Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa 1200-Bt24PZ-SD
Praktyka zawodowa (PRZ) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 85
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Regulamin studiów UKW
Rozporządzenie MNiSW

Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: zajęcia praktyczne,
obserwacja, eksperyment

Literatura:

1. Ramowy program praktyk dla kierunku Biotechnologia

2. Dokumentacja miejsca odbywania praktyk

Efekty uczenia się:

Efekty z obszaru wiedzy:

W01 - Student zna teoretyczne podstawy obsługi sprzętu laboratoryjnego i aparatury oraz procedury stosowane w jednostce prowadzącej praktykę zawodową

W02 - Student wymienia zastosowania urządzeń i procedur stosowanych w działalności naukowo-badawczej/usługowej realizowanej w jednostce prowadzącej praktykę zawodową

W03 - Student potrafi zaplanować odpowiednie procedury/analizy adekwatne do specyfiki jednostki prowadzącej praktykę zawodową

Efekty z obszaru umiejętności:

U01 - Student korzysta z aparatury i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w działalności jednostki prowadzącej praktykę zawodową

U02 - Student realizuje samodzielnie oraz w zespole wybrane określone zadania/analizy zlecone przez opiekuna praktyk w jednostce prowadzącej praktykę zawodową

U03 - Student opisuje i podsumowuje zadania zlecone przez opiekuna praktyk w dzienniku praktyk

Efekty z obszaru kompetencji społecznych:

K01 - Student jest odpowiedzialny za powierzane zadania oraz sprzęt niezbędny do ich realizacji

K02 - Student wykazuje aktywną postawę oraz świadomie podejmuje decyzje w zakresie realizacji zadań powierzonych w jednostce prowadzącej praktykę zawodową

K03 - Student stosuje zasady etyki zawodowej z poszanowaniem własności intelektualnej

K04 - Student zna i stosuje zasady BHP obowiązujące w jednostce prowadzącej praktykę zawodową

Metody i kryteria oceniania:

- na poziomie Wydziałowego koordynatora praktyk - ocena Dziennika Praktyk, opinia Zakładowego opiekuna praktyk, hospitacje;

- na poziomie Zakładowego opiekuna praktyk - opinia na temat realizacji praktyk zawodowych.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii od opiekuna za postawę, zaangażowanie i pracę w czasie praktyki i złożenie u Wydziałowego Koordynatora praktyk prawidłowo prowadzonego dziennika praktyk.

Zakres tematów:

Zadania (uzależnione od miejsca odbywania praktyki):

- poznanie zasad działania placówki

- zaznajomienie się z zasadami ewidencjonowania, dokumentowania i gromadzenia prac jednostki

- poznanie sprzętu i aparatury wykorzystywanej w miejscu realizacji praktyk oraz posługiwanie się nim

- poznawanie technik pracy laboratoryjnej

- asystowanie przy planowaniu i wykonywaniu pomiarów, pobieraniu prób, przeprowadzaniu analiz, eksperymentów naukowych, sporządzaniu dokumentacji itp.

- poznawanie metod i zasad dokumentowania obserwacji i eksperymentów naukowych

- poznawanie procesów technologicznych i procedur związanych z biotechnologią

- inne zadania związane z kierunkiem studiów wyznaczone przez kierowników placówki w której realizowane są praktyki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Małgorzata Śliwinska 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.