Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna Polski w świetle źródeł

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H12HŚPŹ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia średniowieczna Polski w świetle źródeł
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek historia, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Sławomir Zonenberg, Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01: zna cechy polskiej mediewistyki, w tym metody badawcze i metodologiczne wykorzystywane w badaniach nad dziejami Polski średniowiecznej (K_W02)

W02: ma ogólną wiedzę z zakresu źródeł do historii średniowiecznej Polski, a także zna terminologię właściwą dla dziedziny historii średniowiecznej (K_W04)

W03: posiada wiedzę w zakresie metod warsztatowych stosowanych w badaniach nad historią średniowieczną Polski (K_W16)

W04: zna pojęcia występujące w źródłach łacińskich i staropolskich z okresu średniowiecza istotne dla rozumienia epoki, procesów społecznych, ekonomicznych, realiów prawnych i religijnych (K_W17)


Umiejętności:

U01: czyta ze zrozumieniem oraz analizuje źródła do historii polskiego średniowiecza w przekładach na współczesną polszczyznę (K_U02)

U02: stosuje w praktyce zasady krytyki źródeł historycznych oraz podchodzi ze sceptycyzmem do informacji podanych w źródłach w kontekście ich wiarygodności (K_U03)

U03: pozyskuje dane przydatne dla konkretnych zagadnień z wydawnictw bibliograficznych i repozytoriów (K_U04)

U04: wskazuje osiągnięcia jak i słabe strony nurtów i szkół badawczych, dostrzega problem przenikania się nurtów i dziedzin badawczych, mając świadomość roli, jaką zjawisko to odgrywa w badaniach mediewistycznych (K_U09)

U05: korzysta z map i atlasów historycznych (K_U10)

U06: zadane prace pisemne przygotowuje w sposób zgodny z kanonami edycji tekstu, w estetycznej formie, z przywołaniem aparatu krytycznego w postaci właściwej dla współczesnego warsztatu pisarskiego historyka średniowiecza (K_U14)


Kompetencje społeczne:

K01: zachowuje dystans czasowy oraz obiektywizm w badaniach historycznych nad polskim średniowieczem (K_K02)

K02: gotów działać w instytucjach propagujących wiedzę historyczną oraz stowarzyszeniach grupujących miłośników historii, jak również jest gotów animować działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego czy prowadzenia badań nad problemami związanymi z historią ziem polskich w średniowieczu (K_K08)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:


WIEDZA

W01 Zna teorię, metody i techniki badawcze w zakresie pracy ze źródłami średniowiecznymi oraz literaturą przedmiotu (K_W06)

W02 Zna zasady pracy ze źródłami średniowiecznymi, zarówno indywidualnej jak i zespołowej (K_W08)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 Potrafi prezentować efekty swojej pracy w zakresie historii średniowiecznej Polski i źródeł średniowiecznych w formie tekstu naukowego opatrzonego aparatem krytycznym oraz w formie spójnej wypowiedzi (K_U06)

U02 Potrafi dyskutować na tematy związane z dziejami polski średniowiecznej posługując się fachową terminologią i oraz argumentując swoje wypowiedzi w oparciu o źródła (K_U09)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie dziejów polski średniowiecznej i rozumie potrzebę jego podnoszenia w oparciu o badanie źródeł (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:


W01 Zna teorię, metody i techniki badawcze w zakresie pracy ze źródłami średniowiecznymi oraz literaturą przedmiotu (K_W06)

W02 Zna zasady pracy ze źródłami średniowiecznymi, zarówno indywidualnej jak i zespołowej (K_W08)


U01 Potrafi prezentować efekty swojej pracy w zakresie historii średniowiecznej Polski i źródeł średniowiecznych w formie tekstu naukowego opatrzonego aparatem krytycznym oraz w formie spójnej wypowiedzi (K_U06)

U02 Potrafi dyskutować na tematy związane z dziejami polski średniowiecznej posługując się fachową terminologią i oraz argumentując swoje wypowiedzi w oparciu o źródła (K_U09)


K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie dziejów polski średniowiecznej i rozumie potrzebę jego podnoszenia w oparciu o badanie źródeł (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.