Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa pomoc humanitarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ36MIEPH-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa pomoc humanitarna
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 3, sem. 6, kier. wojskoznawstwo, spec. wojsko, służby mundurowe i organizacje paramilitarne, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Puls
Prowadzący grup: Ewa Puls
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 definiuje terminy dotyczące międzynarodowej pomocy humanitarnej ( K_W04)

W02 wymienia dawców i biorców międzynarodowej pomocy humanitarnej (K_W04)

W03 charakteryzuje struktury pomocy humanitarnej świadczone przez ONZ , UE , Międzynarodowy Czerwony Krzyż oraz Międzynarodowy Czerwony Półksiężyc ( K_W 10)

W04 wymienia klastry międzynarodowej pomocy humanitarnej (K_W11)

W05 wyjaśnia rolę UE w świadczeniu międzynarodowej pomocy humanitarnej ( K_W15)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 wskazuje na mapie obszary objęte międzynarodową pomocą humanitarną w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku ( K_U10)

U02 na podstawie zasobów Internetu i literatury ( w tym w języku obcym) przygotowuje prezentację multimedialną i wygłasza referat dotyczący działalności instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się międzynarodową pomocą humanitarną (K_ U16, ( K_U17)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

student:

K01 świadomie i odpowiedzialnie prezentuje na zajęciach poglądy będące przedmiotem poszczególnych zajęć ( K_ K03)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Puls
Prowadzący grup: Ewa Puls, Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 definiuje terminy dotyczące międzynarodowej pomocy humanitarnej ( K_W04)

W02 wymienia dawców i biorców międzynarodowej pomocy humanitarnej (K_W04)

W03 opisuje sposoby pomocy humanitarnej świadczonej przez służby mundurowe

i wojsko polskie na terenach objętych konfliktami zbrojnymi w drugiej dekadzie XXI wieku (K_W09)

W04 wyjaśnia rolę UE w świadczeniu międzynarodowej pomocy humanitarnej ( K_W15)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 wskazuje na mapie obszary objęte międzynarodową pomocą humanitarną w pierwszej

i drugiej dekadzie XXI wieku oraz analizuje przyczyny toczących się tam konfliktów zbrojnych w kontekście wyników badań z zakresu geografii historycznej i wojennej

( K_U09)

U02 na podstawie zasobów Internetu i literatury ( w tym w języku obcym) przygotowuje prezentację multimedialną i wygłasza referat dotyczący działalności instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się międzynarodową pomocą humanitarną na obszarach objętych konfliktami zbrojnym (K_U17)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

student:

K01 świadomie i odpowiedzialnie prezentuje na zajęciach poglądy będące przedmiotem poszczególnych zajęć ( K_ K03)

K02 w miarę możliwości aktywnie uczestniczy w obchodach ważnych rocznic patriotycznych organizowanych przez społeczność Bydgoszczy lub swojej Małej Ojczyzny, umiejętnie służąc przy tym swoją wiedzą z zakresu wojskoznawstwa ( K_ K08)

K03 aktywnie uczestniczy w pracy wybranego przez siebie zespołu, przestrzega wypracowanego przez grupę kontraktu oraz rzetelnie wykonując podjęte zadania ( K_ K09)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student: zna podstawwowe zasady prawa międzynarodowego

wymienia organy ONZ

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii dotyczącej dziejów wojska i międzynarodowej pomocy humanitarnej

W02 - Student rozumie powiązania interdyscyplinarne dotyczące badań związanych z wojskoznawstwem i nauk społecznych dotyczących międzynarodowej pomocy humanitarnej

U01 - Student pozyskuje wiedzę i rozwija umiejętności badawcze na temat międzynarodowej pomocy humanitarnej pod kierunkiem opiekuna naukowego

U02 - Student umie czytać i wykorzystywać teksty źródłowe i inne materiały w języku ojczystym dotyczące międzynarodowej pomocy humanitarnej

K01 - Student potępia nieuczciwe zachowanie w kwestiach naruszania cudzej własności intelektualnej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawnomiędzynarodowych uwarunkowań dotyczących praw człowieka, historii współczesnego świata i konfliktów międzynarodowych po 1945 roku. Wiedzę tę student powinien uzyskać na I i II roku wojskoznawstwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.