Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat metodyczny nauczyciela historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H24WARMET-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat metodyczny nauczyciela historii
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, sem. 4, kierunek historia, spec: nauczycielska
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Maresz
Prowadzący grup: Teresa Maresz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 wyjaśnia specyfikę historii jako przedmiotu nauczania (K_W02) – (N_WO2.2.)

W02 zna wyniki badań diagnostycznych dotyczących umiejętności historycznych uczniów prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych (K_W02) – (N_W2.1.f.)

W03 definiuje podstawowe terminy z zakresu dydaktyki historii (K_W04) – (N_WO2.2.)

W04 rozpoznaje metody, formy i środki dydaktyczne wykorzystywane przez Koleżankę/ Kolegę-nauczyciela (K_W04) – (N_W2.1.j.)

W05 opisuje przygotowania do reformy edukacji i tłumaczy jej skutki dla szkół w Bydgoszczy (K_W07) – (N_W2.1.f.)

W06 charakteryzuje metody i narzędzia badawcze wykorzystywane przez dydaktyków historii prowadzących badania diagnostyczne i innowacyjne (K_W16) – (N_W2.5.a.)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 pod kierunkiem nauczyciela akademickiego korzysta z literatury przedmiotu oraz analizuje aktualnie obowiązujące akty prawne dotyczące nauczania historii w szkole (K_U01) – (N_U2.2.d.)

U02 dobiera sposób komunikacji oraz metody nauczania-uczenia się i formy sprawdzania osiągniętych efektów do celów kształcenia i treści nauczania historii w szkole ponadpodstawowej (K_U05) – (N_UO1.3; N_U2.2.c.)

U03 projektuje lekcje historii w szkole uwzględniając wyniki badań dotyczących myślenia historycznego, kształtowania świadomości historycznej, rozwoju zainteresowań, teorii motywacji oraz pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych (K_U09) – (N_UO1.3; N_U2.2.c.; N_U2.2.e.)

U04 posługuje się terminologią wypracowaną przez dydaktyków historii (K_U12) – (N_UO1.4; N_U2.2.c.)

U05 inicjuje aktywność uczniów, wspiera ich samodzielność i kreatywność (K_U15) – (N_U2.2.e.; N_U2.2.g.; N_U2.2.h. )

U06 kontroluje pracę uczniów w zespołach zadaniowych (K_U15) – (N_U2.2.e.; N_U2.2.i.; N_U2.2.k.)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE student:

K01 dba o doskonalenie umiejętności precyzyjnego wyrażania myśli i argumentowania wypowiadanych opinii (K_K03) – (N_K2.3.d.; N_K2.3.e.)

K02 ma świadomość odpowiedzialności za głoszone poglądy (K_K03) – (N_KO1.6; N_K2.3.d.; N_K2.3.e.)

K03 korzysta z oferty wybranych instytucji oświatowych i kulturalnych upowszechniających oraz popularyzujących wiedzę historyczną (K_K07; K_K08) – (N_K2.3.a.; N_K2.3.b.)

K04 włącza się w działania bydgoskich instytucji oświatowych i kulturalnych propagujących wiedzę historyczną i kulturę pamięci wśród dzieci i młodzieży (K_K07; K_K08) – (N_K2.3.b.; N_K2.3.g.)

K05 aktywnie uczestniczy w pracy zespołu; stosuje się do wskazówek kierownika zespołu (K_K09) – (N_KO1.7; N_K2.3.b.; N_K2.3.g.)

K06 wywiązuje się przydzielonych zadań oraz obowiązków wynikających z pełnionej w zespole roli (K_K09) – (N_KO1.7)

K07 postępuje zgodnie z normami etycznymi obowiązującymi historyka/ nauczyciela/animatora działalności środowiskowej i popularyzatora wiedzy historycznej (K_K10) – (N_KO1.6; N_KO1.7; N_K2.3.d.; N_K2.3.g.)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Pedagogika

Psychologia

Emisja głosu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Maresz
Prowadzący grup: Teresa Maresz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 wyjaśnia specyfikę historii jako przedmiotu nauczania w szkołach ponadpodstawowych (SPP) – (K_W02) – (N_W1.1.14; N_D.1/E.1.W2.)

W02 wymienia rodzaje badań dydaktycznych i zna ich wyniki w zakresie potrzeb edukacyjnych uczniów (K_W06; K_W07) – (N_W1.1.3.; N_W1.1.6.)

W03 zna powiązania dydaktyki historii z filozofią, socjologią i metodologią historii oraz akademickimi dyscyplinami historycznymi, prawidłowo posługuje się terminami historycznymi (K_W05) – (N_W1.1.14; N_D.1/E.1.W3.; N_D.1/E.1.W7.; N_D.1/E.1.W13.; N_D.1/E.1.W14.; N_D.1/E.1.W15.)

W04 charakteryzuje typy lekcji historii oraz metody i środki dydaktyczne właściwe do nauczania tego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych (K_W08) – (N_W1.1.15.; N_W1.1.14; N_D.1/E.1.W3.; N_D.1/E.1.W5.; N_D.1/E.1.W8. N_D.1/E.1.W14.)

W05 opisuje założenia i etapy realizacji reformy edukacji (K_W02) – (N_W1.1.14; N_D.1/E.1.W6.; N_W1.1.14; N_D.1/E.1.W10.; N_D.1/E.1.W11.; N_D.1/E.1.W12.)

W06 wymienia stopnie awansu zawodowego i charakteryzuje związane z nimi wymagania (K_W08) – (N_D.1/E.1.W6.; N_D.1/E.1.W14.)

W07 tłumaczy wpływ rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej na warsztat pracy współczesnego nauczyciela historii w szkole (K_W09; K_W10) – (N_W1.1.14; N_D.1/E.1.W4.; N_D.1/E.1.W8.; N_D.1/E.1.W9.)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 pod kierunkiem nauczyciela akademickiego korzysta z literatury przedmiotu oraz analizuje aktualnie obowiązujące akty prawne dotyczące nauczania historii w szkole (K_U05) – (N_D.1./E.1.U3.)

U02 dobiera sposób komunikacji oraz metody nauczania-uczenia się i formy sprawdzania osiągniętych efektów do celów kształcenia i treści nauczania historii w szkole (K_U09) – (N_U1.2.2.; N_U1.2.3.; N_U1.2.4.; N_D.1./E.1.U4.)

U03 ocenia aktualnie dostępne środki dydaktyczne (podręczniki, atlasy i zeszyty ćwiczeń) przeznaczone do nauczania-uczenia się historii pod kątem możliwości ich wykorzystania do realizacji obowiązującej podstawy programowej (K_U06; K_U08) – (N_U1.2.2.; N_U1.2.4.; N_D.1./E.1.U7.)

U04 analizuje rozkład materiału oraz projektuje lekcje historii w szkole uwzględniając wyniki badań dotyczących m.in. myślenia historycznego, kształtowania świadomości historycznej, rozwoju zainteresowań, teorii motywacji oraz pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz z ich rodzicami (K_U06; K_U08) – (N_U1.2.2.; N_U1.2.3.; N_U1.2.4.; N_U1.2.8.; N_D.1./E.1.U2.; N_D.1./E.1.U5.; N_D.1./E.1.U6.)

U05 opracowuje merytorycznie zagadnienia do tematu lekcji (K_U06; K_U08) – (N_U1.2.2.; N_U1.2.4.; N_U1.2.8.)

U06 opanował umiejętność rzetelnej oceny pracy uczniów oraz diagnozować przyczyny niepowodzeń(K_W06) – (N_D.1./E.1.U8.; N_D.1./E.1.U9.; N_D.1./E.1.U10.)

U07 posługuje się terminologią wypracowaną przez dydaktyków historii (K_U09) – (N_U1.2.15; N_U2.2.d.; N_U2.2.n.)

U08 stosuje zasoby Internetu i odpowiednio dobrane materiały z sieci do realizacji Podstawy programowej Historii oraz w celu osiągnięcia przez uczniów zawartych w tym dokumencie wymagań ogólnych i szczegółowych (K_U05; K_U08) – (N_U1.2.4.)

U09 wyszukuje i w miarę możliwości wykorzystuje przykłady dobrych praktyk dotyczące nauczania-uczenia się historii w innych krajach w Europie i na świecie, czyta literaturę metodyczną w językach obcych (K_U10) – (N_U1.2.2.; N_U1.2.9.; N_U1.2.10.)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 jest przekonany o konieczności permanentnej aktualizacji wiedzy historycznej, zwłaszcza w zakresie treści nauczania w szkole ponadpodstawowej (K_K03) – (N_D.1./E.1.K8.; N_B.2.K3.)

K02 ocenia podręczniki i inne środki dydaktyczne zgodnie z obowiązującą w badaniach naukowych zasadą obiektywizmu (K_K04; K_K05) – (N_K1.3.4.; N_D.1./E.1.K1.)

K03 dba o doskonalenie umiejętności precyzyjnego wyrażania myśli i argumentowania wypowiadanych opinii (K_K05) – (N_D.1./E.1.K8.; N_K2.3.e.)

K04 ma świadomość odpowiedzialności za głoszone poglądy (K_K05) – (N_D.1./E.1.K2.; N_D.1./E.1.K3.)

K05 jest otwarty na informację zwrotną nauczyciela akademickiego służącą doskonaleniu poziomu wiedzy i umiejętności prezentowanych na zajęciach z Dydaktyki przedmiotowej (K_K03; KK04.) – (N_D.1./E.1.K8.)

K06 jest zdolny do twórczej adaptacji dobrych praktyk nauczania-uczenia się historii (K_K03; K_K05) – (N_K1.3.6.; N_K1.3.7.; N_D.1./E.1.K5.)

K07 korzysta z oferty wybranych instytucji oświatowych i kulturalnych upowszechniających oraz popularyzujących wiedzę historyczną (K_K03) – (N_K1.3.6.; N_K1.3.7.)

K08 włącza się w działania instytucji oświatowych i kulturalnych propagujących wiedzę historyczną i kulturę pamięci wśród dzieci i młodzieży (K_K04) – (N_K1.3.6.; N_D.1./E.1.K6.; N_D.1./E.1.K5.

K09 aktywnie uczestniczy w pracach małych grup i zespołów tworzonych w celu wykonania ściśle określonego zadania; pełni w nich różne role (K_K04) – (N_K1.3.6.; N_K2.3.b.; N_K2.3.g.)

K10 postępuje zgodnie z normami etycznymi obowiązującymi historyka/ nauczyciela/animatora działalności środowiskowej popularyzatora wiedzy historycznej (K_K06) – (N_D.1./E.1.K5.; N_D.1./E.1.K8.)

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 pod kierunkiem nauczyciela akademickiego korzysta z literatury przedmiotu oraz analizuje aktualnie obowiązujące akty prawne dotyczące nauczania historii w szkole (K_U01) – (N_U2.2.d.)

U02 dobiera sposób komunikacji oraz metody nauczania-uczenia się i formy sprawdzania osiągniętych efektów do celów kształcenia i treści nauczania historii w szkole ponadpodstawowej (K_U05) – (N_UO1.3; N_U2.2.c.)

U03 projektuje lekcje historii w szkole uwzględniając wyniki badań dotyczących myślenia historycznego, kształtowania świadomości historycznej, rozwoju zainteresowań, teorii motywacji oraz pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych (K_U09) – (N_UO1.3; N_U2.2.c.; N_U2.2.e.)

U04 posługuje się terminologią wypracowaną przez dydaktyków historii (K_U12) – (N_UO1.4; N_U2.2.c.)

U05 inicjuje aktywność uczniów, wspiera ich samodzielność i kreatywność (K_U15) – (N_U2.2.e.; N_U2.2.g.; N_U2.2.h. )

U06 kontroluje pracę uczniów w zespołach zadaniowych (K_U15) – (N_U2.2.e.; N_U2.2.i.; N_U2.2.k.)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE student:

K01 dba o doskonalenie umiejętności precyzyjnego wyrażania myśli i argumentowania wypowiadanych opinii (K_K03) – (N_K2.3.d.; N_K2.3.e.)

K02 ma świadomość odpowiedzialności za głoszone poglądy (K_K03) – (N_KO1.6; N_K2.3.d.; N_K2.3.e.)

K03 korzysta z oferty wybranych instytucji oświatowych i kulturalnych upowszechniających oraz popularyzujących wiedzę historyczną (K_K07; K_K08) – (N_K2.3.a.; N_K2.3.b.)

K04 włącza się w działania bydgoskich instytucji oświatowych i kulturalnych propagujących wiedzę historyczną i kulturę pamięci wśród dzieci i młodzieży (K_K07; K_K08) – (N_K2.3.b.; N_K2.3.g.)

K05 aktywnie uczestniczy w pracy zespołu; stosuje się do wskazówek kierownika zespołu (K_K09) – (N_KO1.7; N_K2.3.b.; N_K2.3.g.)

K06 wywiązuje się przydzielonych zadań oraz obowiązków wynikających z pełnionej w zespole roli (K_K09) – (N_KO1.7)

K07 postępuje zgodnie z normami etycznymi obowiązującymi historyka/ nauczyciela/animatora działalności środowiskowej i popularyzatora wiedzy historycznej (K_K10) – (N_KO1.6; N_KO1.7; N_K2.3.d.; N_K2.3.g.)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Pedagogika

Psychologia

Emisja głosu

Zaliczenie Warsztatu metodycznego nauczyciela dla SPP (semestr zimowy)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.