Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ36WYM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 3, sem. 6, kier. wojskoznawstwo, spec. wojsko, służby mundurowe i organizacje paramilitarne, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Lasik
Prowadzący grup: Aleksander Lasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – Zna podstawowe subdyscypliny historii i kryteria je stanowiące [K_W01]

W02 – Poznaje mechanizmy powstawania i tworzenia się państw narodowych w XIX i XX wieku [K_W01]

W03 – Poznaje skutki kulturowe, polityczne, socjologiczne i ideologiczne systemów politycznych powstałych po I wojnie światowej [K_W05]

W04 – Poznaje genezę powstawania państw autorytarnych i totalitarnych w Europie po I wojnie światowej [K_W05]

W05 – Poznaje skutki ekonomiczne, społeczne i międzynarodowe dla Rosji i Niemiec jako skutku uczestnictwa w I wojnie światowej [K_W06]

W06 – Poznaje podstawowe powody akceptacji ruchów antydemokratycznych przez obywateli Rosji i Niemiec

W07 – Poznaje podstawowe mechanizmy socjotechniki używanej w propagandzie bolszewików i narodowych socjalistów, mającej na celu docelową akceptację głoszonych tez ideologicznych przez społeczeństwa Rosji i Niemiec nowych władz [K_W10]

W07 – Potrafi zrozumieć akceptację (pozorowaną lub faktyczną) haseł głoszonych przez sowieckich komunistów i niemieckich narodowych socjalistów, jako proces indoktrynacji owych społeczeństw i znaczenie kierowanych do tych społeczeństw propagandy [K_W10]

W08 – Potrafi zrozumieć procesy socjologiczno-polityczne, skutkujące m.in. współczesną (realną, bądź pozorowaną) akceptacją przez niektóre kręgi społeczne w Republice Austriackiej, Federacji Rosyjskiej i Republice Federalnej Niemiec dziedzictwa totalitarnej przeszłości ich państw [K_W11]

W09 – potrafi zrozumieć niebezpieczeństwa z szerzenia (głównie za pomocą nowoczesnych środków przekazu informacji) idei antydemokratycznych, nacjonalistycznych, ksenofobicznych, itp. [K_W11]

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – Interpretuje właściwie źródła historyczne opublikowane w postaci zbioru dokumentów oraz relacji świadków [K_U02]

U02 – Określa czynniki sprzyjające występowaniu totalitaryzmów w Europie w XX wieku na podstawie dostępnych w polskiej historiografii [K_U7]

U03 – Definiuje i odróżnia pojęcia „totalitaryzm” a „system autokratyczny” [K_U7]

U04 – Znajduje korelacje między sytuacją ekonomiczną obywateli rosyjskich i niemieckich a akceptacją poglądów reprezentowanych przez ruchy (i partie) między swoją sytuacją ekonomiczno-społeczną a tezami głoszonymi przez owe ugrupowania antydemokratyczne [K_U7]

U05 – Dostrzega niebezpieczeństwa z głoszonych przez skrajnie lewicowe i prawicowe ugrupowania niebezpieczeństwa rodzenia się poparcia dla tych ugrupowań. [K_U7]

U06 - Ocenia konsekwencje ekstremistycznych, szowinistycznych i roszczeniowych zmian granic współczesnych państw dla powojennej Europie [K_U7]

U07 – Lokalizuje geograficznie główne miejsca rodzenia się totalitaryzmów i ich terytorialne zdobycze [K_U10]

U08 – Znajduje w Internecie wiarygodne źródła, wspomnienia i opracowania naukowe odwołujące się do sygnatur archiwalnych, posiadających informacje o ich autorach i miejscach i datach wydania owych opracowań [K_U11]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student:

K01 - Potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zakresie zwalczania poglądów nacjonalistycznych, szowinistycznych i ksenofobicznych [K_K04]

K02 – Jest przekonany o korzyściach płynących z pozyskanej na zajęciach wiedzy i motywuje go to do jej poszerzania w celu zrozumienia mechanizmów prowadzących do tworzenia się państw totalitarnych [K_K05]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 ma wiedzę na temat kulturowych aspektów wojny w średniowieczu a w szczególności roli religii w średniowiecznej wojskowości [K_W01]

W02 dostrzega i rozumie związki interdyscyplinarne pomiędzy studiowanego kierunku z naukami historycznymi i antropologią kulturową [K_W03]

W03 opisuje działania podejmowane przez struktury władzy i monarchów mające na celu wzmacnianie obronności i siły ofensywnej państwa przy pomocy środków religijnych i ideowych [K_W10]


UMIEJĘTNOŚCI: student:

U01 formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych historyków w zakresie zagadnienia związków religii i wojny (wojskowości) okresu średniowiecza [K_U06]

U02 rozpatruje wpływ religii i innych czynników kulturowych na przebieg i charakter konfliktów zbrojnych doby średniowiecza [K_U07]

U03 potrafi wskazywać i omawiać rożne tendencje w zakresie rozwoju związków religii i wojny w średniowieczu w zależności od kręgu cywilizacyjnego i obszaru jego wpływów [K_U09]


KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student:

K01 jest przekonany o istnieniu potrzeby poznawania dziejów wojen i wojskowości także poprzez studiowanie niszowych pól badawczych w tym związanych z kulturowymi aspektami wojskowości w ujęciu historycznym [K_K01]

K02 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie kulturowych aspektów wojny w średniowieczu oraz dąży do permanentnego dokształcania się [K_K05]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie historii średniowiecznej Polski i powszechnej oraz sztuki wojskowej średniowiecza.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:


W01 ma wiedzę na temat kulturowych aspektów wojny w średniowieczu a w szczególności roli religii w średniowiecznej wojskowości [K_W01]

W02 dostrzega i rozumie związki interdyscyplinarne pomiędzy studiowanego kierunku z naukami historycznymi i antropologią kulturową [K_W03]

W03 opisuje działania podejmowane przez struktury władzy i monarchów mające na celu wzmacnianie obronności i siły ofensywnej państwa przy pomocy środków religijnych i ideowych [K_W10]


U01 formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych historyków w zakresie zagadnienia związków religii i wojny (wojskowości) okresu średniowiecza [K_U06]

U02 rozpatruje wpływ religii i innych czynników kulturowych na przebieg i charakter konfliktów zbrojnych doby średniowiecza [K_U07]

U03 potrafi wskazywać i omawiać rożne tendencje w zakresie rozwoju związków religii i wojny w średniowieczu w zależności od kręgu cywilizacyjnego i obszaru jego wpływów [K_U09]


K01 jest przekonany o istnieniu potrzeby poznawania dziejów wojen i wojskowości także poprzez studiowanie niszowych pól badawczych w tym związanych z kulturowymi aspektami wojskowości w ujęciu historycznym [K_K01]

K02 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie kulturowych aspektów wojny w średniowieczu oraz dąży do permanentnego dokształcania się [K_K05]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie historii średniowiecznej Polski i powszechnej oraz sztuki wojskowej średniowiecza.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.