Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK36SELI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 3, semestr 6, kierunek Zarządzanie dziedzictwem kult. i ochr. zab., spec. zabytkoznawstwo, SP
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska, Christine Moisan-Jablonski, Agnieszka Wysocka, Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska, Aleksander Jankowski, Agnieszka Wysocka, Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do napisania pracy licencjackiej; (K_W01)

W02 – ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą teorie i metodologię badań; (K_W01)

W03 – wie, gdzie w sieci poszukiwać informacje niezbędne do napisania pracy licencjackiej; (K_W03)

W04 – zna prawo autorskie i zasady jego przestrzegania; (K_W04)

W05 – posiada podstawową wiedzę z zakresu krytyki źródła; (K_W08)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – umie zdefiniować problemy i cele badań; (K_U01)

U02 – posiada elementarne umiejętności badawcze (formułuje i analizuje problemy badawcze); (K_U02)

U03 – wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje informacje z wykorzystaniem różnych źródeł; (K_U03)

U04 – poszukuje i pozyskuje dane w bibliotece, archiwum oraz cyberprzestrzeni; (K_U04)

U05 – organizuje własny proces pisania pracy licencjackiej; (K_U22)

U06 – pisze pracę na wybrany temat (K_U22)

(w tym rozwiązuje problemy językowe i stylistyczne);


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – stale dokształca się, aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności; (K_K04)

K02 – jest świadomy głoszonych przez siebie poglądów i przekonań; (K_K07)

K03 – potępia nieuczciwe zachowanie w kwestiach naruszania cudzej własności intelektualnej oraz instrumentalnemu wykorzystywaniu posiadanej wiedzy. (K_K07)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki polskiej i powszechnej, historii kultury materialnej;

student powinien mieć opanowane podstawowe zasady z zakresu metodologii badań


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Dariusz Dąbrowski, Anetta Głowacka-Penczyńska, Dariusz Karczewski, Jacek Woźny, Agnieszka Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

K_W08 - Zna zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.

K_W09 - Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i etyki zawodowej.


Umiejętności

K_U06 - Posiada umiejętności tworzenia prac pisemnych o charakterze naukowym. Potrafi zredagować, skomentować, opatrzyć przypisami przygotowany tekst. Posiada umiejętność wypowiedzi w spójnej logicznie i zrozumiałej formie. Potrafi prezentować efekty swojej pracy.

K_U10 - Potrafi podejmować samodzielnie lub w zespole przedsięwzięcia, planować samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze oraz działalność w zakresie studiowanego kierunku, upowszechniać wiedzę, potrafi planować pracę indywidualną lub zespołową, planować permanentne dokształcanie się.


Kompetencje społeczne

K_K06 - Ma poczucie potrzeby ochrony własności intelektualnej.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki polskiej i powszechnej, historii kultury materialnej;

student powinien mieć opanowane podstawowe zasady z zakresu metodologii badań


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.