Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych 1000-SM11MBN-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

Andrzej Jan Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004

Mirosław Krajewski, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, nakład autora, 2010

Benon Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych: przewodnik metodyczny, wydanie V, Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

Efekty uczenia się:

W01 Posiada usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o najważniejszych teoriach, metodach i technikach badawczych w zakresie dyscyplin właściwych dla kierunku Stosunki Międzynarodowe. Posiada wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych, głównych tendencjach rozwojowych badań w naukach humanistycznych i społecznych (K_W06)

W02 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań w naukach humanistycznych i społecznych K_W07 Posiada pogłębioną wiedzę co do dotychczasowego i bieżącego stanu badań (K_W07)

W03 Zna zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej (K_W08)

U01 Posiada opanowany warsztat badawczy, dobiera odpowiednie metody i narzędzia badawcze do konkretnych zadań. Potrafi stawiać i merytorycznie argumentować hipotezy badawcze, poglądy i wnioski na podstawie zdobytej wiedzy w zakresie badań humanistycznych i społecznych (K_U05)

K01 Jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etycznych i obiektywizmu w prowadzonych badaniach. Neguje możliwość posługiwania się plagiatem. Świadomie organizuje warsztat badawczy z wykorzystaniem nowoczesnych metod gromadzenia i przetwarzania informacji naukowej. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę na temat metodologii badań w praktyce badawczej (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. O ostatecznej ocenie decyduje ocena uzyskana z kolokwium z treści programowych (pisemne).

Kolokwium oceniane wg następującej skali: ndst 0-60%, dst 61-69%; dst+ 70-79%, db 80-89%, db+ 90-94%, bdb 95-100%

Zakres tematów:

1. Istota i pojęcie wiedzy (nauki). Pojęcie metodologii. Klasyfikacja i podziały nauk.

2. Pojęcie, istota i podstawowe zasady badań naukowych

3. Pojęcie i rola źródeł w nauce

4. Metody badawcze w naukach humanistycznych (szczególnie historycznych)

5. Metody badawcze w naukach społecznych

6. Organizacja i etapy badań naukowych

7. Nowoczesne techniki korzystania z danych naukowych i zarządzania wiedzą

8. Rodzaje wydawnictw źródłowych i problem edytorstwa

9. Etyka i rzetelność naukowa. Rola ideologii i obiektywności w pracy naukowca

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Radosław Kotecki 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.