Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność i jej przemiany 1200-OS36BJP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I - IV. GIOŚ Warszawa
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Andrzejewski R., Weigle A. 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Drugi polski raport – 10 lat po Rio. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Górny M. 1975. Zooekologia gleb leśnych. PWRiL, Warszawa.

Krantz G.W., Walter D. E.2009. A Manual of Acarology. 3rd Ed. Texas Tech University Press.

Niedbała W. 1980. Mechowce – roztocze ekosystemów lądowych. PWN, Warszawa.

Weigmann G. 2006. Hornmilben (Oribatida).Keltern, Goecke & Evers.

Efekty uczenia się:

W01 – definiuje i wyjaśnia pojęcie różnorodności oraz jego znaczenie w ochronie przyrody,

W02 – ogólnie charakteryzuje różnorodność biologiczną Polski na tle świata, w odniesieniu do trzech poziomów zróżnicowania.

W03 – omawia przemiany różnorodności w aspekcie geograficznym i

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdziany końcowe z części botanicznej i zoologicznej.

Znajomość zagadnień na poziomie:

50% do 60% – dst

50%-60% - 3,0 dst

60%-70% - 3,5 dst+

70%-80% - 4,0 db

80%-90% - 4,5 db+

90%-100% - 5,0 bdb

Zakres tematów:

Pojęcie bioróżnorodności, geneza, definicje. Aspekty bioróżnorodności, przemiany bioróżnorodności w czasie ewolucyjnym. Różnorodność biologiczna Polski na tle świata. Stan bioróżnorodności, jej dotychczasowe przemiany, zagrożenia, spodziewane trendy zmian. Charakterystyka naturalności ekosystemów, zagrożenia, chronione zespoły roślinne. Charakterystyka chronionych siedlisk roślinnych. Zagrożenia dla różnorodności ze strony gospodarki leśnej, rolnej i wodnej. Ochrona różnorodności roślin, monitoring ochrony siedlisk i gatunków.

Gatunek zwierząt jako jednostka ewolucyjna, źródła zmienności gatunkowej.

Różnorodność zwierząt na różnych poziomach organizacji systematycznej (genetyczna, gatunkowa, ponadgatunkowa) i ekologicznej (strukturalna, funkcjonalna, zachowań).

Metody oceny różnorodności gatunkowej zwierząt oraz wskaźniki bioróżnorodności zwierząt na przykładzie roztoczy (Acari). Trudności związane z oceną gatunków roztoczy (morfologiczna koncepcja gatunku, problemy diagnostyczne, gatunki bliźniacze).

Różnorodność gatunkowa roztoczy wybranych układów ekologicznych (biotop, ekoton, ekosystem) i jej znaczenie dla funkcjonowania krajobrazu.

Czynniki antropogeniczne ograniczające różnorodność gatunkową zwierząt na przykładzie roztoczy (nadmierne wylesienie, zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne, zasolenie, chemizacja upraw i gleby) i zwiększające tę różnorodność (zalesienia porolne, śródpolne, wyspy leśne).

Ochrona różnorodności gatunkowej zwierząt w Polsce i UE, zagrożenia i problemy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:15 - 16:00, (sala nieznana)
Stanisław Seniczak, Katarzyna Marcysiak 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.