Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność i jej przemiany 1200-OS36BJP-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: (tylko po angielsku)

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia terenowe
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: (tylko po angielsku) Computer work, demonstration.
Literatura:

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska czerwona księga roślin. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Matuszkiewicz Wł. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin - Dz.U. 2014 poz. 1409

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym - Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260

Rutkowski L. 2004. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej; PWN Warszawa

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Warszawa

Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski. Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Górny M. 1975. Zooekologia gleb leśnych. PWRiL, Warszawa.

Krantz G.W., Walter D. E.2009. A Manual of Acarology. 3rd Ed. Texas Tech University Press.

Niedbała W. 1980. Mechowce – roztocze ekosystemów lądowych. PWN, Warszawa.

Weigmann G. 2006. Hornmilben (Oribatida).Keltern, Goecke & Evers.

Efekty uczenia się:

U01 – ocenia bioróżnorodność wybranych układów przestrzennych.

K01 – jest wrażliwy na zagrożenia przyrody na analizowanych obszarach.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie: aktywności podczas zajęć, wykonania prezentacji, wykonania zadań i projektów, sprawozdanie z pracy własnej, ew. sprawdzian końcowy.

Znajomość zagadnień na poziomie:

50% do 60% – dst

50%-60% - 3,0 dst

60%-70% - 3,5 dst+

70%-80% - 4,0 db

80%-90% - 4,5 db+

90%-100% - 5,0 bdb

Zakres tematów:

Bogactwo i różnorodność szaty roślinnej - ocena na podstawie materiałów źródłowych: - miary bogactwa florystycznego (liczba gatunków, liczba grup taksonomicznych - rodzajów, rodzin), - miary różnorodności (liczba gatunków rodzimych – obcych, liczba endemitów, liczba reliktów, liczba różnych elementów geograficznych, ocena częstotliwości występowania gatunków - rzadkie, pospolite), - miary bogactwa zbiorowiska (liczba gatunków),

- miary różnorodności zbiorowiska (liczba form życiowych, liczba form wzrostu, liczba grup taksonomicznych, liczba strategii życiowych, - miary bogactwa roślinności (liczba zbiorowisk, które ją budują), - miary różnorodności roślinności (analiza flory, roślinności.). Inwazyjne gatunki roślin jako zagrożenie dla bioróżnorodności - przygotowanie prezentacji przez studentów i dyskusja na temat obcych gatunków zawleczonych do Polski i ich wpływu na gatunki rodzime. Zagrożone gatunki roślin - przygotowanie prezentacji przez studentów i dyskusja na temat zagrożonych wyginięciem w Polsce różnych gatunków roślin - lub: Zajęcia w terenie z pokazem i omówieniem różnych poziomów różnorodności: kilka typów krajobrazu, występujące na ich terenie fitocenozy jako poziom ekosystemu, różnorodność gatunkowa w obrębie fitocenoz. Dyskusja na temat obserwowanych zjawisk i procesów.

Metody badań różnorodność gatunkowej roztoczy (pobranie prób, wypłaszanie roztoczy, konserwacja, oznaczanie, analiza materiału, próby wnioskowania).

Przykłady zróżnicowania gatunkowego mechowców (Acari, Oribatida) - cechy diagnostyczne gatunków, występowanie, rozwój, znaczenie w ekosystemach.

Różnorodność gatunkowa roztoczy wybranych biotopów, ekotonów i ekosystemów, oznaczanie gatunków mechowców (Acari, Oribatida) do rodzin, obliczanie wskaźników ekologicznych i wyciąganie wniosków.

Przykłady oddziaływanie negatywnego człowieka (ekosystemy zdegradowane przez zanieczyszczenia) i wpływu pozytywnego (zadrzewienia śródpolne) na różnorodność gatunkową roztoczy na podstawie literatury zgromadzonej w Katedrze Biologii Ewolucyjnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Stanisław Seniczak, Małgorzata Mazur 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.