Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium 1200-Bt24S-SD
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Literatura zależna od tematyki seminarium i tematyki pracy dyplomowej (książki dostępne w zbiorach biblioteki oraz publikacje naukowe dostępne w bazach bibliograficznych)
Metody dydaktyczne: metody seminaryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: zajęcia realizowane w formie zdalnej
Literatura:

Literatura zależna od tematyki seminarium i tematyki pracy dyplomowej (książki dostępne w zbiorach biblioteki oraz publikacje naukowe dostępne w bazach bibliograficznych)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – zna tematykę badawczą jednostki realizującej seminarium

W02 – ma wiedzę w zakresie aparatury oraz metod badawczych wykorzystywanych w danej jednostce

W03 – ma poszerzoną wiedzę w zakresie tematyki przygotowywanej pracy magisterskiej

Umiejętności:

U01 – potrafi powiązać tematykę badawczą seminarium z podstawowymi dyscyplinami wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych oraz w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

U02 - umie wyszukać potrzebne informacje/publikacje naukowe

U03 – posiada umiejętność przygotowania i wygłaszania referatu oraz prowadzenia dyskusji naukowej

U04 – potrafi wykorzystać i rozszerzyć znajomość języka obcego w celu pozyskania, przetwarzania i prezentowania informacji naukowych

Kompetencje:

K01 – rozumie potrzebę stałego rozwoju zainteresowań w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w szczególności w obszarze nauk przyrodniczych

K02 – umie powiązać wyniki badań naukowych z możliwością ich praktycznego zastosowania w badaniach podstawowych i aplikacyjnych

K03 – potrafi krytycznie ocenić wartości badań naukowych

K04 – rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy w szczególności z zakresu nauk przyrodniczych

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

- umiejętność przygotowania i prezentacji referatu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,

- umiejętność wyboru i korzystania ze źródeł literaturowych,

- ocena sposobu prezentacji treści naukowych ze źródeł obcych i własnych wyników,

- aktywny i rzeczowy udział w dyskusji.

Zakres tematów:

Treści programowe realizowane w ramach seminarium są zróżnicowane w zależności od tematyki badawczej realizowanej prze daną jednostkę wydziałową.

Główne treści realizowane w trakcie seminarium:

- Student przygotowuje (w oparciu o dostane materiały źródłowe) i prezentuje najnowsze dane dotyczące stanu wiedzy w zakresie zgodnym z tematem własnej pracy magisterskiej.

- Pogłębienie przez studentów umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł obcojęzycznych.

- Grupa seminaryjna w zakresie specjalności naukowej jednostki poszerza wiedzę z zakresu danej tematyki badawczej biorąc udział w dyskusji.

- Opracowanie i prezentacja założeń pracy magisterskiej, oraz doboru metod badawczych właściwych dla uzyskania założonego celu badań.

- Doskonalenie techniki przygotowania i prezentacji referatów na tematy związane z tematyką seminarium.

- Doskonalenie przez z studentów umiejętności krytycznej oceny prezentacji/referatów oraz prowadzenia konstruktywnej dyskusji naukowej.

- Przedstawienie wyników badań oraz formułowanie na ich podstawie wniosków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Magdalena Twarużek 1/1 szczegóły
2 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Ewa Dembowska 1/1 szczegóły
3 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Łukasz Kubera 1/1 szczegóły
4 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Małgorzata Śliwinska 1/1 szczegóły
5 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Beata Koim-Puchowska 1/1 szczegóły
6 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Artur Dzialuk 1/1 szczegóły
7 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Magdalena Trojankiewicz 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.