Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktualne problemy badawcze SDR-2-SM-APB
Egzamin (EGZ) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Pol-sce, red. Andrzej Białkowski, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2012.
2. Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Pol-sce, red. Andrzej Białkowski, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2013.
3. Anna Waluga, Śpiew w perspektywie edukacji muzycznej. Koncepcje, badania, programy, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2012.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną, praca z tekstem na platformie e-learningowej oraz analizą literatury przedmiotowej
Literatura:

1. Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Historia muzy-ki, PWM, Kraków 1989

2. Chomiński J.M., Lissa Z., Historia muzyki powszechnej, PWM, Kraków 1957

3. Chylińska T., Haraschin S., Schäffer B., Przewodnik kon-certów , PWM, Kraków 1980

4. Cook N., Muzyka, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000

5. Deutsch O.E., Eibl J.H., Mozart – Dokumente seines La-bens, DTV, Bärenreiter Verlag, Kassel 1991

6. Dobek S., Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku, PWM, Warszawa 1996

7. Harnoncourt N. – Muzyka mową dźwięków, Fundacja Ruch Muzyczny, Warszawa, 1995

8. Hinz E., Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 1987

9. Kisielewski S., Gwiazdozbiór muzyczny, PWM, Kraków 1972

10. Krukowski S. Problemy wykonawcze muzyki dawnej, COMUK Warszawa 1991

11. Liturgiczna modlitwa dnia, Pallottinum, Poznań 1982

12. Read H. – Sens sztuki, Wydawnictwo Wiedza Powszech-na, 1994

13. Muchenberg B.,Literatura muzyczna, PWN, Kraków 1995

14. Schaeffer B., Dzieje muzyki, WSiP, Warszawa 1983

15. Schaeffer B., O nowej muzyce, w: Dźwięki i znaki. Wpro-wadzenie do kompozycji współczesnej, PWN, Warszawa 1969

16. Stromenger K., Czy należy spalić Luwr, Felietony mu-zyczne, PWM, Kraków 1970

17. Szczepankiewicz M., Cantate Domino, Szkice o kulturze muzycznej Kościoła, Salezjańska Szkoła Organowa im. Kardynała Augusta Hlonda, Szczecin 2005

18. Szweykowski Z.M., red., Kultura wokalna XVI-wiecznej Polski, PWM, Kraków 1957

19. Szweykowski Z.M., red., Z dziejów polskiej kultury mu-zycznej, PWM, Kraków 1958

Efekty uczenia się:

Ramowe efekty uczenia się:

• zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie

• zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

• potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

• jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Szczegółowe efekty uczenia się:

• zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscypliny sztuki muzyczne, w której prowadzi się kształcenie

• zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny artystycznej

• potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

• jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin na podstawie wiadomości uzyskanych na wykładzie oraz na podstawie analizy literatury przedmiotowej

Zakres tematów:

• sztuka, sztuka muzyczna – analiza dostępnej literatury

• powiązanie nauki z innymi dyscyplinami sztuki

• nowe kierunki rozwoju edukacji muzycznej w Polsce

• festiwale i konkursy chóralne w Polsce

• śpiew a edukacja muzyczna

• relacje związków słowno-muzycznych w utworach muzyki klasycznej i

rozrywkowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Arkadiusz Kaczyński, Bernard Mendlik, Anna Janosz 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.