Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historyczno-polityczne uwarunkowania wojen

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ11HPUW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historyczno-polityczne uwarunkowania wojen
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Albert Kotowski
Prowadzący grup: Albert Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W01 - ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii na temat dziejów wojska i sztuki wojennej, a także współczesnej myśli wojskowej oraz policji i innych służb mundurowych,

K_W05 - zna wybrane zagadnienia historii wojen i konfliktów zbrojnych oraz dziejów wojska i innych służb mundurowych (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznymi i problemowym,

K_W09 - wykazuje znajomość współczesnej organizacji i funkcjonowania wojska i służb mundurowych na przykładzie polskim i wybranych struktur wojskowych państw europejskich, w tym członków NATO,

K_W17 - rozumie podstawową terminologię wojskową w przynajmniej jednym języku nowożytnym.

UMIEJĘTNOŚCI – student:

K_U03 - prowadzi krytyczną analizę i interpretuje źródła i inne materiały dotyczące wojska, policji i innych służb mundurowych,

K_U07 - rozpatruje wojny i konflikty w aspekcie przyczynowo-skutkowym oraz ich wpływ na rozwój procesu historycznego,

K_U08 - formułuje własne opinie dotyczące sztuki wojennej, historii wojen i wojskowości w sposób krytyczny i obiektywny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01 - jest przekonany o korzyściach wynikających z poznawania dziejów wojen ojczystych oraz wojen i konfliktów międzynarodowych i światowych; rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania tej wiedzy,

K_K02 - jest przekonany o konieczności dystansu czasowego oraz obiektywizmu w badaniach nad dziejami wojskowymi dawnej i współczesnej Polski, państw europejskich i pozaeuropejskich,

K_K06 - docenia i szanuje tradycję polskiego oręża oraz ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego ze sztuką wojenną Europy, Polski i swojego regionu.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

ogólna wiedza z historii powszechnej i Polski od średniowiecza do czasów współczesnych na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Albert Kotowski
Prowadzący grup: Albert Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W02 - Ma wiedzę w zakresie złożoności występowania zjawisk i procesów w rozwoju cywilizacyjnym, rozumie powiązania interdyscyplinarne miedzy naukami humanistycznymi i społecznymi

K_W04 - Ma wiedzę szczegółową na temat zależności między zjawiskami charakterystycznymi dla studiowanej dyscypliny.


UMIEJĘTNOŚCI – student:

K_U02 - potrafi rozpoznawać, klasyfikować, stawiać, wyjaśniać i rozwiązywać problemy naukowe.

K_U04 - potrafi przeprowadzić kwerendę źródłową i bibliograficzną, korzysta z technik informatycznych w celu pozyskania danych, a następnie poddawać pozyskane informacje krytycznej ocenie. Potrafi identyfikować wzajemne relacje pomiędzy różnymi kierunkami badań.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K02 - Zachowuje krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy zachowując poczucie, że wykorzystując pogłębiona wiedzę można rozwiązywać powstające problemy. Jest otwarty na zasięganie opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Zachowuje obiektywizm badawczy.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

ogólna wiedza z historii powszechnej i Polski od średniowiecza do czasów współczesnych na poziomie szkoły średniej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.