Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o współczesnej polszczyźnie - słowotwórstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP23NSŁ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o współczesnej polszczyźnie - słowotwórstwo
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 3, kierunek filologia polska, moduł nauczycielski, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dyszak, Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Prowadzący grup: Andrzej Dyszak, Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wykład

W01 - student definiuje terminy i pojęcia słowotwórcze (K_W02)

rozpoznaje leksemy podzielne słowotwórczo, wymienia elementy budowy W02 - formacji słowotwórczych, identyfikuje typy formantów, charakteryzuje funkcje formantów (K_W03),

W03 - student opisuje słowotwórstwo jako dział gramatyki i podsystem języka, wyjaśnia jego rolę w komunikacji językowej (K_W11)

U01 - student analizuje i porównuje budowę różnych formacji słowotwórczych, interpretuje formacje nietypowe, wyjaśnia zjawiska zachodzące w procesie derywacji (K_U01)

U02 - student znajduje przykłady poznanych zjawisk w tekstach, wyjaśnia rolę systemu słowotwórczego w porozumiewaniu się (K_U01)

K01 - student dostrzega w formacjach słowotwórczych dziedzictwo kulturowego kraju (K_K05)

K02 - docenia rolę słowotwórstwa w komunikacji językowej i w budowaniu tożsamości narodowej (K_K06)

Konwersatorium

W01 - student zna i rozumie terminy słowotwórcze (K_W02);

W02 – student rozpoznaje leksemy podzielne słowotwórczo, nazywa elementy budowy formacji słowotwórczych, identyfikuje typy formantów, charakteryzuje funkcje formantów (K_W03);

W03 - student opisuje słowotwórstwo jako dział gramatyki i podsystem języka, wyjaśnia jego rolę w komunikacji językowej (K_W12)

U01 - student analizuje i porównuje budowę różnych formacji słowotwórczych, interpretuje formacje nietypowe, wyjaśnia zjawiska zachodzące w procesie derywacji (K_U01)

U02 – student znajduje przykłady poznanych zjawisk w tekstach, wyjaśnia rolę systemu słowotwórczego w porozumiewaniu się (K_U2)

K01 - student dostrzega w formacjach słowotwórczych zapisane dziedzictwo kulturowe kraju (K_K07)

K02 – student docenia rolę słowotwórstwa w komunikacji językowej i w budowaniu tożsamości narodowej (K_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nauka o współczesnej polszczyźnie – fleksja: student rozpoznaje leksemy odmienne, analizuje budowę różnych form fleksyjnych, nazywa elementy tej budowy


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dyszak, Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Prowadzący grup: Andrzej Dyszak, Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

wiedza

W1-zna podstawową terminologię z zakresu badań języka (K_W02 P6S_WG)

W2-zna podstawowe pojęcia z zakresu współczesnego języka polskiego (K_W12 P6S_WG)

umiejętności

U1-potrafi wyszukiwać, zaobserwować, analizować, oceniać, interpretować, selekcjonować i użytkować pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu języka (K_U01 P6S_UW)

U2-rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu filologii polskiej (K_U02 P6S_UW)

kompetencje

K1-zdaje sobie sprawę z konieczności integracji wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej oraz rozwijaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym (K_K08 P6S_KR)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nauka o współczesnej polszczyźnie – fleksja:

student rozpoznaje leksemy odmienne, analizuje budowę różnych form fleksyjnych, nazywa elementy tej budowy


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Prowadzący grup: Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

wiedza

W1-zna podstawową terminologię z zakresu badań języka (K_W02 P6S_WG)

W2-zna podstawowe pojęcia z zakresu współczesnego języka polskiego (K_W12 P6S_WG)

umiejętności

U1-potrafi wyszukiwać, zaobserwować, analizować, oceniać, interpretować, selekcjonować i użytkować pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu języka (K_U01 P6S_UW)

U2-rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu filologii polskiej (K_U02 P6S_UW)

kompetencje

K1-zdaje sobie sprawę z konieczności integracji wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej oraz rozwijaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym (K_K08 P6S_KR)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nauka o współczesnej polszczyźnie – fleksja:

student rozpoznaje leksemy odmienne, analizuje budowę różnych form fleksyjnych, nazywa elementy tej budowy


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dyszak
Prowadzący grup: Andrzej Dyszak, Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

wiedza

- student zna podstawową terminologię z zakresu badań języka

- student ma podstawową wiedzę z zakresu teorii i metodologii właściwych naukom humanistycznym, w szczególności dla językoznawstwa

- student zna podstawowe pojęcia z zakresu współczesnego języka polskiego, wyjaśnia istotę komunikacji językowej

umiejętności

- student potrafi wyszukiwać, zaobserwować, analizować, oceniać, interpretować, selekcjonować i użytkować pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu języka

- student rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu filologii polskiej, dobierać i stosować odpowiednie metody, narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa

kompetencje

- student dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy oraz uwzględnia je we własnej praktyce zawodowej (w wybranej sferze działalności typowej dla danego modułu)

- student charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności (zwłaszcza w stosunku do osób niepełnosprawnych/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi itp.), zdaje sobie sprawę z konieczności integracji wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej oraz rozwijaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

1. Przedmiot wprowadzający: nauka o współczesnej polszczyźnie – fleksja.

2. Wymagania wstępne: rozpoznawanie leksemów odmiennych i umiejętność analizy budowy ich różnych form fleksyjnych (wskazywanie końcówek).


Bilans pracy studenta:

90h nakładu pracy studenta, w tym:

30h - udział w zajęciach = 1 ECTS;

60h - praca własna studenta = 2 ECTS, w tym:

samodzielne studiowanie literatury,

przygotowanie do zajęć konwersatoryjnych,

opracowanie mapy myśli z wykładu wysłuchanego w ramach kształcenia zdalnego,

przygotowanie do kolokwiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.