Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-PW35TRP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Maria Deptuła, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1 Student potrafi podać charakterystyczne cechy praktyk edukacyjnych opartych na różnych założeniach dotyczących natury człowieka, zwłaszcza opartych na behawioryzmie, psychologii poznawczej, psychologii humanistycznej oraz podejścia poznawczo-behawioralnego. [K_W03]


W-2 Student ma wiedzę na temat projektowania warunków sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży. [K_W13]


W-3 Student zna możliwe przyczyny zaburzeń w rozwoju przejawiających się ponadnormatywną agresją, nieśmiałością. Zna przyczyny i skutki odrzucania dziecka przez rówieśników oraz rolę, jaką w tym procesie odgrywają rodzice i nauczyciele, grupa przedszkolna i klasa szkolna. [K_W21]


W-4 Student potrafi podać przykłady praktyk edukacyjnych wspierających rozwój psychospołeczny dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole adekwatnych do wieku dziecka i poziomu jego rozwoju. [K_W21]


W-5 Student potrafi podać przykłady tworzenia w grupach przedszkolnych i zespołach klasowych klimatu sprzyjającego rozwojowi psychospołecznemu wszystkich dzieci oraz zapobiegania wykluczaniu społecznemu z grupy dzieci różniących się od rówieśników w różnych zakresach. [K_W21]


W-6 Student wie jakie znaczenie dla zdrowia psychicznego mają dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Potrafi scharakteryzować zachowania dorosłych i rówieśników sprzyjające i zagrażające tym dobrym relacjom. [K_W22]


U-1 Student potrafi dokonać analizy sytuacji dziecka przejawiającego trudności wychowawcze uwzględniając aktualną wiedzę dotyczącą przyczyn, przejawów i możliwych konsekwencji tych trudności. [K_U02]


U-2 Student potrafi sformułować cele interwencji pedagogicznej w związku z hipotetycznymi przyczynami zaburzeń w rozwoju psychospołecznym dziecka/nastolatka i podać adekwatne do nich przykłady oddziaływań adresowanych do dziecka/nastolatka, do grupy przedszkolnej/klasy szkolnej i sugestie dla rodziców. [K_U03]


U-3 Student potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia w klasie szkolnej adekwatne do potrzeb rozwojowych danej grupy wiekowej i zespołu, w którym je pod superwizją nauczyciela akademickiego prowadzącego laboratoria przeprowadzi [K_U10].


K-3 Zna zasady etyczne, których musi przestrzegać wychowawca/nauczyciel w pracy z dziećmi i młodzieżą i przestrzega ich w czasie praktycznych zajęć prowadzonych pod superwizją nauczyciela pro-wadzącego konwersatoria i laboratoria [K_K05].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zaliczenie niżej wymienionych przedmiotów:

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych - pracownia specjalizacyjna

Trening umiejętności wychowawczych

Diagnoza warunków rozwoju dziecka

Warsztat pracy z grupą


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Maria Deptuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1 Student potrafi podać charakterystyczne cechy praktyk edukacyjnych opartych na różnych założeniach dotyczących natury człowieka, zwłaszcza opartych na behawioryzmie, psychologii poznawczej, psychologii humanistycznej oraz podejścia poznawczo-behawioralnego [K_W03]

W-2 Student zna możliwe przyczyny zaburzeń w rozwoju przejawiające się ponadnormatywną agresją, nieśmiałością, impulsywnością. Zna przyczyny i skutki odrzucania dziecka przez rówieśników oraz rolę, jaką w tym procesie odgrywają rodzice i nauczyciele, grupa przedszkolna i klasa szkolna.[K_W21]

W-3 Student potrafi podać przykłady praktyk edukacyjnych wspierających rozwój psychospołeczny dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole adekwatnych do wieku dziecka i poziomu jego rozwoju.[K_W21]

W-4 Student potrafi podać przykłady tworzenia w grupach przedszkolnych i zespołach klasowych klimatu sprzyjającego rozwojowi psychospołecznemu wszystkich dzieci oraz zapobiegania wykluczaniu społecznemu z grupy dzieci różniących się od rówieśników w różnych zakresach.[K_W21]

U-1 Student potrafi dokonać analizy sytuacji dziecka z trudnościami w realizacji zadań typowych dla swojego wieku typowych oraz w relacjach z rówieśnikami i nauczycielami w przedszkolu i szkole, uwzględniając aktualną wiedzę dotyczącą przyczyn, przejawów i możliwych konsekwencji tych trudności. [K_U02]

U-2 Student potrafi sformułować cele interwencji pedagogicznej w związku z hipotetycznymi przyczynami zaburzeń w rozwoju psychospołecznym dziecka/nastolatka i podać adekwatne do nich przykłady oddziaływań adresowanych do dziecka/nastolatka, do grupy przedszkolnej/klasy szkolnej i sugestie dla rodziców. [K_U03]

U-3 Student potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia w klasie szkolnej, świetlicy szkolnej lub w świetlicy środowiskowej dla dzieci/nastolatków adekwatne do potrzeb rozwojowych danej grupy wiekowej i zespołu, w którym je pod superwizją nauczyciela akademickiego przeprowadzi.[K_U10]

U-4 Student potrafi przygotować materiały dydaktyczne, karty pracy, plakaty informacyjne potrzebne do realizacji zajęć w zespole klasowym z zakresu wspomagania rozwoju psychospołecznego.[K_U11]

K-1 Student współpracuje w parach nad opracowaniem scenariuszy zajęć dla dzieci w wieku szkolnym, angażuje się i dąży do jak najlepszego wykonania scenariusza zajęć szkolnych.[K_K03]

K-2 Zna zasady etyczne, których musi przestrzegać wychowawca/nauczyciel w pracy z dziećmi i młodzieżą i przestrzega ich w czasie praktycznych zajęć prowadzonych pod superwizją nauczyciela prowadzącego konwersatoria i laboratoria. [K_K05]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.