Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka śródroczna psychologiczno-pedagogiczna 1000-FP-N23Prak-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bobik, B. Znaczenie umiejętności interpersonalnych w pracy pedagoga szkolnego, Journal of Modern Science" Vol. 44, iss. 1 (2020), s. 43-62 http://hdl.handle.net/20.500.12128/15754
Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekład Jolanta Bartosik. http://82.146.234.9/spis/marc/pwn/000036513500.pdf
.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Wykorzystanie kontraktu, mapy celów, spisu talentów w realizacji zajęć
Literatura:

Paradoksalne funkcje szkoły : studium krytyczno-etnograficzne / Marcin Boryczko. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.

Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018.

Forma P., Wolska-Długosz M., Zadania pedagoga w zakresie pomocy rodzinie ubogiej Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 19, 319-329 2010; http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne-r2010-t19/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne-r2010-t19-s319-329/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne-r2010-t19-s319-329.pdf

Matyjas B., Forma P., DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY JAKO JEDNA Z FUNKCJI PEDAGOGA SZKOLNEGO PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALUACE 2016https://konference.osu.cz/pdae/dok/5-2016.pdf#page=18

Bobik Bogumiła. (2018). Profesja pedagoga szkolnego : metodologiczne podstawy badań diagnostyczno-weryfikacyjnych. "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika" (T. 27, nr 2 (2018), s. 103-116), DOI: 10.16926/p.2018.27.42

Forma P.,Pedagog szkolny w procesie wspomagania edukacji, socjalizacji i wychowania dziecka. Współczesne problemy zawodu nauczyciela i pedagoga Redakcja Wanda Dróżka Bożena Matyjashttps://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/19.pdf#page=263

Efekty uczenia się:

W01 - Student ma podstawową wiedzę o sposobie funkcjonowania (podstawach prawnych, celach, organizacji pracy) wybranej placówki oświatowo-wychowawczej [K_W04].

W02 - Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach działalności (opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej) podejmowanej w placówce, w której odbywa praktykę [K_W16].

W03 - posiada wiedzę na temat metodyki wykorzystywania zadań (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogiczne (K_W07)

U01 - Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji aktywności uczniów, wychowanków oraz formalnych i nieformalnych grup w powiązaniu z różnymi obszarami działalności pedagogicznej [K_U01].

U02 - Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania problemów poszczególnych uczniów, wychowanków i grup wychowawczych [K_U08].

U03 - Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, technik i środków do realizacji zadań o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, dydaktycznym, pomocowym i terapeutycznym [K_U11].

U04 - Student potrafi współpracować z nauczycielem, wychowawcą w podejmowaniu różnych działań na rzecz uczniów, wychowanków, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [K_U11].

K01 - Student ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny podczas praktyki; studenta obowiązuje punktualność, kultura osobista, plan zajęć ustalony przez dyrektora i opiekuna praktyki z placówki [K_K02].

K02 - Student jest przygotowany do uczestnictwa w działalności opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej lub terapeutycznej wybranej placówki; jest zdolny do komunikowania się z podopiecznymi i pracownikami placówki [K_K02].

K03 - Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy – pomaga nauczycielowi, wychowawcy w podejmowaniu różnych działań na rzecz uczniów, wychowanków [K_K03].

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie prezentacji dotyczących pracy pedagoga, potrzeb edukacyjnych dzieci ze socjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- esej np., "Moje doświadczenia edukacyjne w perspektywie pracy w instytucji edukacyjnej.

aktywne uczestnictwo w zajęciach,

Zakres tematów:

1. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania szkoły jako instytucji edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej.

- statut szkoły,

- regulaminy

- udział instytucji edukacyjnej w programach ogłaszanych przez MEN, UNESCO i in.

2. Obserwowanie formalnych i nieformalnych grup uczniów oraz pojedynczych uczniów, szczególnie z potrzebami edukacyjnymi

- procesów komunikowania się różnych podmiotów edukacyjnych oraz ich zakłóceń

- dynamiki grupy ról pełnionych przez uczestników grupy,

- zajęć prowadzonych przez opiekuna praktyk (pedagoga szkolnego, psychologa, wychowawcy świetlicy),

3. Współdziałanie z opiekunem praktyk, pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawca w świetlicy, wychowawca klasy,

- zadania pedagoga szkolnego, psychologa, wychowawcy świetlicy,

wychowawcy klasy,

- programy wychowawczo-profilaktyczne

4. Pełnienie roli wychowawcy-opiekuna,

- strategie przetrwania nauczyciela wychowawcy i ucznia w klasie szkolnej

5. Analiza oraz interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji pedagogicznych

6. Charakterystyka i potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Aldona Molesztak 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.