Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie z elementami ortografii i gramatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-L11PNJNp-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie z elementami ortografii i gramatyki
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gruszczyńska
Prowadzący grup: Hanna Gruszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K2A_W07 W01

ma pogłębioną wiedzę na temat kompleksowej natury języka niemieckiego, jego koncepcji oraz historycznej zmienności form i znaczeń oraz wzajemnych relacji z innymi systemami semiotycznymi

K2A_W11 W02

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K2A_U01 U 01

ma umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1/C2 (*) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K2A_U05 U02

posiada zaawansowaną umiejętność tworzenia różnych prac pisemnych w języku niemieckim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1/C2 (*) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K2A_U08 U03

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na tematy dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu dyscyplin filologicznych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, integrując wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i bazując na źródłach w języku niemieckim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1/C2 (*) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K2A_U11 U04

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie wybranej specjalizacji w języku niemieckim jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

K2A_U12 U05

potrafi w sposób klarowny, precyzyjny i spójny w oparciu o własne poglądy oraz twórczo wykorzystując zdobytą wiedzą filologiczną i metodologiczną formułować hipotezy i konstruować krytyczne argumentacje w mowie i na piśmie, kierując się zasadami etycznymi

K2A_K01 K 01

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji

K2A_K02 K 02

Potrafi współdziałać w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy;

K2A_K04 K 03

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy moralne związane z własną i cudzą pracą, szczególne badawczą i publikacyjną

K2A_K05 K 04

Jest przekonany o znaczeniu i konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej, własną prace ocenia w kategoriach terminowości, obowiązkowości i rzetelności

K2A_K08 K05

docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku niemieckim i ojczystym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kurzyńska
Prowadzący grup: Hanna Gruszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_U02

ma umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U05

posiada zaawansowaną umiejętność tworzenia różnych prac pisemnych w języku niemieckim

K_U12

potrafi w oparciu o własne poglądy, w sposób klarowny, precyzyjny i spójny, twórczo wykorzystując zdobytą wiedzę filologiczną i metodologiczną, formułować hipotezy i konstruować krytyczne argumentacje w mowie i piśmie, kierując się przy tym zasadami etycznymi

K_K01

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uaktualniania wiedzy i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych

K_K09

docenia wartość języka jako złożonego narzędzia komunikacji międzyludzkiej i wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku obcym i ojczystym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gruszczyńska
Prowadzący grup: Hanna Gruszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.