Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B23H-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrobiologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Obolewski
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska, Paweł Napiórkowski, Krystian Obolewski, Barbara Waldon-Rudzionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01

rozumie wybrane złożone zjawiska i procesy biologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia, w zależności od wybranej specjalności studiów

K_W02

W pracy badawczej konsekwentnie stosuje zasady interpretacji zjawisk i procesów biologicznych w oparciu o dane empiryczne, z wykorzystaniem odpowiedniej metodyki badawczej;

K_W03

ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin biologii w zależności od specjalności studiów, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie w oparciu o aktualny stan wiedzy

K_W04

omawia zaawansowane metody badawcze stosowane w biologii charakterystyczne dla wybranej specjalności studiów

K_W05

definiuje podstawowe zagrożenia środowiska, opisuje wpływ różnych czynników fizykochemicznych na organizmy żywe oraz objaśnia mechanizmy szkodliwego ich działania

K_W06

wymienia przykłady praktycznego wykorzystania wiedzy biologicznej

K_W07

ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w biologii

K_U01

stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w naukach biologicznych

K_U02

posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym, terenowym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w naukach biologicznych

K_U03

sporządza w sposób poprawny podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_U04

posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z szeroko pojętą biologią, w dyskusji stosuje język naukowy

K_K01

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych

K_K02

wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk biologicznych

K_K03

jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K_K04

świadomie stosuje zasady BHP w pracy laboratoryjnej oraz zasady sterylności w pracy z materiałem biologicznym; jest zdolny do prawidłowych zachowań i działań w stanach zagrożenia

K_K05

jest świadomy znaczenia biologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza i umiejętności z przedmiotu ekologia ogólna, zoologia i botanika systematyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Obolewski
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska, Paweł Napiórkowski, Krystian Obolewski, Barbara Waldon-Rudzionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.