Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy w biznesie 1400-PwB24PPB-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013
W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013
L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2012
T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2012
A. Dubownik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: rozwiązywanie kazusów, dyskusja
Literatura:

M. Gersdorf, K. Rączka, Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2011

J. Wiśniewski, Różnorodne formy zatrudnienia, Toruń 2010

Efekty uczenia się:

K_W02 zna podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa, techniki wyszukiwania przepisów prawnych, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego oraz metody i zasady wykładni przepisów prawnych

K_W03 zna i rozumie miejsce nauk prawnych w systemie nauk oraz rolę prawa w prowadzeniu i obsłudze biznesu

K_W06 zna i rozumie istotę i cechy działalności człowieka polegającej na podejmowaniu, prowadzeniu i obsłudze biznesu zgodnie ze standardami prawnymi w ramach gospodarki wolnorynkowej, w tym zasady organizacji działalności gospodarczej, zarządzania strukturami i zespołami ludzkimi, współpracy biznesu z otoczeniem

K_W09 zna i rozumie pojęcia i instytucje z zakresu poszczególnych gałęzi prawa publicznego i prywatnego z uwzględnieniem konkretnych rozwiązań normatywnych prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności mających zastosowanie w prowadzeniu działalności gospodarczej

K_U01 potrafi identyfikować zjawiska gospodarcze i instytucje społeczne, ich ugruntowanie w prawie oraz w związku ze zmianami w prawie, z wykorzystaniem metod właściwych dla nauk prawnych oraz nauk o zarządzaniu

K_U06 potrafi odnaleźć i przeanalizować orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze odnoszące się do określonych stanów faktycznych i prawnych

K_K01 jest gotów do oceny posiadanej wiedzy w zakresie prawa niezbędnej do prowadzenia i obsługi biznesu, zwłaszcza przez pryzmat jej obszerności, skomplikowania oraz zmian w prawie

K_K03 jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny; 10 zadań problemowych obejmujących swoim zakresem zagadnienia prawa pracy. Czas egzaminu: 2X45 min.

Zasada: poprawna odpowiedź na jedno pytanie= 1 punkt

6 pkt- ocena dst

7 pkt- ocena dst plus

8 pkt - ocena dobry

9 pkt- ocena dobry plus

10 pkt -ocena bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Podstawowe zasady prawa pracy.

2. Stosunek pracy.

3. Obowiązki pracodawcy i pracownika.

4. Czas pracy.

5. Urlopy pracownicze.

6. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Celina Siermińska-Warczak 22/25 szczegóły
2 każda środa, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Celina Siermińska-Warczak 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.