Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Część II. Teoria i metodyka projektowania, realizacji i ewaluacji warunków rozwoju dziecka do 6 roku życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-POP24TPR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Część II. Teoria i metodyka projektowania, realizacji i ewaluacji warunków rozwoju dziecka do 6 roku życia
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 2, semestr 4, kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, SP
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Kamila Damaszek, Natalia Daszkiewicz, Blanka Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student/ka posiada przydatną w codziennej pracy wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, umożliwiającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania się oraz ich uwarunkowań; zna współczesne teorie dotyczące rozwoju człowieka oraz ich wartości aplikacyjne między innymi w procesie wspierania integralnego rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia oraz udzielania pomocy rodzicom w wychowywaniu ich dziecka K_W03

W02 - student/ka ma wiedzę z zakresu opieki, wychowania i profilaktyki uzależnień odnoszącą się do dzieci od 0 do 6 roku życia umożliwiającą projektowanie działań opartych na naukowych dowodach (evidence-based) ich realizację i ewaluację K_W05

W03 - student/ka posiada wiedzę z zakresu metodyki wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych i zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - norm, procedur i dobrych praktyk w obszarze działalności pedagogicznej, do której się przygotowuje [w żłobku, przedszkolu]; zna efektywne metody i środki oddziaływań z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym istniejące w zasobach internetowych wspomagające prowadzenie zajęć; zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, K_W11


U02 - student/ka potrafi projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne skierowane do dzieci, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli; monitorować postępy dzieci, ich potrafi udzielać dzieciom (od 0 do 6 r.ż.) i ich rodzicom informacji zwrotnej K_U08

U03 - student/ka potrafi pracować z dziećmi (od 0 do 6 r.ż.) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym, z dziećmi z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym, wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem K_U09

U04 - student/ka potrafi racjonalnie gospodarować czasem zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialnie i celowo organizować ich aktywność z poszanowaniem ich praw, w tym prawa do odpoczynku K_U10

K01 - student/ka jest gotowy do analizowania i oceniania własnych działań opiekuńczych, wychowawczych oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień, określania obszarów wymagających zmian i systematycznego doskonalenia swojej pracy, by była coraz bardziej skuteczna i efektywna K_K05

K02 - student/ka jest przygotowany do inicjowania i monitorowania pracy zespołowej dzieci i sam potrafi współpracować w zespole, pełnić w nim różne role współpracując ze wszystkimi osobami w środowisku pracy (rodzicami, opiekunami, nauczycielami, innymi pracownikami np. żłobka, przedszkola) oraz w środowisku lokalnym K_K10


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Diagnozowanie efektów i warunków rozwoju dzieci od 0 do 6 roku życia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.