Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych 1000-SM11MBN-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bielec E., Bielec J., Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2004.
Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.
Seweryniak H., Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
Literatura:

Andrzej Jan Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004

Mirosław Krajewski, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, nakład autora, 2010

Benon Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych: przewodnik metodyczny, wydanie V, Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

Efekty uczenia się:

W01 Posiada usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o najważniejszych teoriach, metodach i technikach badawczych w zakresie dyscyplin właściwych dla kierunku Stosunki Międzynarodowe. Posiada wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych, głównych tendencjach rozwojowych badań w naukach humanistycznych i społecznych (K_W06)

W02 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań w naukach humanistycznych i społecznych K_W07 Posiada pogłębioną wiedzę co do dotychczasowego i bieżącego stanu badań (K_W07)

W03 Zna zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej (K_W08)

U01 Posiada opanowany warsztat badawczy, dobiera odpowiednie metody i narzędzia badawcze do konkretnych zadań. Potrafi stawiać i merytorycznie argumentować hipotezy badawcze, poglądy i wnioski na podstawie zdobytej wiedzy w zakresie badań humanistycznych i społecznych (K_U05)

K01 Jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etycznych i obiektywizmu w prowadzonych badaniach. Neguje możliwość posługiwania się plagiatem. Świadomie organizuje warsztat badawczy z wykorzystaniem nowoczesnych metod gromadzenia i przetwarzania informacji naukowej. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę na temat metodologii badań w praktyce badawczej (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Przy wystawianiu oceny brane są pod uwagę następujące składowe: 1. obecność na zajęciach; 2. aktywność na zajęciach (w tym przygotowanie krótkich wypowiedzi na zadany temat); 3. zaliczenie kolokwium w stosunku 1/3-1/3-1/3.

Kolokwium ma formę ustną. Student odpowiada na trzy pytania zadane przez prowadzonego z zakresu tematyki poruszanej w trakcie zajęć konwersatoryjnych. Kolokwium oceniane wg następującej skali: ndst 0-60%, dst 61-69%; dst+ 70-79%, db 80-89%, db+ 90-94%, bdb 95-100%

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Literatura naukowa

3. Podstawy warsztatu badawczego – archiwum

4. Podstawy warsztatu badawczego – biblioteka i muzeum

5. Techniki gromadzenia danych naukowych. Bibliografie, źródła informacji naukowej

6. Elementy formalne pracy promocyjnej i naukowej

7. Opracowanie wyników badań. Konstruowanie pracy promocyjnej i naukowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala 14
Radosław Kotecki 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.