Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF35WM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Eksterowicz, Alicja Kostencka, Mirosław Mrozkowiak
Prowadzący grup: Jerzy Eksterowicz, Mirosław Mrozkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- posiada wiedzę w zakresie nauk o kulturze fizycznej

W02- posiada odpowiednią wiedzę w zakresie podstawowych układów fizjologicznych organizmu człowieka

W03-posiada ogólną znajomość kształtowania określonych możliwości wysiłkowych człowieka

U01- posiada umiejętności tworzenia opracowań statystycznych danych z zakresu swojego zawodu

U02-potrafi właściwie ocenić rezultat własnych działań, przy czym jest krytyczny wobec zjawisk niekompetencji

K01 – rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji

K02 – wykazuje postawę ambitną, realizuje wytyczone cele zawodowe i hobbystyczne

K03 – reprezentuje osobowość zrównoważoną, etyczną, empatyczną, wrażliwą i sprawiedliwą


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

bez wymagań wstepnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kostencka, Marek Napierała
Prowadzący grup: Alicja Kostencka, Marek Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 - jest przygotowany do dyskusji na temat motywacji w edukacji, uwarunkowań i czynników rozwoju oraz problemów współczesnej edukacji oraz kultury fizycznej i zdrowotnej

W02 – zna związki między układami organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem korelacji sfery psychicznej z fizyczną i ich zmian pod wpływem wysiłku;

W03 - ma podstawową wiedzę z zakresu prakseologii, sportu i technologii treningu ze szczególnym uwzględnieniem sportu dla wszystkich oraz sportu dzieci i młodzieży;

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 - potrafi formułować i osiągać właściwe cele związane z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora sportu, instruktora rekreacji fizycznej, edukatora zdrowia itp. w szczególności dotyczące interpretacji danych liczbowych, wyników badań naukowych, w tym badań i obserwacji własnych;

U02- analizuje i interpretuje fakty, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu kultury fizycznej, potrafi zaprezentować wyniki własnych działań i przemyśleń;

KOMPETENCJE:

K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w tym umiejętności życiowych, jako podstawie do wszelkich profesjonalnych działań stosowanych w kulturze fizycznej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobowego, dokonuje samooceny własnych kompetencji zawodowych i osobistych, wyznacza sobie kierunki dalszego rozwoju i kształcenia się;

K02- ma przekonanie o wartości zdobytej w trakcie studiów wiedzy, weryfikuje ją, opisuje wykorzystanie jej i doskonalenie umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej w zakresie kultury fizycznej i edukacji.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

bez wymagań wstepnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Eksterowicz, Tomasz Grzywacz, Alicja Kostencka, Oleksandr Kostyukov
Prowadzący grup: Jerzy Eksterowicz, Alicja Kostencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - posiada wiedzę i jest przygotowany do dyskusji na temat podstaw aksjologicznych i motywacji w edukacji, uwarunkowań i czynników rozwoju oraz problemów współczesnej edukacji oraz kultury fizycznej i zdrowotnej;

W02 –zna związki między układami organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem korelacji sfery psychicznej z fizyczną;

W03 - ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw prowadzenia badań naukowych dotyczących kultury fizycznej, w tym sportu, stawiania pytań badawczych i formułowania hipotez.

U01 - posiada umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia badań naukowych w formie ankiety w środowisku związanym z kulturą fizyczną;potrafi zaprezentować i zinterpretować dane liczbowe zawarte w wynikach badań naukowych (w tym badań własnych) związanych z kulturą fizyczną i wyciągać odpowiednie wnioski (projekt badawczy).

U02- analizuje, ocenia i interpretuje fakty, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu kultury fizycznej, potrafi dokonać ewaluacji własnych działań i przemyśleń;

K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w tym umiejętności dotyczących refleksji na temat wartości i własnego rozwoju osobowego oraz umiejętności życiowych, jako podstawy do wszelkich profesjonalnych działań stosowanych w kulturze fizycznej;

K02 - ma przekonanie o wartości zdobytej w trakcie studiów wiedzy, weryfikuje ją, opisuje wykorzystanie jej i doskonalenie umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej w zakresie kultury fizycznej i edukacji.

K03 - rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobowego, dokonuje samooceny własnych kompetencji zawodowych i osobistych, wyznacza sobie kierunki dalszego rozwoju i kształcenia się;

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nie ma wymagań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.