Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 1600-EA24MMZAWSP-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Literatura uzupełniająca
1. Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP Warszawa 1998
2. Bonna B. Michalski A., Szubertowska E., Wybrane problemy edukacji muzycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003
3. Chwedorowicz J., Innowacje w kulturze, Łódź 2007
4. Dadak-Kozicka D., Współczesność jako obecność tradycji. O czterech podejściach do tradycji muzycznej.
5. Dymara B. (red.), Dziecko w świetle muzyki. Nauczyciele-nauczycielom, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2000
6. Dyrdał A. (opr.), Materiały pomocnicze dla nauczycieli wychowania muzycznego, Urząd Miejski Bydgoszczy Wydział Oświaty i Wychowania, Bydgoszcz 1974
7. Dzierzgowska I., Wspinaczka po stopniach awansu. V. Dyrektor Szkoły, Warszawa 2005
8. Forum dydaktyczne, przeszłość - teraźniejszość – przyszłość, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2009
9. Górski W. (red.), Sztuka, Kultura, Edukacja, rocznik naukowy 2012, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdański, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Gdańsk 2012
10. Górski W. (red.), Sztuka, Kultura, Edukacja, rocznik naukowy 2012, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdański, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Gdańsk 2011
11. Górski W. (red.), Sztuka, Kultura, Edukacja, rocznik naukowy 2012, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdański, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Gdańsk 2010
12. Górniewicz J., Rozwój i kształtowanie wyobraźni dziecka, Warszawa-Toruń 1992
13. Górniok-Naglik A., Muzyka a rozwój małego dziecka, [w:] Konaszkiewicz Z., Muzyka w życiu codziennym słuchaczy, Akademia muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 1994
14. Hamer H., Klucz do efektywnego nauczania. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1994
15. Janczewska-Sołomko K., Zarnecka M. (red.), Dorobek i perspektywy rozwoju psychologii i pedagogiki muzyki w PRL. Materiały z Sympozjum w PWSM w Warszawie 12-14 grudnia 1974 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie Instytut Pedagogiki Muzycznej, Warszawa 1977
16. Jarmoszuk Z., Jędryczkowska K., Krysiak M. (red.), Instytucje i placówki naukowo-badawcze prowadzące badania w dziedzinie kultury, Instytut Kultury, Pracownia Informacji Naukowej, Seria Katalogi: Nr 1 Warszawa 1991
17. Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji, Suwałki 1998
18. Madej M., Miejsce muzyki w integracji międzyprzedmiotowej w edukacji szkolnej, [w:] Markiewicz L. (red.), Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycja i współczesność, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Edukacji Muzycznej w dniach 12-14 marca 2003 roku w Katowicach, Katowice 2005
19. Michalski A. (red.), Nowe koncepcje edukacji muzycznej, Bydgoszcz 2002
20. Millati W., Organizacja Szkolnictwa Artystycznego w Polsce, Materiały Pomocnicze dla nauczycieli Szkół i Ognisk Artystycznych, Rok 1972, zeszyt 141, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego Warszawa
21. Muchacka B., Szymańska M., (red.), Nauczyciel w świecie współczesnym, IMPULS, Kraków 2008
22. Myszkowska-Litwa M., Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej, Oficyna Wydawnicza IMPULS Kraków 2007
23. Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa WSIP
24. Nyderek A., Czynniki warunkujące skuteczność pracy pedagogicznej nauczyciela wychowania muzycznego, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1988
25. Opalach C., Wspólnota religijna a funkcjonowanie rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006
26. Pielachowski J., Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, Poznań 2005
27. Pielachowski J., Sto spraw szkoły mini encyklopedia prawno-organizacyjna, eMPi2 Poznań 2003
28. Piotrowski R. J., Trzos P. A.(red.), Wspieranie potencjału dydaktycznego nauczycieli muzyki – Edukacja. Wiedza. Wykonawstwo. Praktyka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – Konin 2012
29. Pytlak A., Muzyka a wychowanie [w:] W. Pomykało (red.) Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1997, Fundacja Innowacja
30. Pytalka A., Podstawy wychowania muzycznego, WSiP Warszawa 1977
31. Pyżalski J., Nauczyciele-uczniowie. Dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie, IMPULS Oficyna wydawnicza Kraków 2007
32. Renat R., Percepcja muzyczna w polskiej myśli pedagogicznej II połowy XX wieku- próby syntezy
33. Rubin G., Winnicka M. (red.), Muzyka, Historia, Teoria, Edukacja, Rocznik Instytutu Edukacji Muzycznej nr 2/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012
34. Rubin G., Winnicka M. (red.), Muzyka, Historia, Teoria, Edukacja, Rocznik Instytutu Edukacji Muzycznej nr 1/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012
35. Sałata E., Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom 2001
36. Sosnowski J., Zarys techniki pracy społeczno-oświatowej, Warszawa 1971
37. Standardy edukacji kulturalnej, Warszawa 2008
38. Starzyński E. (red.), Podstawy teoretyczne wychowania muzycznego. Metodologia
39. Strycharska-Gać B., Relacje człowiek-człowiek w procesie wychowawczym, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2009
40. Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wydawnictwo eMPi2 Poznań 2007
41. Szubertowska E., Kompetencje muzyczne młodzieży licealnej na przykładzie badań w szkołach bydgoskich, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2003
42. Schulz R., Kryteria oceny innowacji pedagogicznych, [w:] Malinowski M., Innowacje pedagogiczne z perspektywy informacji oświatowej, CODN 1995
43. Szuman S., Sztuka dziecka, WSiP, Warszawa 1980
44. Szymański M.S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa 2010
45. Śliwerski B., Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana, Tom 2. IMPULS Kraków 2009
46. Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
47. Śnieciński J., Świat człowieka, świat sztuki, Wydawnictwo „Żak” Warszawa 1996
48. Urbaczewski M., O wychowaniu słów kilka - poradnik dla wychowawców
49. Wojnar I., Sztuka jako podręcznik życia
50. Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, wyd. II poszerzone, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1998
51. Woronowicz W., Apanel D., Opieka, wychowanie, kształcenie. Moduły edukacyjne, Wydawnictwo Implus, Kraków 2010
52. Zaborowski Z., Stosunki międzyludzkie a wychowanie, Nasza Księgarnia Warszawa 1972
53. Zając D. (red.), O kompetencjach współczesnych wychowawców. Perspektywa praktyki edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010
54. Zalesiński Łukasz, Chcą być daleko od pruskiego wzorca, [w:] Rzeczpospolita 31.08.2013
55. Zalewska-Pawlak M., (red.), Sztuka wobec wolności człowieka liberalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
56. Zalewska-Pawlak M., Pikuła A. (red.), Szkoła XXI wieku – Szkołą edukacji estetycznej. Projekt nadziei, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011
57. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 3, Bydgoszcz 1978
58. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 4, Bydgoszcz 1980
59. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 5, Bydgoszcz 1981
60. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 2, Bydgoszcz 1977
61. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Studia z Wychowania Muzycznego zeszyt 6, Bydgoszcz 1985
62. Zięba S., Wpływ muzyki na psychikę człowieka, Pelplin 2003
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Metody dydaktyczne:
wykład, dyskusja, indywidualne projekty studenckie, prezentacje multimedialne, praca z książką, obserwacja
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Blythe S. G., Harmonijny rozwój dziecka, wyd. Świat Książki Warszawa 2006

2. Blythe S. G., Harmonijny rozwój dziecka, wydanie rozszerzone, wyd. Świat Książki Warszawa 2010

3. Chyła-Szypułowa I., Twórczość literacka dla dzieci, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006

4. Chyła-Szypułowa I. (red.), Wieloaspektowy wymiar sztuki wzbogacający humanistyczne treści edukacyjne, Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej. Tom 4, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007

5. Chyła-Szypułowa I., Kompendium edukacji muzycznej, Wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008

6. Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańsk 2004

7. Denek K., Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, WSPiA Poznań 2009

8. Dryden G. Vos J., Rewolucja w uczeniu, wyd. ZYSK I S-KA, Poznań 2003

9. Fangorowa K. Komentarz do treści i metod pracy, Oficyna Wydawnicza „Implus” Kraków 2001

10. Frątczak J., Metoda projektowania pedagogicznego, EmilJan Bydgoszcz 2008

11. Gołębniak B.D., Uczenie metodą projektów. Szkoła dziś i jutro, WSiP Warszawa 2002

12. Goriszowski W., Metodologiczno-metodyczne problemy wychowania muzycznego w zarysie, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Kielce 1994

13. Kaczmarkiewicz M. (red.), Edukacja muzyczna wobec wyzwań XXI wieku, Studia Artystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008

14. Komorowski T., Prawo w praktyce oświatowej. Poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty, wyd. empi s.c

15. Konaszkiewicz Z, Szkice z pedagogiki muzycznej, Akademia Muzyczna, Warszawa 2001

16. Konaszkiewicz Z., Muzyka w życiu codziennym słuchaczy, Akademia muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 1994

17. Konarzewski K. (red.), Sztuka nauczania. Szkoła, podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

18. Kotarska H., Kamińska B., Testy osiągnięć muzycznych dla młodzieży szkolnej, WSiP, Warszawa 1984

19. Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, podręcznik akademicki, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2004

20. Lemańska-Lewandowska E., Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej. Przekonania – Strategie – Kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013

21. Mc Ginnis A.L., Sztuka motywacji, Warszawa 1993

22. Muchacka B., Szymańska M, (red.), Nauczyciel w świecie współczesnym, IMPULS, Kraków 2008

23. Myszkowska-Litwa M., Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej, Oficyna Wydawnicza IMPULS Kraków 2007

24. Okoń W., Podstawy wykształcenia ogólnego, Warszawa 1986

25. Petlak E., Rola nauczyciela we współczesnej szkole, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008

26. Pituła B., Stałe cechy osobowości nauczyciela determinantami jakości jego pracy zawodowej, Bydgoszcz 2010

27. Podstawa programowa z komentarzami, tom 7

28. Popek S. (red.), Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1985

29. Przerembska V., Problemy współczesnej edukacji muzycznej, Zakład Pedagogiki Muzycznej, Łódź 2002

30. Pyżalski J., Nauczyciele - Uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie, wyd. Impuls Kraków 2007

31. Rudniański J., O dobrym wychowaniu i kształceniu, WSiP Warszawa 1985

32. Szymański M. S., O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010

33. Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

34. Śliwerski B., Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana, Kraków 2009

35. Weiner A., Test muzycznych umiejętności percepcyjnych. Podręcznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007

36. Wojnar I., Nauczyciel i wychowanie estetyczne, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa 1968

37. Wojnar I., Sztuka i wychowanie, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993

38. Woronowicz W., Apanel D., Opieka, wychowanie, kształcenie. Moduły edukacyjne, Wydawnictwo Implus, Kraków 2010

39. Wychowanie muzyczne w szkole czasopismo dla nauczycieli

40. Zając D. (red.), O kompetencjach współczesnych wychowawców. Perspektywa praktyki edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010

41. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty po zmianach 19 marca 2009 roku, Poznań 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

K2_W02 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie repertuaru muzycznego stanowiącego podstawę kształcenia muzycznego w szkole

K2_W07 Biegle orientuje się w zakresie problematyki związanej z technologiami muzycznymi oraz ich zastosowania w dydaktyce

K2_W21 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

Umiejętności

K2_U03Potrafi przygotować i wykonać z uczniami utwory objęte repertuarem szkolnym na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U12 Wykorzystuje flety proste, instrumenty Orffa, wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U21Bieglewykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne w edukacji muzycznej, samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje umiejętności związane z działalnością pedagogiczną, korzysta z różnych źródeł w języku polskim i obcym

K2_U23Posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U24 Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych oraz świadomie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces

Kompetencje społeczne

K2_K14Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych

K2_K15Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będą podlegały następujące czynniki w nauczaniu zdalnym:

- obecność na wykładzie online

- konwersacja w trakcie wykładu online

-egzamin w formie pisemnej na platformie Microsoft Teams z przerobionego materiału

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu Metodyka muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych możliwe jest po przeprowadzonej i zaliczonej w systemie zdalnym praktyce pedagogicznej w zakresie nauczania Metodyki muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

Zakres tematów:

1. 1. Proces zdobywania i kształcenia umiejętności i nawyków w świetle psychologii ogólnej

2. Nowoczesne technologie w edukacji muzycznej jako narzędzie wspierające proces nauczania-uczenia się

3. Jak radzić sobie z agresja i przemocą?

4. Samokształcenie nauczyciela jako element jego rozwoju zawodowego

muzycznymi zajęciami pozalekcyjnymi w szkolnictwie polskim - ich funkcje i znaczenie w edukacji muzycznej młodego pokolenia

5. Uczeń niezdolny muzycznie - prawda czy fałsz?

6. Kształcenie umiejętności i nawyków muzycznych podczas zajęć pozalekcyjnych (artystycznych).

7. Rola kościołów i świetlic przykościelnych w organizowaniu imprez kulturalnych i pracy z dziećmi i młodzieżą

8. Nauczanie muzyki w szkole podstawowej.

9. Motywacja dzieci i młodzieży w edukacji muzycznej. Uczeń niezdolny muzycznie

10. Muzykowanie jako forma twórczej ekspresji dzieci i młodzieży.

11.Projekty edukacyjne, program naprawczy, program zajęć artystycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:45 - 16:30, (sala nieznana)
Beata Kamińska-Kłos 10/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.