Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wywiad wojskowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ23WYWOJ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wywiad wojskowy
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 (K_W05) zna zagadnienienie znacznie i ewolucji wywiadu wojskowego w dziejach konfliktów zbrojnych


W02 (K_W08) posiada wiedzę na temat roli wywiadu wojskowego w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego i Polski


W03 (K_W09) zna skruktury i organizację wewnętrzną współczesnych służb wywiadowczych w Europie i na świecie


W04 (K_W10) opisuje pozycję i strukturę polskich służb wywiadowczych w systemie bezpieczeństwa narodowego RP.


W05 (K_W13) posiada wiedzę na temat podstaw prawnych funkcjonowania służb wywiadowczych RP.


U01 (K_U02) umie czytać i wykorzystywać akty prawne i niektóre inne materiały źródłowe dotyczące zagadnień wywiadu i rozpoznania wojskowego


U02 (K_U03) prowadzi krytyczną analizę i interpretuje źródła i inne materiały dotyczące służb wywiadowczych i ich działalności


U03 (K_U07) dostrzega rolę i znaczenie wywiadów wojskowych, działań wywiadowczych i operacyjnych w przebiegu działań zbrojnych, współczesnych i historycznych, w ich aspekcie przyczynowo-skutkowym


U04 (K_U16) korzysta z narzędzi techonologii informacyjnej i elektronicznych źródeł informacji w zdobywaniu wiarygodnej wiedzy na temat problematyki wywiadu wojskowego


K01 (K_K02) jest przekonany o potrzebie zachowania obiektywizmu w ocenie w badaniach i ocenie zagadnień związanych z działaniami wywiadowczymi i problematyką wywiadu wojskowego


K02 (K_K03) potrafi świadomie propagować wiedzę na temat znaczenia wywiadu wojskowego w systemie obronnym państw


K03 (K_K10) dostrzega konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy służb specjalnych i wywiadowczych, a także w zakresie propagowania wiedzy o tej działalności

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Polityczne uwarunkowania wojen, Uwarunkowania społeczno-gospodarcze wojny. Zaliczenie I roku studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wawryszuk
Prowadzący grup: Paweł Wawryszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W05 - zna wybrane zagadnienia historii wojen i konfliktów zbrojnych oraz dziejów wojska i innych służb mundurowych (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznymi i problemowym

K_W08 - wymienia czynniki decydujące o pozycji wojska polskiego w misjach pokojowych oraz w strukturach międzynarodowych

K_W09 - wykazuje znajomość współczesnej organizacji i funkcjonowania wojska i służb mundurowych na przykładzie polskim i wybranych struktur wojskowych państw europejskich, w tym członków NATO

K_W10 - opisuje działalność struktur państwowych, samorządowych związanych z bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym.

K_W13 - zna podstawy prawne funkcjonowania polskich sił zbrojnych oraz funkcjonowania polskich organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.


K_U02 - umie czytać i wykorzystywać teksty źródłowe i inne materiały w języku ojczystym dotyczące zagadnień militarnych

K_U03 - prowadzi krytyczną analizę i interpretuje źródła i inne materiały dotyczące wojska, policji i innych służb mundurowych

K_U07 - rozpatruje wojny i konflikty w aspekcie przyczynowo-skutkowym oraz ich wpływ na rozwój procesu historycznego

K_U16 - korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, potrafi ocenić, wykorzystać i opracować materiał pozyskany z sieci dotyczący zagadnień dziejów wojen oraz sztuki wojennej i wojskowości, a także innych służb mundurowych


K_K02 - jest przekonany o konieczności dystansu czasowego oraz obiektywizmu w badaniach nad dziejami wojskowymi dawnej i współczesnej Polski, państw europejskich i pozaeuropejskich

K_K03 - jest świadomy i odpowiedzialny za głoszone poglądy na temat konfliktów zbrojnych, ochrony granic, systemu obronności i bezpieczeństwa państw

K_K10 - dostrzega konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy służb specjalnych i wywiadowczych, a także w zakresie propagowania wiedzy o tej działalności

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Polityczne uwarunkowania wojen, Uwarunkowania społeczno-gospodarcze wojny. Zaliczenie I roku studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.