Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura romantyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP12LR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura romantyzmu
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek filologia polska, moduł nauczycielski, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Dąbrowska
Prowadzący grup: Alicja Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 / wymienia twórców, omawia reprezentatywne utwory okresu romantyzmu oraz ich koincydencje kulturowe; omawia najważniejsze gatunki i problemy dotyczące periodyzacji literatury romantyzmu oraz cechy charakterystyczne dla poetyki literatury romantyzmu (K_W14)

W02 / prezentuje podstawowe wiadomości, terminy i metody z zakresu analizy i interpretacji literaturoznawczej oraz krytycznoliterackiej (K_W09)

U01 / ocenia, selekcjonuje źródła wiedzy z zakresu historii literatury romantyzmu (K_U01)

U02 / posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki (rozpoznaje wyznaczniki gatunków literackich reprezentatywnych dla literatury romantyzmu) umożliwiającą analizę i interpretację romantycznych tekstów literackich w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U02)

U03 / posiada umiejętność konstruowania wystąpień ustnych oraz tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim (referatów), dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu literatury romantyzmu, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych (K_U12)

U04 / tworzy prace pisemne na wybrany temat z epoki romantyzmu z zastosowaniem właściwego aparatu naukowego, samodzielnym wyborem źródeł naukowych, w tym aktualnego stanu badań )najnowszych publikacji) na zadany/wybrany temat (K_U13)

K01 / rozumie potrzebę nieustannego samokształcenia (K_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Dąbrowska
Prowadzący grup: Alicja Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 / wymienia twórców, omawia reprezentatywne utwory okresu romantyzmu oraz ich koincydencje kulturowe; omawia najważniejsze gatunki i problemy dotyczące periodyzacji literatury romantyzmu oraz cechy charakterystyczne dla poetyki literatury romantyzmu (K_W14 P6S_WG)

W02 / prezentuje podstawowe wiadomości, terminy i metody z zakresu analizy i interpretacji literaturoznawczej oraz krytycznoliterackiej (K_W09 P6S_WG)

U01 / ocenia, selekcjonuje źródła wiedzy z zakresu historii literatury romantyzmu (K_U01 P6S_UW)

U02 / posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki (rozpoznaje wyznaczniki gatunków literackich reprezentatywnych dla literatury romantyzmu) umożliwiającą analizę i interpretację romantycznych tekstów literackich w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U02 P6S_UW; K_U03)

U03 / posiada umiejętność konstruowania wystąpień ustnych oraz tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim (referatów), dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu literatury romantyzmu, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych (K_U11 P6S_UK)

U04 / tworzy prace pisemne na wybrany temat z epoki romantyzmu z zastosowaniem właściwego aparatu naukowego, samodzielnym wyborem źródeł naukowych, w tym aktualnego stanu badań )najnowszych publikacji) na zadany/wybrany temat (K_U12 P6S_UK)

K01 / rozumie potrzebę nieustannego samokształcenia (K_K01 P6S_KK)

K02 / uświadamia sobie konieczność integracji wiedzy o kulturze literackiej okresu romantyzmu i historii Polski w XIX w. w budowaniu tożsamości narodowej (K_K08 P6S_KR)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Dąbrowska
Prowadzący grup: Alicja Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 / wymienia twórców, omawia reprezentatywne utwory okresu romantyzmu oraz ich koincydencje kulturowe; omawia najważniejsze gatunki i problemy dotyczące periodyzacji literatury romantyzmu oraz cechy charakterystyczne dla poetyki literatury romantyzmu (K_W14):

ma wiedzę na temat najistotniejszych zagadnień periodyzacji literatury polskiej w zakresie poszczególnych epok (tj. staropolskiej, oświecenia, romantyzmu, pozytywizmu itd.), charakteryzuje reprezentatywne dla nich utwory literackie oraz ich kulturowe koincydencje

W02 / prezentuje podstawowe wiadomości, terminy i metody z zakresu analizy i interpretacji literaturoznawczej oraz krytycznoliterackiej (K_W09:

zna terminologię i metody związane z analizą i interpretacją literaturoznawczą oraz krytycznoliteracką, różnymi tekstami kultury, zwłaszcza komunikatami językowymi, artystycznymi i nieartystycznymi w różnych formach komunikacji społeczno-medialnej

U01 / ocenia, selekcjonuje źródła wiedzy z zakresu historii literatury romantyzmu (K_U01:

potrafi wyszukiwać, zaobserwować, analizować, oceniać, interpretować, selekcjonować i użytkować pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu kultury, literatury i języka/ pedagogiki, psychologii, dydaktyki, etyki, emisji głosu, a także z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

U02 / posługuje się samodzielnie oraz kierując się wskazówkami naukowego opiekuna podstawową terminologią z zakresu poetyki (rozpoznaje wyznaczniki gatunków literackich reprezentatywnych dla literatury romantyzmu) umożliwiającą analizę i interpretację romantycznych tekstów literackich w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U02, K_U03:

rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu filologii polskiej, dobierać i stosować odpowiednie metody, narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury, krytyki literackiej i artystycznej, kreatywnego pisania /pedagogiki/ psychologii/ dydaktyki

K_U03:

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

U03 / posiada umiejętność konstruowania wystąpień ustnych oraz tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim (referatów), dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu literatury romantyzmu, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych (K_U11:

potrafi konstruować wypowiedzi i prace pisemne, ustne, prezentacje multimedialne w języku polskim oraz obcym, podejmuje typowe zagadnienia kultury i literatury oraz języka, wykorzystujące podstawową terminologię i materiał źródłowy

U04 / tworzy prace pisemne na wybrany temat z epoki romantyzmu z zastosowaniem właściwego aparatu naukowego, samodzielnym wyborem źródeł naukowych, w tym aktualnego stanu badań )najnowszych publikacji) na zadany/wybrany temat (K_U12:

potrafi skonstruować wypowiedź perswazyjną, stosuje odpowiednie argumenty, przedstawia i ocenia poglądy innych autorów, formułuje wnioski, wykorzystuje umiejętności retoryczne

K01 / uświadamia sobie potrzebę nieustannego samokształcenia z historii literatury polskiego romantyzmu dla budowania tożsamości narodowej oraz więzi międzyludzkich (K_K01, K_K08:

jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K08

charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności (zwłaszcza w stosunku do osób niepełnosprawnych/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi itp.) zdaje sobie sprawę z konieczności integracji wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej oraz rozwijaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.