Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje i organizacja badań archeologicznych w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H11DiOBAP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje i organizacja badań archeologicznych w Polsce
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek historia, SD
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02 - ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych, którą potrafi wykorzystać w pracy badawczej

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach interdyscyplinarnych historii i nauk pokrewnych z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych

K_W04- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu nauk historycznych i społecznych

K_U04- krytycznie korzysta z różnych źródeł informacji

K_U05- samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

K_K05- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się

K_K06- szanuje tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości; ma świadomość włączania się w działalność instytucji i organizacji na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Europy, Polski i swojego regionu

K_K07- uczestniczy w przedsięwzięciach instytucji oświatowych, kulturalnych oraz upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Archeologia ziem polskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W05 - Posiada rozbudowany aparat pojęciowy i terminologię właściwą językowi specjalistycznemu studiowanego kierunku

K_W06 - Ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o najważniejszych teoriach, metodach i technikach badawczych w zakresie dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku. Ma wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych, głównych tendencjach rozwojowych badań.

K_U04 - Potrafi przeprowadzić zaawansowaną kwerendę źródłową, w tym również archiwalną i bibliograficzną, korzysta z zaawansowanych technik informatycznych w celu pozyskania danych, a następnie poddawać pozyskane informacje wnikliwej krytycznej ocenie. Potrafi precyzyjnie identyfikować wzajemne relacje pomiędzy różnymi kierunkami badań.

K_U05 - Właściwie dobiera metody i narzędzia pracy, posiada opanowany warsztat badawczy. Potrafi przystosowywać istniejące metody do własnych potrzeb badawczych lub tworzyć nowe. Trafnie określa związki przyczynowo-skutkowe wpływające na dynamikę zmian. Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i kreacji własnych tez, poglądów i wniosków na podstawie zdobytej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Formułuje i argumentuje hipotezy badawcze.

K_K01 - Ma świadomość poziomu swej wiedzy, umiejętności i kompetencji, dokonuje ich samooceny, rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się przez całe życie, podnoszenia swoich kwalifikacji, weryfikowania posiadanej wiedzy o najnowsze wyniki dociekań naukowych. Jest otwarty na dialog.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Archeologia ziem polskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

K_W05 - Posiada rozbudowany aparat pojęciowy i terminologię właściwą językowi specjalistycznemu studiowanego kierunku

K_W06 - Ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o najważniejszych teoriach, metodach i technikach badawczych w zakresie dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku. Ma wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych, głównych tendencjach rozwojowych badań.


Umiejętności

K_U04 - Potrafi przeprowadzić zaawansowaną kwerendę źródłową, w tym również archiwalną i bibliograficzną, korzysta z zaawansowanych technik informatycznych w celu pozyskania danych, a następnie poddawać pozyskane informacje wnikliwej krytycznej ocenie. Potrafi precyzyjnie identyfikować wzajemne relacje pomiędzy różnymi kierunkami badań.

K_U05 - Właściwie dobiera metody i narzędzia pracy, posiada opanowany warsztat badawczy. Potrafi przystosowywać istniejące metody do własnych potrzeb badawczych lub tworzyć nowe. Trafnie określa związki przyczynowo-skutkowe wpływające na dynamikę zmian. Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i kreacji własnych tez, poglądów i wniosków na podstawie zdobytej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Formułuje i argumentuje hipotezy badawcze.


Kompetencje społeczne

K_K01 - Ma świadomość poziomu swej wiedzy, umiejętności i kompetencji, dokonuje ich samooceny, rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się przez całe życie, podnoszenia swoich kwalifikacji, weryfikowania posiadanej wiedzy o najnowsze wyniki dociekań naukowych. Jest otwarty na dialog.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Archeologia ziem polskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.