Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niematerialne dziedzictwo kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK11NDK-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niematerialne dziedzictwo kultury
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

W01 – zna i rozumie definicje kultury, cywilizacji (K_W05)

W02- wymienia elementy niematerialnego dziedzictwa kultury (K_W07)

W03 – zna i rozumie pojęcia kultura ludowa, niematerialne dziedzictwo kultury oraz podstawowe pojęcia związane z ochroną zabytków (K_W09)

W04- wymienia i charakteryzuje formy i sposoby ochrony niematerialnych dóbr kultury w Polsce (K_W16)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01- potrafi wyszukiwać, analizować informacje na temat niematerialnego dziedzictwa i jego ochrony (K_U02)

U02- ocenia wartość niematerialnych dóbr kultury jako dziedzictwa kulturowego (K_U05)

U03- rozróżnia historyczne źródła pochodzenia niematerialnych dóbr kultury (K_U11)

U04 – wymienia regiony etnograficzne (K_U11)

U05 – analizuje cechy polskiej kultury ludowej (K_U11)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01- jest przekonany o konieczności promocji polskiego niematerialnych dziedzictwa kulturowego w kraju i poza jego granicami; (K_K03)

K02- ma świadomość wartości zabytków niematerialnego dziedzictwa dla dziedzictwa kulturowego kraju; (K_K08)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie ochrony zabytków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

W01 – zna i rozumie definicje kultury, cywilizacji (K_W03)

W02- wymienia elementy niematerialnego dziedzictwa kultury (K_W03)

W03 – zna i rozumie pojęcia kultura ludowa, niematerialne dziedzictwo kultury oraz podstawowe pojęcia związane z ochroną zabytków (K_W03)

W04- wymienia i charakteryzuje formy i sposoby ochrony niematerialnych dóbr kultury w Polsce (K_07)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01- potrafi wyszukiwać, analizować informacje na temat niematerialnego dziedzictwa i jego ochrony (K_U03)

U02- ocenia wartość niematerialnych dóbr kultury jako dziedzictwa kulturowego (K_U03)

U03- potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę, terminologię oraz różne źródła informacji (K_U09)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01- jest przekonany o konieczności promocji polskiego niematerialnych dziedzictwa kulturowego w kraju i poza jego granicami; (K_K04)

K02- ma świadomość wartości zabytków niematerialnego dziedzictwa dla dziedzictwa kulturowego kraju; (K_K04)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu historii kultury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

W01 – zna i rozumie definicje kultury, cywilizacji (K_W03)

W02- wymienia elementy niematerialnego dziedzictwa kultury (K_W03)

W03 – zna i rozumie pojęcia kultura ludowa, niematerialne dziedzictwo kultury oraz podstawowe pojęcia związane z ochroną zabytków (K_W03)

W04- wymienia i charakteryzuje formy i sposoby ochrony niematerialnych dóbr kultury w Polsce (K_07)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01- potrafi wyszukiwać, analizować informacje na temat niematerialnego dziedzictwa i jego ochrony (K_U03)

U02- ocenia wartość niematerialnych dóbr kultury jako dziedzictwa kulturowego (K_U03)

U03- potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę, terminologię oraz różne źródła informacji (K_U09)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01- jest przekonany o konieczności promocji polskiego niematerialnych dziedzictwa kulturowego w kraju i poza jego granicami; (K_K04)

K02- ma świadomość wartości zabytków niematerialnego dziedzictwa dla dziedzictwa kulturowego kraju; (K_K04)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu historii kultury

Bilans pracy studenta:

15 godzin wykładów+30 godzin konwersatorium+10 godzin konsultacji+45 godzin pracy własnej studenta=100 godzin =4 ECTS

Zajęcia kontaktowe 55 godzin = 3 ECTS praca własna studenta 45 godzin =1 ECTS

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie do zajęć, samodzielne studiowanie literatury, przygotowanie referatu/prezentacji multimedialnej, przygotowanie do kolokwium (sposób prezentacji, kryteria oceny referatu oraz kolokwium opisane są w innej części sylabusa – metody i kryteria oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się).


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.