Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka polskiego 1000-FP12KJP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, red. J. Podracki, Warszawa 1993.
Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego, t. 1: Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1986; t. 2: Zagadnienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime), Warszawa 1987.
Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Warszawa-Poznań 1992.
Miodek J., Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław 1996.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2006.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005..

Słownik języka polskiego PWN - online.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zasadami poprawnego i sprawnego posługiwania się współczesną polszczyzną oraz kształcenie umiejętności poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Student utrwala wiedzę z zakresu poprawności ortograficzno-interpunkcyjnej.

W_01

Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu teorii kultury języka; wymienia podstawowe dla kultury języka pojęcia, definiuje je; opisuje tendencje rozwojowe we współczesnej polszczyźnie.

W_02

Student zna typologię błędów językowych.

W_03

Umiejętności

Student wyjaśnia mechanizmy powstawania błędów językowych; analizuje je; zauważa, rozpoznaje, charakteryzuje i poprawia błędy językowe.

U_01

Student analizuje bogaty materiał językowy; wpisuje odpowiednie, tj. poprawne (wzorcowe) formy podanych wyrazów (na konkretnym materiale językowym).

U_02

Student krytycznie ocenia innowacje językowe, odwołując się do powszechnie stosowanych kryteriów poprawnościowych.

U_03

Kompetencje społeczne

Student uznaje język za wartość samą w sobie, o którą należy dbać, tj. posługuje się polszczyzną w sposób świadomy i sprawny, uzależniając dobór środków językowych od sytuacji komunikacyjnej.

K_01

Student docenia wartość posługiwania się poprawną polszczyzną w budowaniu relacji społecznych; świadomie czerpie z bogactwa języka.

K_02

Metody i kryteria oceniania:

Dyktando oraz kolokwium:

na ocenę dostateczną: student zna podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka; zna zasady pisowni polskiej, zna 4 zasady polskiej ortografii, w stopniu minimalnym angażuje się podczas zajęć;

na ocenę dobrą: student zna podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka; zna zasady pisowni polskiej, stosuje je;, rozpoznaje błędy językowe; omawia ich mechanizmy, angażuje się w wykonywanie różnych zadań;

na ocenę bardzo dobrą: student zna podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka; zna zasady pisowni polskiej, stosuje je; zna 4 zasady polskiej ortografii, stosuje je, rozpoznaje błędy językowe; omawia ich mechanizmy; zna i stosuje zasady poprawnościowe na różnych poziomach języka; sprawnie posługuje się pojęciami z zakresu teorii kultury języka, w stopniu ponadprzeciętnym angażuje się w wykonywanie różnych zadań.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia poprawności ortograficznej:

a) 4 zasady polskiej ortografii,

b) zasady użycia liter i oraz j,

c) zasady pisowni wielką i małą literą,

d) pisownia łączna i rozdzielna,

e) użycie łącznika.

2. Zagadnienia poprawności interpunkcyjnej:

a) znaki interpunkcyjne i ich funkcje,

b) znaki oddzielające (kropka, średnik, przecinek) oraz zasady ich użycia,

c) znaki prozodyczne, emotywne, opuszczenia oraz wyodrębniające; zasady ich użycia,

d) ćwiczenia z zakresu poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.

3. Dyktando ortograficzno-interpunkcyjne.

4. Teoria kultury języka:

a) język i jego funkcje; język jako wartość; język w kontekście kultury,

b) zakres pojęcia „kultura języka” (rozumienie terminu, składniki kultury języka),

c) omówienie podstawowych pojęć z zakresu kultury języka (norma, system, uzus, tekst),

d) norma językowa (poziomy i typy normy współczesnej polszczyzny; warianty w normie i ich typy),

e) innowacja językowa a błąd językowy; kryteria oceny innowacji,

f) rodzaje błędów językowych,

g) świadomość językowa współczesnych Polaków.

5. Kolokwium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Monika Peplińska 7/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.