Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żandarmeria i sądownictwo wojskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ35ŻĄiSW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żandarmeria i sądownictwo wojskowe
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma wiedzę na temat powiązań interdyscyplinarnych studiowanego kierunku z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych ( K_W03)

W02 - Student ma wiedzę na temat terminologii i metodologii z zakresu nauk historycznych i społecznych potrzebną do studiowania kierunku wojskoznawstwo ( K_W04)

W03 - Student ma wiedzę na temat fachowej terminologii dotyczącej umundurowania i broni żandarmerii wojskowej ( K_W07)

W04 - Student ma wiedzę na temat podstaw prawnych funkcjonowania żandarmerii wojskowej i ich znaczenia jako jednego z organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce ( K_W13)

U01 - Student potrafi wykorzystać teksty źródłowe i inne materiały w języku polskim dotyczące zagadnień militarnych związanych z funkcjonowaniem żandarmerii wojskowej ( K_U02)

U02 - Student umie przeprowadzić krytyczną i właściwą interpretację źródeł i innych materiałów dotyczących historii żandarmerii wojskowej ( K_U03)

U03 - Student umie rozpoznać i wykorzystać różne źródła informacji takie jak bibliografia, dokumenty, katalogi, repetytoria, zbiory informatyczne dotyczące zagadnień związanych z wojskowością i żandarmerią wojskową ( K_U04)

K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie konieczność jej zwiększania ( K_K05)

K02 - Student ma świadomość konieczności przestrzegania norm etycznych w pracy służb mundurowych, a także potrzeby popularyzacji wiedzy z zakresu wojskoznawstwa ( K_K10)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmiotem wprowadzającym są : Służby policyjno - porządkowe z zakresu przedmiotów realizowanych na II roku Wojskoznawstwa. Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę dotyczącą historii policji i służb porządkowych na ziemiach polskich od końca XVIII do czasów współczesnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wawryszuk
Prowadzący grup: Paweł Wawryszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, ma wiedzę faktograficzną w zakresie problematyki związanej ze studiowanym kierunkiem.

K_W04 - Ma wiedzę szczegółową na temat zależności między zjawiskami

charakterystycznymi dla studiowanej dyscypliny.


K_U01 - Potrafi wykorzystywać do celów naukowych posiadaną wiedzę. Posiada podstawowe umiejętności badawcze.

K_U08 - Potrafi praktycznie wykorzystywać posiadaną wiedzę realizując zadania natury zawodowej, formułować krytyczne opinie dotyczące procesów i zdarzeń. Ma umiejętności formułowania tez i argumentów z wykorzystaniem poglądów różnych autorów


K_K05 - Postępuje etycznie, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi świadomie organizować swój warsztat pracy. Dba o etos wykonywanego zawodu. Realizuje zadania zapewniając bezpieczeństwo własne i swoim współpracownikom. Potrafi wykorzystywać swoja wiedzę w sferze praktyki życia współczesnego.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmiotem wprowadzającym są : Służby policyjno - porządkowe z zakresu przedmiotów realizowanych na II roku Wojskoznawstwa. Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę dotyczącą historii policji i służb porządkowych na ziemiach polskich od końca XVIII do czasów współczesnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Student ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii dziejów wojska, Żandarmerii i sądownictwa wojskowego

K_W04 - Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię dotyczącą funkcji Żandarmerii z zakresu nauk historycznych, niezbędną do studiowania kierunku wojskoznawstwo

K_W10 - Student wie jak działają struktury sądownictwa wojskowego i Żandarmerii związanej z bezpieczeństwem dawnego i współczesnego wojska

K_U01 - Student umie sformułować samodzielne opinie dotyczące funkcjonowania sądownictwa wojskowego i Żandarmerii na przestrzeni dziejów w sposób krytyczny i obiektywny

K_K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wojskoznawstwa oraz rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmiotem wprowadzającym są : Służby policyjno - porządkowe z zakresu przedmiotów realizowanych na II roku Wojskoznawstwa. Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę dotyczącą historii policji i służb porządkowych na ziemiach polskich od końca XVIII do czasów współczesnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.