Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biogeografia 1200-OS35B-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: w zakresie fitogeografii:

Falińska K. 2017. Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Podbielkowski Z. 1995. Fitogeografia części świata, vol. 1-2. PWN, Warszawa.
Stanley S. M. 2002. Historia Ziemii. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Walter H. 1976. Strefy roślinności a klimat. PWRiL, Warszawa.

w zakresie zoogeografii:

Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, 590 str.
Lomolino M.V., Riddle B.R., Whittaker R.J., Brown J.H. 2010. Biogeography. 4th ed. Sinauer Ass. Inc. 878 str.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: zajęcia realizowane zdalnie w semestrze zimowym 20/21
Literatura:

w zakresie fitogeografii:

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kostrowicki A. S. 1999. Geografia biosfery. PWN, Warszawa.

w zakresie zoogeografii:

Kostrowicki A.S. 1999. Geografia biosfery. Biogeografia dynamiczna lądów. PWN, 256 str.

Umiński T. 1998. Życie naszej Ziemi. WSiP, 304 str.

Sempioł W. 1986. Biogeografia. WSP Olsztyn, 211 str.

Čmak J. 1999. Elementy Biogeografii. WSP Kielce, 239 str.

Efekty uczenia się:

W_01 – rozpoznaje zasięgi geograficzne roślin i zwierząt oraz objaśnia ich historyczne i ekologiczne uwarunkowania;

W_02 – objaśnia znaczenie taksonów endemicznych dla stopnia zróżnicowania flor i faun krain fito- i zoogeograficznych;

W_03 – rozróżnia główne biomy Ziemi pod względem florystycznym, faunistycznym i ekologicznym;

W_04 - charakteryzuje najważniejsze dla flory i fauny Polski elementy geograficzne;

K_01 – jest świadomy jakie czynniki mają wpływ na zróżnicowanie geograficzne szaty roślinnej i fauny Ziemi.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: test wyboru

50% do 60% punktów – dst

> 60% do 70% punktów – dst+

> 70% do 80% punktów – db

> 80% do 90% punktów – db+

> 90% punktów – bdb

Zakres tematów:

w zakresie fitogeografii:

Przegląd biomów Ziemi i ich charakterystyka:

• warunki abiotyczne (klimat, gleby),

• formacja roślinna i jej struktura,

• udział form życiowych Raunkiaere’a,

• produkcja pierwotna,

• zapas biomasy,

• bioróżnorodność (na poziomie gatunkowym i ekosystemowym),

• dominujące grupy taksonomiczne,

• specyficzne dla biomu zależności pomiędzy roślinami i innymi grupami organizmów żywych,

• stopień przekształcenia w wyniku gospodarki, aktualne zagrożenia.

Historia współczesnego zróżnicowania biosfery:

• teoria Wegenera oraz zjawisko spreadingu dna oceanicznego,

• historia pojawiania się i dominacji kolejnych grup taksonomicznych roślin na lądzie,

• kierunki i tempo ewolucji roślin okrytozalążkowych,

• plejstocen – epoka lodowa - najważniejsze następstwa glacjałów dla szaty roślinnej.

Regionalizacja biosfery – zasięgi roślin:

• morfologia zasięgów roślin,

najważniejsze procesy kształtujące zasięgi roślin.

w zakresie zoogeografii:

• Cele i zadania zoogeografii: statyczna i dynamiczna koncepcja biosfery, struktura biosfery, historia myśli zoogeograficznej, dyscypliny pomocnicze zoogeografii, statyczne i dynamiczne ujęcie zoogeografii, zagadnienia zoogeografii współczesnej, typologia zoogeografii, zoogeografia a systematyka (taksonomia), procesy specjacyjne jako źródło różnorodności gatunkowej,

• Podział kontynentów na jednostki zoogeograficzne (zasady regionalizacji, państwa, podpaństwa i prowincje zoogeograficzne, różnice w regionalizacji fito- i zoogeograficznej);

• Procesy dyspersyjne (wewnętrzne i zewnętrzne czynniki dyspersji, dyspersja aktywna i bierna, inwazje biologiczne jako zjawiska zoogeograficzne, jak introdukcje zmieniły zoogeograficzny obraz świata), bariery (b. wodne i lądowe, strefy roślinne i klimatyczne jako bariery dla dyspersji zwierząt, bariery ekologiczne, rola pustyń naturalnych i cywilizacyjnych w ograniczaniu dyspersji, wpływ gospodarki człowieka na procesy dyspersji, bariery odległości i czasu, trwałość barier), zasięgi i ich zmiany (definicja i rodzaje zasięgów, geneza zasięgów małych i dużych, korytarze, migracje w obrębie i poza zasięgiem występowania, warunki i czynniki kolonizacji, rola czynników ograniczających, refugia, gatunki kosmopolityczne, endemiczne, reliktowe i wyspowe), fauna wysp (wpływ wieku wysp na zasiedlającą je faunę, reguły dotyczące fauny wysp).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Tomasz Marquardt, Małgorzata Mazur 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.