Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka pracy z rodziną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-PW35TIM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka pracy z rodziną
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Blanka Poćwiardowska, Anna Szymanik-Kostrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 student/ka zna elementarną terminologię używaną w pedagogice rodziny i rozumie jej źródła oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych [K_W01]

W_02 student/ka ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych, o rządzących nimi prawidłowościach oraz występujących w nich zaburzeniach [K_W06]

W_03 student/ka ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego oraz wiedzę o ich prawidłowościach i zakłóceniach [K_W08] W_04 student/ka ma elementarną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię pedagogiki rodziny i metodykę pracy z rodziną[K_W13]

U_01 student/ka potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i jej subdyscyplin [K_U01]

U_02 student/ka posiada rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów [K_U07]

U_03 student/ka potrafi współtworzyć procedury postępowania w przypadkach zdarzeń kryzysowych na różnych poziomach [K_U21] K_01 student/ka ma przekonanie o roli i znaczeniu podejmowania działań edukacyjnych, w szczególności: działań wychowawczych, opiekuńczych, ratowniczych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; podejmuje zadania i angażuje się w realizację indywidualnych i zbiorowych działań zawodowych [K_K03]

K_02 student/ka jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania edukacyjne, w szczególności: wychowawcze, opiekuńcze, pomocowe; jest zdolny/a do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie a także z podopiecznymi [K_K07]

student/ka dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról [K_K09]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych - pracownia specjalizacyjna, Trening umiejętności wychowawczych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.