Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-L11PNJNk-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowiak-Rutkowska
Prowadzący grup: Anna Gabryel, Michał Sobczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

(K1A_W13)

W01

posiada wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz o zarządzaniu zasobami własności intelektualnej

(K1A_U01)

U 01

ma umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego na poziomie B2/C1 ESOKJ

(K1A_U06)

U 03

potrafi przygotować wyczerpujące wystąpienia ustne dotyczące tematów z życia codziennego oraz tematów popularnonaukowych, odnosząc się do różnych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2/C1 ESOKJ

(K1A_U07)

U04

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła w języku polskim, języku/ językach specjalności i innych językach obcych

(K1A_U11)

U 06

umie porozumiewać się ze specjalistami w zakresie wybranej specjalizacji w języku niemieckim, wykorzystując różne kanały i techniki komunikacyjne

(K1A_U12)

U 07

potrafi argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów i formułując wnioski oraz samodzielne sądy w języku niemieckim

(K1A_U13)

U 08

potrafi prezentować własne pomysły, wyrażać wątpliwości i sugestie

(K1A_K01)

K 01

jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, na bieżąco dokonuje samooceny i weryfikuje własne kompetencje

(K1A_K02)

K 02

jest gotowy do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów w świetle nowych informacji i argumentów

(K1A_K04)

K03

potrafi współdziałać w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy

(K1A_K08)

K04

zachowuje się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej

(K1A_K12)

K06

umie docenić wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej, dba o poprawność językową swoich wypowiedzi w języku ojczystym i docelowym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gabryel, Agnieszka Kurzyńska
Prowadzący grup: Anna Gabryel, Agnieszka Kurzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

U01 - ma umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 ESOKJ (K_U02)

U02 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku niemieckim, w tym tematy dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa niemieckiego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, integrując wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i bazując na różnych źródłach (K_U08)

U03 - potrafi w oparciu o własne poglądy w sposób klarowny, precyzyjny i spójny, twórczo wykorzystując zdobytą wiedzę filologiczną i metodologiczną, formułować hipotezy i konstruować krytyczne argumentacje w mowie i piśmie, kierując się przy tym zasadami etycznymi (K_U12)

U04 - potrafi kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach realizujących problemy praktyczne i badawcze w zakresie lingwistyki niemieckiej (K_U13)

U05 - umie samodzielnie planować i realizować proces samokształcenia przez całe życie oraz ukierunkować innych w tym zakresie, w szczególności w ramach lingwistyki stosowanej niemieckiej (K_U14)

K01 - ma pogłębioną świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uaktualniania wiedzy i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych (K_K01)

K02 - docenia wartość języka jako złożonego narzędzia komunikacji międzyludzkiej i wykazuje się szczególną dbałością o poprawność własnej wypowiedzi w języku obcym i ojczystym (K_K09)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gabryel
Prowadzący grup: Anna Gabryel, Agnieszka Kurzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

U01 - ma umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 ESOKJ (K_U02)

U02 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku niemieckim, w tym tematy dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa niemieckiego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, integrując wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i bazując na różnych źródłach (K_U08)

U03 - potrafi w oparciu o własne poglądy w sposób klarowny, precyzyjny i spójny, twórczo wykorzystując zdobytą wiedzę filologiczną i metodologiczną, formułować hipotezy i konstruować krytyczne argumentacje w mowie i piśmie, kierując się przy tym zasadami etycznymi (K_U12)

U04 - potrafi kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach realizujących problemy praktyczne i badawcze w zakresie lingwistyki niemieckiej (K_U13)

U05 - umie samodzielnie planować i realizować proces samokształcenia przez całe życie oraz ukierunkować innych w tym zakresie, w szczególności w ramach lingwistyki stosowanej niemieckiej (K_U14)

K01 - ma pogłębioną świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uaktualniania wiedzy i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych (K_K01)

K02 - docenia wartość języka jako złożonego narzędzia komunikacji międzyludzkiej i wykazuje się szczególną dbałością o poprawność własnej wypowiedzi w języku obcym i ojczystym (K_K09)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.