Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terroryzm międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM23TM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terroryzm międzynarodowy
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Opioła-Cegiełka
Prowadzący grup: Monika Opioła-Cegiełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 Student ma podstawową wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych z zakresu badań nad terroryzmem (K_W01)

W_02 Student ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę na temat terroryzmu międzynarodowego i jego wpływu na systemy polityczne, organizacje oraz instytucje (K_W07)

W_03 Student zna dysfunkcyjne zachowania grup terrorystycznych oraz ich negatywne konsekwencje w środowisku międzynarodowym (K_W08)

U_01 Student rozpoznaje, identyfikuje, klasyfikuje, porównuje i wyjaśnia wybrane problemy z zakresu terroryzmu międzynarodowego (K_U03)

U_02 Student ocenia rolę i wpływ mediów zarówno na politykę antyterrorystyczną jak i działalność terrorystyczną (K_U10)

U_03 Student posiada umiejętność antycypowania podstawowych zagrożeń terrorystycznych w stosunkach międzynarodowych (K_U11)

K_01 Student ma świadomość swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu terroryzmu międzynarodowego oraz społecznych korzyści wynikających z ich poszerzania (K_K01)

K_02 Student potrafi prawidłowo postrzegać i oceniać środowisko międzynarodowe, mając świadomość odpowiedzialności za prezentowane poglądy i podejmowane decyzje (K_K05)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma wiedze w zakresie złożoności występowania zjawiska terroryzmu i procesów jego rozwoju na przestrzeni dziejów. Rozumie powiązania interdyscyplinarne między naukami humanistycznymi i społecznymi zajmującym się problematyką terroryzmu międzynarodowego

W02 - Student zna teorie,i metody badawcze i techniki badawcze w zakresie dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku dotyczące terroryzmu międzynarodowego

U01 - Student potrafi praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę dotyczącą terroryzmu międzynarodowego w praktyce zawodowej. Umie formułować krytyczne opinie dotyczące procesów i zdarzeń związanych z działalnością międzynarodowych organizacji terrorystycznych. Ma też umiejętność formułowania tez i argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych autorów na zagadnienie terroryzmu

U02- Student potrafi brać udział w dyskusjach i debatach używając specjalistycznej terminologii związanej z problemami terroryzmu międzynarodowego. Student umie posługiwać się różnymi pomocami naukowymi

K01 - Student ma świadomość poziomu swej wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z problematyką terroryzmu międzynarodowego. Poprawnie dokonuje ich samooceny.Rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się przez całe życie. Podnoszenia swoich kwalifikacji, weryfikowania posiadanej wiedzy o najnowsze wyniki dociekań naukowych dotyczących zagrożeń terrorystycznych na całym świecie

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii stosunków międzynarodowych XIX i XX wieku, którą powinien zdobyć na I roku studiów stosunków międzynarodowych w zakresie przedmiotu historia stosunków międzynarodowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.