Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań literaturoznawczych 1000-FP12MBL-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Antologie:

1. Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska, M. P. Markowski. Kraków 2006.
2. Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. S. Skwarczyńska, t. 1-4, Kraków 1965-1986.
3. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz, t. 1-4, Kraków 1976-1996.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład
Literatura:

1. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2009.

2. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M.P. Markowski, R. Nycz. Wyd. 2 . Kraków 2012.

3. M. Januszkiewicz, W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007.

4. A. Burzyńska, Teoria czy postteoria?, [w:] Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Red. M. Lubelska, A. Łebkowska, Kraków 1994.

5. Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1998.

6. Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz, Wrocław 1992.

7. P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, opracowanie i wprowadzenie S. Cichowicz. Przeł. E. Bieńkowska i in. Warszawa 1985.

8. Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002.

9. W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych. Przekład, opracowanie, posłowie E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2004.

10. M. Janion, Historia literatury a historia idei. (propozycja nowej problematyzacji). "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2009, nr 4.

11. K. Dybciak, Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat tzrydziestych. Wrocłąw 1981.

12. K. Dybciak, Personalizm we współczesnej literaturze polskiej. "Biblioteka Teologii Fundamentalnej" 2008, t.3.

Efekty uczenia się:

W01 - rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe elementy wiedzy obejmujące teorie i metodologie z zakresu literaturoznawstwa (K_W03)

W02 - omawia związki współczesnej literatury i kultury polskiej z uniwersaliami literackimi i kulturowymi (K_W15)

U01 - samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U03)

K05 - trafnie określa priorytety służące realizacji wybranego przez siebie lub innych zadania w wybranej sferze działalności związanej ze swoją specjalnością (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną student:

- zna podstawowe założenia omawianych metodologii; przedstawia szczegółową charakterystykę jednej wybranej metodologii, omawia ją w porządku rozwoju historycznego, wskazuje jej twórców i przedstawicieli, omawia wybrany tekst źródłowy.

Na ocenę dobrą student:

- zna wnikliwie trzy wybrane metodologie, charakteryzuje szczegółowo wybraną metodologię, lokuje ją w porządku historycznym, wskazuje jej twórców i przedstawicieli, szczegółowo omawia i interpretuje wybrany, ustalony z prowadzącym, tekst źródłowy.

Na ocenę bardzo dobrą student:

- zna założenia omawianych na wykładach metodologii, szczegółowo charakteryzuje wskazaną przez egzaminatora metodologię, lokuje ją w porządku historycznym, omawia kontekst filozoficzny, wskazuje twórców i przedstawicieli, szczegółowo omawia, analizuje i dokonuje krytycznej interpretacji wskazanych, przygotowanych wcześniej tekstów źródłowych.

Zakres tematów:

1. Romantyczne i pozytywistyczne tendencje w badaniach literackich.

2. Przełom antypozytywistyczny i narodziny nowoczesnej hermeneutyki.

3. Psychoanaliza.

4. Marksizm i formalizm.

5. Fenomenologia.

6. Personalizm w badaniach literackich.

7. Strukturalizm

8. Badania kulturowe.

9. Postkolonializm.

10. Geopoetyka

11. Historia idei

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:30 - 15:15, (sala nieznana)
Maciej Gloger 7/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.