Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Służby policyjno-porządkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ23SŁPP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Służby policyjno-porządkowe
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 3, kierunek wojskoznawstwo, blok I, SP
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat, Bartosz Smykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

(W01) Student opanował podstawową wiedzę z zakresu specyfiki i metodologii wojskoznawstwa (K_W02)

(W02) Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię i metodologię z zakresu wojskoznawstwa (K_W04)

(W03) Student posiada wiedzę na temat broni, mundurów i fachowej terminologii związanej z funkcjonowaniem służb policyjnych i porządkowych na przestrzeni dziejów (K_W07)

(W04) Student ma wiedzę ma temat organizacji i funkcjonowania służb policyjnych na przykładzie polskim (K_W09)

(W05) Student ma wiedzę na temat działalności struktur państwowych i samorządowych związanych z działalnością służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne (K_W10)

(W06) Student ma wiedzę na temat podstawowych powinności w zakresie obronności służb mundurowych państwa polskiego oraz USA i Niemiec (K_W11)

(W07) Student ma wiedzę gdzie szukać informacji o zbiorach i zna instytucje oraz ośrodki posiadające zbiory o tematyce dotyczącej służb policyjnych i porządkowych (K_W12)

(W08) Student ma wiedzę o historii integracji europejskiej związanej z działalnością służb policyjnych, które służą do rozwiązywania wspólnych problemów społecznych, socjalnych, politycznych i militarnych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (K_W15)

(U01) Student umie pozyskać wiedzę i rozwinąć umiejętności badawcze na temat policji i służb mundurowych pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U01)

(U02)Student umie przeprowadzić krytyczną analizę i poprawnie zinterpretować dostępne źródła związane ze służbami policyjnymi (K_U03)

(U03) Student umie samodzielnie w sposób krytyczny i obiektywny sformułować opinię na temat historii policji i służb porządkowych (K_KU16)

(K01) Student ma świadomość, że naruszenie cudzej własności intelektualnej jest nieuczciwe. Potępia takie praktyki i sam ich nie stosuje (K_K04)

(K02)Student ma świadomość konieczności pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem (K_K05)

(K03) Student ma przekonanie, że w swoich działaniach policja i służby porządkowe zachowują się etycznie. Ma świadomość potrzeby popularyzacji wiedzy z zakresu wojskoznawstwa (K_K10)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu historii Polski i Europy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wawryszuk
Prowadzący grup: Bartosz Smykowski, Paweł Wawryszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

K_W01 - Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, ma wiedzę faktograficzną w zakresie problematyki związanej ze studiowanym kierunkiem

K_W08 - Zna zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej

K_W10 - Ma wiedzę w zakresie różnorakich form aktywności zawodowej związanej ze studiowanym kierunkiem


Umiejętności:

K_U06 - Posiada umiejętności tworzenia prac pisemnych o charakterze naukowym. Potrafi zredagować, skomentować, opatrzyć przypisami przygotowany tekst. Posiada umiejętność wypowiedzi w spójnej logicznie i zrozumiałej formie. Potrafi prezentować efekty swojej pracy


Kompetencje:

K_K04 - Podejmuje inicjatywy zmierzające do promowania wiedzy, na rzecz interesu społecznego, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, aktywnie uczestniczy w życiu, a także odpowiednio określa priorytety stawianych sobie lub innym zadań, pracuje samodzielnie lub w grupie, przyjmując w niej różne role

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu historii Polski i Europy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat, Bartosz Smykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - Student ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, ma wiedzę faktograficzną w zakresie problematyki związanej ze studiowanym kierunkiem K_W01

W02 - Student posiada wiedzę na temat dotychczasowego stanu badań dotyczących służb policyjny i porządkowych w Polsce i na świeci K_W07

W03 - Ma wiedzę w zakresie różnorakich form aktywności zawodowej związanej ze studiowanym kierunkiem K_W10

U01 - Posiada umiejętności tworzenia prac pisemnych o charakterze naukowym. Potrafi zredagować, skomentować, opatrzyć przypisami przygotowany tekst. Posiada umiejętność wypowiedzi w spójnej logicznie i zrozumiałej formie. Potrafi prezentować efekty swojej pracy K_U06

K01 - Podejmuje inicjatywy zmierzające do promowania wiedzy, na rzecz interesu społecznego, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, aktywnie uczestniczy w życiu, a także odpowiednio określa priorytety stawianych sobie lub innym zadań, pracuje samodzielnie lub w grupie, przyjmując w niej różne role K_K04

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu historii Polski i Europy

Bilans pracy studenta:

6 pkt ECTS, liczba godzin kontaktowych 15 W+ 30 K + 10 godzin konsultacji, 55 godzin pracy własnej studenta

- przygotowanie do zajęć

- samodzielne studiowanie literatury;

przygotowanie prezentacji multimedialnej;

przygotowanie do kolokwium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.