Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Egzekucja sądowa i administracyjna 1400-PwB35ESiA-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - J. Gołaczyński (red.), Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Warszawa 2019;
- Z. Szczurek (red.) , Egzekucja sądowa w prawie polskim, Sopot 2015;
- J. Jagieła (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, Warszawa 2020;
- T. Jędrzejewski, M. Masternak M. P. Rączka (red.), Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Toruń 2019.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

- A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019;

- T. Jędrzejewski, M. Masternak M. P. Rączka , Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020.

Metody i kryteria oceniania:

- praca pisemna w postaci wzoru pisma w postępowaniu; ocena pozytywna uwarunkowana jest prawidłowością pod względem prawnym;

- kolokwium, w ramach którego student dokonuje prezentacji rozwiązania kazusu lub prezentacji tez z orzecznictwa: ocena zależy od tego, czy student wykazuje wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowym (dst, dst plus), w zakresie pogłębionym (db, db plus), czy też potrafi ponadto samodzielnie dostrzegać problemy do rozwiązania (bdb);

- kolokwium, w ramach którego student udziela odpowiedzi na pytania; ocena zależy od tego, jaki procent możliwych do uzyskania punktów uzyskał student, tj. na ocenę dostateczną - nie mniej niż 50 % , na ocenę dostateczną plus - nie mniej niż 60 %, na ocenę dobrą - nie mniej niż 75 %, na ocenę dobrą plus - nie mniej niż 85 %, na ocenę bardzo dobrą - nie mniej niż 95%. Przy tym do otrzymania oceny pozytywnej (tj. co najmniej dostatecznej) konieczne jest, aby wśród pytań, na które student udzielił prawidłowej odpowiedzi, mieściły się zarówno pytania sprawdzające wiedzę, jak i pytania sprawdzające umiejętności, i to w zakresie wszystkich efektów kształcenia dla przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i funkcje sądowego postępowania egzekucyjnego.

2. Źródła prawa sądowego postępowania egzekucyjnego.

3. Sądowe postępowanie egzekucyjne a sądowe postępowanie zabezpieczające.

4. Zasady sądowego postępowania egzekucyjnego.

5. Organy egzekucyjne i ich właściwość.

6.Uczestnicy sądowego postępowania egzekucyjnego.

7.Pojęcie i system środków przymusu.

8. Podstawa egzekucji sądowej.

9.Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym.

10.Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

11.Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

12. Ograniczenia egzekucji sądowej.

13. Koszty egzekucji sądowej.

14. Rodzaje i sposoby egzekucji sądowej:

- Egzekucja świadczeń pieniężnych (egzekucja z ruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunków bankowych, egzekucja z innych wierzytelności, egzekucja z innych praw majątkowych, egzekucja z nieruchomości, egzekucja z ułamkowej części nieruchomości, egzekucja z użytkowania wieczystego, uproszczona egzekucja z nieruchomości, egzekucja ze statków morskich, egzekucja przez zarząd przymusowy, egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego).Wyjawienie majątku. Podział sumy uzyskanej z egzekucji.

- Egzekucja świadczeń niepieniężnych,

- Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

- Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego i przedsiębiorców.

- Egzekucja świadczeń alimentacyjnych.

15. Pojęcie i przedmiot egzekucji administracyjnej. Pojęcie i funkcje postępowania egzekucyjnego w administracji.

16. Obowiązki egzekwowane w drodze egzekucji administracyjnej.

17. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji.

19. Organy egzekucyjne.

20. Wierzyciel i dłużnik. Inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji.

21. Organy sprawujące nadzór nad egzekucją.

22. Środki egzekucyjne.

23. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji. Tytuł wykonawczy.

24. Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

25. Koszty egzekucji administracyjnej.

26. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Marek Mrówczyński 47/51 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.