Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa śródroczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-POP23PRZ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa śródroczna
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 2, semestr 3, kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Borsich, Alicja Potorska
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Koordynator: A. Potorska

W-1 Posiada wiedzę na temat zasad opracowywania narzędzi do oceny efektów rozwoju małych dzieci oraz warunków tworzonych tym dzieciom w placówkach wczesnej edukacji do rozwoju psychospołecznego, a także wiedzę dotyczącą prowadzenia badań diagnostycznych w placówkach wczesnej opieki i edukacji [K_W10]

W-2 Posiada wiedzę z zakresu metodyki wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych i zadań z zakresu wczesnej profilaktyki – norm, procedur i dobrych praktyk w obszarze działalności pedagogicznej, do której się przygotowuje w żłobku, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

[K_W11]

U-1 Potrafi prowadzić obserwację swobodną, prowadzić dokumentację i analizować zarejestrowane zdarzenia i sytuacje pedagogiczne, w oparciu o wiedzę naukową. Umie rozwiązywać typowe i nietypowe problemy związane z wczesną opieką, wychowaniem i edukacją, poddając je krytycznej analizie i formułując wnioski własne [KU_02]

U-2 Umie diagnozować efekty rozwoju psychospołecznego małych dzieci i warunki do rozwoju tworzone tym dzieciom w instytucjach wczesnej opieki i edukacji, potrafi na podstawie prowadzonej diagnozy zidentyfikować potrzeby, możliwości i zdolności małych dzieci oraz projektować adekwatne do nich metody pracy z małymi dziećmi [KU_03]

K-1 Potrafi nawiązywać kontakt z małymi dziećmi zachowując dbałość o wypełnianie niespecyficznych potrzeb małych dzieci, w prowadzeniu diagnozy w placówkach wczesnej opieki i edukacji przestrzega zasad etycznych [K_K01]

K-2 Umie dokonać krytycznej analizy swojej wiedzy dotyczącej dobrych praktyk i koncepcji wczesnej opieki i edukacji oraz udzielić informacji zwrotnej na temat własnych doświadczeń z praktyki w instytucjach wczesnej opieki i edukacji [K_K04]


Koordynator: Sz. Borsich

W1. Student posiada wiedzę z zakresu prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej (wykorzystując również TiK) pozwalającą identyfikować potrzeby dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym lub rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub z trudnościami w nauce lub dzieci z trudnościami w zakresie funkcjonowania w szkole instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, aby na tej podstawie zaprojektować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze [K_W10].

W2. Student zna efektywne metody i środki oddziaływań z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów [K_W11].

W3. Student zna i rozumie prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności pedagoga [K_W12].

U1. Potrafi dobrać lub stworzyć i sprawdzić w praktyce materiały środki, metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczych [K_U05].

U2. Potrafi pracować z dziećmi pochodzących z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym, rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, z trudnościami w nauce, dzieci z trudnościami w zakresie funkcjonowania w szkole instytucjach opiekuńczo-wychowawczych [K_U09].

U3. Potrafi racjonalnie gospodarować czasem zajęć [K_U10].

U4. Realizując zlecone zadanie potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych [K_U15].

K1. Przestrzega zasad etyki zawodowej [K_K01].

K2. Student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności [K_K04].

K3. Student wykazuje się refleksyjnością dotyczącą rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska, a zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczanych, w tym dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym, rodzin z problemem alkoholowym, mających trudności w realizacji zadań rozwojowych oraz do podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej [K_K07].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Borsich, Jolanta Jarczyńska, Wioletta Junik
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Jolanta Jarczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.