wyznaczone przez kierowników placówki w której realizowane są praktyki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Małgorzata Śliwinska 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.