Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność i jej przemiany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS36BJP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność i jej przemiany
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Stanisław Seniczak, Anna Sobieraj-Betlińska, Cezary Toma, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – definiuje i wyjaśnia pojęcie różnorodności oraz jej znaczenie w ochronie przyrody. K_W03

W02 – ogólnie charakteryzuje różnorodność

biologiczną Polski na tle świata, w odniesieniu do trzech poziomów zróżnicowania. K_W03

W03 – omawia przemiany różnorodności w aspekcie geograficznym i historycznym. K_W05

U01 – potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić analizy aktywności biologicznej gleby. K_U04

U02 – ocenia zasoby, zagrożenia i możliwości regeneracyjne środowiska glebowego. K_U011

U03 – potrafi posługiwać się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym. K_U04

U04 – potrafi rozpoznawać podstawowe gatunki pszczół występujące w Polsce. K_U01

U05 – umie przygotować prezentację z wykorzystaniem specjalistycznej literatury i programów komputerowych. K_U06

U06 – interpretuje obserwacje i pomiary oraz na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski. K_U07

U07 – potrafi korzystać z programów dotyczących bioróżnorodności oraz dokonywać analiz wyników. K_U09

K01 – jest wyczulony na zagrożenia środowiska glebowego oraz owadów zapylających. K_K01

K02 – dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu badań właściwości, degradacji i bioremediacji gleb oraz różnorodności gatunkowej pszczół. K_K03

K03 – sumiennie podchodzi do powierzonych zadań szanuje prace własną i innych. K_K06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student ma podstawową wiedzę na temat systematyki, budowy i funkcjonowania organizmów żywych:

-umiejętność posługiwania się instrukcją oraz korzystania z materiałów źródłowych podczas pracy na zajęciach,

-zainteresowanie i chęć aktualizowania wiedzy z zakresu nauk

przyrodniczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Toma
Prowadzący grup: Stanisław Seniczak, Cezary Toma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

-K_W01student ma wiedzę o bioróżnorodności siedlisk w Polsce i na świecie

-K_W02ma wiedzę o występowaniu Hot-Spotów oraz innych form ochrony bioróżnorodności np. Bank Nasion

-K_W03ma wiedzę o wpływie człowieka

Wiedza

-K_W01student ma wiedzę o bioróżnorodności siedlisk w Polsce i na świecie

-K_W02ma wiedzę o występowaniu Hot-Spotów oraz innych form ochrony bioróżnorodności np. Bank Nasion

-K_W03ma wiedzę o wpływie człowieka na stan bioróżnorodności

Umiejętności

-K_U01 potrafi oceni stan bioróżnorodności na różnych poziomach

-K_U02 potrafi wyszukać informację naukową dotyczącą stanu bioróżnorodności

-K_U06 umie rozpoznawać wybrane gatunki roślin i zwierząt

Społeczne

-sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych

Kompetencje

K_K01 rozumie potrzebę zachowania bioróżnorodności jako jednego z warunków zachowania życia na ziemi


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości z botaniki i zoologii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marcysiak
Prowadzący grup: Katarzyna Marcysiak, Małgorzata Mazur, Stanisław Seniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – definiuje i wyjaśnia pojęcie różnorodności oraz jego znaczenie w ochronie przyrody,

W02 – ogólnie charakteryzuje różnorodność biologiczną Polski na tle świata, w odniesieniu do trzech poziomów zróżnicowania.

W03 – omawia przemiany różnorodności w aspekcie geograficznym i historycznym.

U01 – ocenia bioróżnorodność wybranych układów przestrzennych.

K01 – jest wrażliwy na zagrożenia przyrody na analizowanych obszarach.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student ma:

- podstawową wiedzę na temat systematyki, budowy i funkcjonowania organizmów żywych:

-umiejętność posługiwania się instrukcją oraz korzystania z materiałów źródłowych podczas pracy na zajęciach,

-zainteresowanie i chęć aktualizowania wiedzy z zakresu nauk

przyrodniczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Seniczak
Prowadzący grup: Katarzyna Marcysiak, Małgorzata Mazur, Stanisław Seniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.