Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabytki przemysłu i techniki w krajobrazie kulturowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK23ZPTK-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabytki przemysłu i techniki w krajobrazie kulturowym
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 3, kierunek Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, SD
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada wiedzę o internetowych zasobach dotyczących zabytków i przemysłu (K_W03)

W02 – ma wiedzę o głównych etapach rozwoju przemysłu i techniki na ziemiach polskich i na świecie (K_W10)

W03 – dysponuje wiedza na temat ochrony zabytków z zakresu techniki i przemysłów, zwłaszcza na ziemiach polskich i w regionie (K_W16)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – ma opanowaną podstawową terminologię z dziejów techniki, rzemiosła i przemysłu (K_U03)


U02 – potrafi dokonać waloryzacji dziedzictwa technicznego i przemysłowego (K_U05)

U03 – umie wypełniać karty zabytków techniki (K_U13)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – ma świadomość potrzeby ochrony dziedzictwa technicznego i przemysłowego na poziomie lokalnych i ponadlokalnych (K_K01)

K02 – promuje ochronę zabytków przemysłowych i technicznych w regionie, Polsce i Europie (K_K03)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać wiedzę z zakresu dziejów postępu technicznego oraz podstawową z zakresu historii gospodarki, zwłaszcza rozwoju przemysłu na ziemiach Polski i w Europie w XIX i XX wieku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Barbara Gawęcka, Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada wiedzę o internetowych zasobach dotyczących zabytków i przemysłu (K_W03)

W02 – ma wiedzę o głównych etapach rozwoju przemysłu i techniki na ziemiach polskich i na świecie (K_W10)

W03 – dysponuje wiedza na temat ochrony zabytków z zakresu techniki i przemysłów, zwłaszcza na ziemiach polskich i w regionie (K_W16)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – ma opanowaną podstawową terminologię z dziejów techniki, rzemiosła i przemysłu (K_U03)


U02 – potrafi dokonać waloryzacji dziedzictwa technicznego i przemysłowego (K_U05)

U03 – umie wypełniać karty zabytków techniki (K_U13)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – ma świadomość potrzeby ochrony dziedzictwa technicznego i przemysłowego na poziomie lokalnych i ponadlokalnych (K_K01)

K02 – promuje ochronę zabytków przemysłowych i technicznych w regionie, Polsce i Europie (K_K03)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać wiedzę z zakresu dziejów postępu technicznego oraz podstawową z zakresu historii gospodarki, zwłaszcza rozwoju przemysłu na ziemiach Polski i w Europie w XIX i XX wieku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Jacek Woźny, Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

K_W03- Ma podbudowaną teoretycznie wiedzę pozwalającą na krytyczną analizę kluczowych zjawisk, wskazywania cech charakterystycznych. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o procesach historycznych, przemianach struktur społecznych, o czynnikach rozwoju cywilizacyjnego.

K_W10- Ma wiedzę i wie jak wprowadzić ją w życie w zakresie różnorakich form aktywności zawodowej związanej ze studiowanym kierunkiem.

Umiejętności:

K_U04- Potrafi przeprowadzić zaawansowaną kwerendę źródłową, w tym również archiwalną i bibliograficzną, korzysta z zaawansowanych technik informatycznych w celu pozyskania danych, a następnie poddawać pozyskane informacje wnikliwej krytycznej ocenie. Potrafi precyzyjnie identyfikować wzajemne relacje pomiędzy różnymi kierunkami badań.

K_U05-Właściwie dobiera metody i narzędzia pracy, posiada opanowany warsztat badawczy. Potrafi przystosowywać istniejące metody do własnych potrzeb badawczych lub tworzyć nowe. Trafnie określa związki przyczynowo-skutkowe wpływające na dynamikę zmian. Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i kreacji własnych tez, poglądów i wniosków na podstawie zdobytej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Formułuje i argumentuje hipotezy badawcze.

Kompetencje społeczne:

K_K04- Inspiruje i podejmuje inicjatywy zmierzające do promowania wiedzy, na rzecz interesu społecznego, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, aktywnie uczestniczy w życiu, a także odpowiednio określa priorytety stawianych sobie lub innym zadań, pracuje samodzielnie lub w grupie, przyjmując w niej różne role.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać wiedzę z zakresu dziejów postępu technicznego oraz podstawową z zakresu historii gospodarki, zwłaszcza rozwoju przemysłu na ziemiach Polski i w Europie w XIX i XX wieku

Bilans pracy studenta:

15 K + 30 W - 5 pkt. ECTS (5x25 = 125 pkt)

45 godz. kontaktowych + 25 godz. konsultacji = 70 godz.

55 godz. praca własna studenta


praca własna studenta obejmuje: przygotowanie do zajęć, analizę źródeł, samodzielne studiowanie literatury, przygotowanie do kolokwium, przygotowanie do egzaminu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.