Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski pod zaborami w świetle źródeł

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H24HPZA-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski pod zaborami w świetle źródeł
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 4, kierunek historia, spec: ogólnohistoryczna, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – ilustruje i obrazuje główne tendencje rozwojowe ziem polskich w XIX wieku w oparciu o wskazane źródła historyczne (K_W06)

W02 - zna podstawową literaturę oraz źródła dotyczące historii Polski okresu zaborów i wiem jak z nich korzystać (K_W06)

W03 – wylicza i klasyfikuje podstawowe zagadnienia związane z życiem politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym ziem

polskich w XIX wieku w oparciu o źródła historyczne (K_W06)

W04 – rozumie terminologię charakterystyczną dla tekstów źródłowych doby zaborów (K_W06)

W05_zna zasady pracy zespołowej w kontekście interpretacji źródeł historycznych (K_W08)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – czyta teksty źródłowe doby zaborów ze zrozumieniem (K_U06)

U02 -właściwie interpretuje samodzielnie i w grupie źródła historyczne dotyczące okresu Polski pod zaborami i na ich podstawie wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe (K_U06, K_U09)

U03 – przygotowuje pracę pisemną w oparciu o źródła historyczne danej epoki K_U06)

U4 – analizuje i czyta mapy historyczne (K_U06)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 - rozumie potrzebę znajomości dziejów ojczystych i jest przekonany o płynących z tego korzyściach (K_K06)

K02 – ma świadomość konieczności przestrzegania zasad i przepisów związanych z ochroną własności intelektualnej (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

vademecum studiów historycznych, nauki pomocnicze historii. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu Historii Polski do XIX

wieku, zna zasady interpretacji i krytyki źródeł historycznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.