Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna i analityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-BT11COA-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i analityczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sutkowy
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 - zna i rozumie podstawową terminologię, prawa chemiczne oraz budowę i znaczenie związków nieorganicznych

W02 - zna budowę materii i jej podział oraz charakteryzuje podstawowe rodzaje oddziaływań i wiązań chemicznych, a także typy reakcji chemicznych

W03 - zna odczynniki grupowe i reakcje charakterystyczne dla wybranych kationów i anionów oraz charakteryzuje wybrane techniki analizy ilościowej

Umiejętności

U01 - przeprowadza analizę jakościowa roztworów na obecność wybranych kationów i anionów, formułuje odpowiednie wnioski

U02 - potrafi przygotować roztwory wzorcowe i wykonuje proste miareczkowania alkacymetryczne, manganometryczne i jodometryczne, wykazuje zdolność do wyciągania i formułowania wniosków z własnych pomiarów i obliczeń analitycznych

U03 - potrafi pracować samodzielnie i zespołowo, sprawnie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

Kompetencje

K01 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K02 - rozumie konieczność systematycznej pracy i potrzebę ciągłego doskonalenia się dla realizacji określonych celów
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw chemii ogólnej – treści programowe z dotychczasowego okresu szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sutkowy
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 - zna budowę materii oraz charakteryzuje podstawowe rodzaje oddziaływań i wiązań chemicznych, a także typy reakcji chemicznych

W02 - ma podstawową widzę o pierwiastkach chemicznych, ich związkach, właściwościach i zastosowaniu

W03 - zna odczynniki grupowe i reakcje charakterystyczne dla wybranych kationów i anionów oraz charakteryzuje wybrane techniki analizy ilościowej

Umiejętności

U01 - przeprowadza analizę jakościowa roztworów na obecność wybranych kationów i anionów, formułuje odpowiednie wnioski

U02 - potrafi przygotować roztwory wzorcowe i wykonuje proste miareczkowania alkacymetryczne i redoksymetryczne, wykazuje zdolność do wyciągania i formułowania wniosków z własnych pomiarów i obliczeń

U03 - potrafi pracować samodzielnie i zespołowo, sprawnie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

Kompetencje

K01 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K02 - rozumie konieczność systematycznej pracy i potrzebę ciągłego doskonalenia się dla realizacji określonych celów
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw chemii ogólnej – treści programowe z dotychczasowego okresu szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sutkowy
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 - ma podstawową wiedzę z zakresu budowy, właściwości i zastosowania związków nieorganicznych

W02 - zna odczynniki grupowe i reakcje charakterystyczne dla wybranych kationów i anionów oraz charakteryzuje wybrane techniki analizy ilościowej związków nieorganicznych

Umiejętności

U01 - potrafi dobrać proste reakcje chemiczne służące jakościowej

identyfikacji wybranych soli

U02 –posiada umiejętność obserwacji, samodzielnej interpretacji przeprowadzonych eksperymentów, pomiarów i obliczeń, poprawnie wypełnia sprawozdania

Kompetencje

K01 - sumiennie wykonuje powierzone zadania

K02 - rozumie konieczność systematycznej pracy i potrzebę ciągłego doskonalenia się dla realizacji określonych celów
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw chemii ogólnej – treści programowe z dotychczasowego okresu szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sutkowy
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 - ma podstawową wiedzę z zakresu budowy, właściwości, otrzymywania i zastosowania podstawowych związków nieorganicznych

W02 - zna odczynniki grupowe i reakcje charakterystyczne dla wybranych kationów i anionów oraz charakteryzuje wybrane techniki analizy ilościowej związków nieorganicznych

Umiejętności

U01 - potrafi dobrać i wykonać proste reakcje chemiczne służące jakościowej

identyfikacji wybranych soli, przygotowuje roztwory wzorcowe i wykonuje proste miareczkowania

U02 - posiada umiejętność obserwacji, samodzielnej interpretacji przeprowadzonych eksperymentów, pomiarów i obliczeń, poprawnie wypełnia sprawozdania

U03 - potrafi pracować zarówno samodzielnie, jak i też w zespole, planuje i realizuje proste zadania badawcze, posługując się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą badawczą

Kompetencje

K01 - sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi, odpowiada za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo swoje i zespołu

K02 - rozumie konieczność systematycznej pracy i potrzebę ciągłego doskonalenia się dla realizacji określonych celów


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw chemii ogólnej – treści programowe z dotychczasowego okresu szkoły średniej.

Bilans pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- wykład: 1 ECTS (30h),

- laboratoria: 1 ECTS (30h),

- konsultacje: 0,5 ECTS (10 h),

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,1 ECTS (2h).

Łączny nakład pracy studenta wynosi 72 godzin, co odpowiada 2,6 ECTS


Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do egzaminu: 1 ECTS (30)

- przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 0,4 ECTS (8h),

- przygotowanie do kolokwium: 1 ECTS (30h).

Łączny nakład pracy studenta wynosi 68 godzin, co odpowiada 2,4 ECTS


Sumarycznie: 140 godzin, co odpowiada 5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.