Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzykowanie zespołowe 1600-EA11MZ-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Rogalski E. - Muzyka w pozaszkolnej edukacji artystycznej
Szaliński A. - Muzykowanie zespołowe, COMUK, 1971
Burowska Zofia – Współczesne systemy wychowania muzycznego, WSiP Warszawa 1976.
Mieczysław Drobner – Instrumentoznawstwo i akustyka, PWM Kraków 1997
Lipska Ewa , Przychodzińska Maria – Droga do muzyki, WSiP Warszawa 1999
Dyrdał A., Amatorski zespół smyczkowy, COMUK, W-wa 1979.
Muszyński H., Wychowanie moralne w zespole, PZWS, W-wa 1964.
Pawelec Z., Orkiestra dęta, ŁDK, Łódź 2001.
Kataryńczuk-Mania L., red., Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, Zielona Góra 2002.
Kataryńczuk-Mania L., Wychowawcze aspekty zajęć umuzykalniających w przedszkolu, Zielona Góra 2009.
Smoczyńska-Nachtman U., Muzyka dla dzieci, Warszawa 1992.
Stadnicki A., Tańce dla dzieci, Warszawa 1994.
Szałek A., Koncepcja Carla Orffa w kreatywnych działaniach muzycznych ucznia, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2008, nr 3.
Wroński T., Zdolni i niezdolni, Warszawa 1979.
Materiał muzyczny zawarty w pakietach edukacyjnych dla dzieci, w podręcznikach.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: metoda w oparciu o platformę teams
Literatura:

Komorowska Małgorzata – Orkiestra dziecięca cz.I i II, WSiP Warszawa 1979

Lenartowska Józefa – Dziecięca orkiestra perkusyjna, PWM Kraków 1965

Stojko Józef – Szkoła na instrumenty perkusyjne, PWM Kraków 1970

Marchwiński J., Partnerstwo w muzyce, PWM, Kraków 2010

Hanslik Joachim – Instrumentarium szkolne – materiały pomocnicze do przedmiotu instrumenty szkolne, Uniwersytet Śląski Katowice 1981

Bissinger-Ćwierz U., Animacja muzyczna w pedagogice zabawy, Lublin 1999.

Dymara B., red., Dziecko w świecie muzyki, Kraków 1996.

Gałęska-Tritt J., Dzieci lubią śpiewać, a my razem z nimi!, Poznań 2007.

Gałęska-Tritt J., Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym, Warszawa 1985.

Kisiel M., Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka, Dąbrowa Górnicza 2007.

Ławrowska R., Rytm, muzyka, taniec w edukacji, Kraków 2005.

Szaliński A., Muzykowanie zespołowe, Warszawa 1979.

Efekty uczenia się:

Zna budowę, zasady działania i techniki gry na wybranych instrumentach oraz instrumentach szkolnych w stopniu zaawansowanym (K2_W05)

Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym (K2_W10)

Posiada wiedzę z zakresu budowy i zasad konserwacji wybranych instrumentów w stopniu zaawansowanym (K2_W12)

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych (K2_U01)

Jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w zespołach muzycznych (K2_U08)

Rozwija techniki ćwiczenia w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności do tworzenia, realizowania oraz wyrażania własnych koncepcji artystycznych (K2_U10)

Potrafi radzić sobie z różnymi stresowymi sytuacjami podczas występów publicznych (K2_U16)

Inicjuje i pracuje z innymi osobami w ramach wspólnych projektów oraz działań wynikających z kierunku studiów i specjalności (K2_K06)

Przewodniczy działaniom i pracy w zespole (K2_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Metody ekspresyjne, asymilacji wiedzy oraz aktywność na ćwiczeniach + pisemna praca zaliczeniowa; prezentacja sceniczna.

Zakres tematów:

Celem przedmiotu "Muzykowanie zespołowe" jest zapoznanie studentów z elementarnymi zasadami muzykowania zespołowego. Rozwijanie muzykalności studentów. Rozwijanie podstawowych technik instrumentalnych, wokalnych i twórczości muzycznej. Orientowanie się studentów w technice gry na instrumentach, wchodzących w skład instrumentarium zespołów wokalnych, instrumentalnych. Szczególne przygotowanie studenta do muzykowania zespołowego będzie poprzez :

- zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących organizacji i prowadzenia zespołów

instrumentalnych w środowiskach amatorskich ( szkoły, kluby, ośrodki kultury),

- kształcenie umiejętności gry zespołowej i rozwijanie kreatywności muzycznej,

- poznanie elementarnej wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej,

- umiejętność konstruktywnej, twórczej krytyki własnych działań muzycznych,

- stworzenie możliwości samodzielnego prowadzenia zespołu,

- kształcenie ekspresji muzycznej i estetyki wykonawczej,

- umiejętność samodzielnego korzystania z dostępnej literatury muzycznej.

Treści programowe przedmiotu obejmują:

- problematyka związana z organizacją zespołów instrumentalnych oraz zasady ich funkcjonowania

- próby sekcyjne i całości w grze zespołowej i rozwijaniu kreatywności muzycznej

- nauka strojenia zespołu i pracuje nad estetyką brzmienia całego zespołu

- praca nad interpretacją utworu oraz kształceniem ekspresji muzycznej i estetyki wykonawczej

- artykulacja, dynamika oraz tempo w utworach

- prowadzenie działalności artystycznej absolwenta w charakterze kierownika artystycznego i

dyrygenta

- zapoznawanie ze strukturą i organizacją zespołu oraz przebiegiem pracy w zespole

- zagadnienia dotyczące zasad kształcenia muzycznego zespołu

- umiejętność doboru repertuaru, przebiegu próby, przygotowań do koncertu oraz radzenie sobie ze

stresem

- działania związane z udziałem zespołu w konkursach lub festiwalach

- warsztat instrumentalny w aspekcie zespołowego kształcenia instrumentalnego

- poznaje elementy gry zespołowej (intonacja, dynamika, agogika, artykulacja, barwa dźwięku, ) oraz

możliwości techniczne instrumentów tworzących zespół

- analiza sylwetki dyrygenta-lidera zespołu, jego cechy osobowości i charakteru

- organizacja pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

- stan amatorskiego ruchu artystycznego i jego rola w upowszechnianiu muzyki w lokalnym

środowisku

- zdobywanie elementarną wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej (werbalnej, niewerbalnej)

oraz komunikacji muzycznej

- doskonalenie umiejętność czytania a’vista

- dokonywanie krytycznej, konstruktywnej oceny własnych działań muzycznych

- stosowanie dobre praktyki współpracy w grupie dla realizacji projektów artystycznych

- omówienie literatury metodycznej z zakresu muzykowania zespołowego

- opracowanie materiału dydaktycznego do pracy zespołowej. Wybrane

- publiczne prezentacje muzyczne wybranych utworów i przygotowanych przez studentów.

- organizowanie mini koncertów, audycji dla dzieci.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, sala 155
Ryszard Piotrowski 19/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.