Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metabolizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt12PM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metabolizmu
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moraczewska
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Zofia Ostrowska-Podhorodecka, Katarzyna Robaszkiewicz, Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K_W05 - opisuje podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz powiazania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia organizmów

K_W08 - objaśnia budowę i funkcje żywej materii na wszystkich poziomach organizacji

K_U02 - wykonuje obliczenia chemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń́ stężeń́

K_U03 - stosuje podstawowe metody w zakresie analizy ilościowej i jakościowej prostych związków chemicznych i wybranych grup związków organicznych

K_U05 - posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą oraz wykorzystuje techniki i metody badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii eksperymentalnej

K_U08 - sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów


Efekty modułowe:

W01 rozumie podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące w komórce oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia

W02 identyfikuje problemy związane z niedoborami, zaburzeniami struktury i przemian związków ważnych biologicznie

W03 zna główne źródła energii metabolicznej organizmów heterotroficznych

U01 wykonuje obliczenia biochemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń stężeń, opisuje przebieg i wyniki doświadczenia, wyciąga wnioski

U02 posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: pipetą automatyczną, kolorymetrem, wirówką

U03 identyfikuje niektóre związki biologiczne na podstawie samodzielnie przeprowadzonych reakcji charakterystycznych

K01 student potrafi pracować w grupie i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania

K02 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K03 wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy w dziedzinie biochemii


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

chemia ogólna i analityczna na poziomie akademickim,

ukończony moduł „Biochemii”


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moraczewska
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Katarzyna Robaszkiewicz, Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K_W05 - opisuje podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz powiazania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia organizmów

K_W08 - objaśnia budowę i funkcje żywej materii na wszystkich poziomach organizacji

K_U02 - wykonuje obliczenia chemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń́ stężeń́

K_U03 - stosuje podstawowe metody w zakresie analizy ilościowej i jakościowej prostych związków chemicznych i wybranych grup związków organicznych

K_U05 - posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą oraz wykorzystuje techniki i metody badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii eksperymentalnej

K_U08 - sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów


Efekty modułowe:

W01 rozumie podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące w komórce oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia

W02 identyfikuje problemy związane z niedoborami, zaburzeniami struktury i przemian związków ważnych biologicznie

W03 zna główne źródła energii metabolicznej organizmów heterotroficznych

U01 wykonuje obliczenia biochemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń stężeń, opisuje przebieg i wyniki doświadczenia, wyciąga wnioski

U02 posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: pipetą automatyczną, kolorymetrem, wirówką

U03 identyfikuje niektóre związki biologiczne na podstawie samodzielnie przeprowadzonych reakcji charakterystycznych

K01 student potrafi pracować w grupie i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania

K02 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K03 wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy w dziedzinie biochemii


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

chemia ogólna i analityczna na poziomie akademickim,

ukończony moduł „Biochemii”


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moraczewska
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Katarzyna Robaszkiewicz, Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K_W05 - opisuje podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz powiazania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia organizmów

K_W08 - objaśnia budowę i funkcje żywej materii na wszystkich poziomach organizacji

K_U02 - wykonuje obliczenia chemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń́ stężeń́

K_U03 - stosuje podstawowe metody w zakresie analizy ilościowej i jakościowej prostych związków chemicznych i wybranych grup związków organicznych

K_U05 - posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą oraz wykorzystuje techniki i metody badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii eksperymentalnej

K_U08 - sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów


Efekty modułowe:

W01 rozumie podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące w komórce oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia

W02 identyfikuje problemy związane z niedoborami, zaburzeniami struktury i przemian związków ważnych biologicznie

W03 zna główne źródła energii metabolicznej organizmów heterotroficznych

U01 wykonuje obliczenia biochemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń stężeń, opisuje przebieg i wyniki doświadczenia, wyciąga wnioski

U02 posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: pipetą automatyczną, kolorymetrem, wirówką

U03 identyfikuje niektóre związki biologiczne na podstawie samodzielnie przeprowadzonych reakcji charakterystycznych

K01 student potrafi pracować w grupie i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania

K02 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K03 wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy w dziedzinie biochemii


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

chemia ogólna i analityczna na poziomie akademickim,

ukończony moduł „Biochemii”


Bilans pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 30 godz. (1 ECTS),

- udział w laboratoriach: 45 godz. (1,5 ECTS),

- konsultacje: 9 godz. (0,3 ECTS),

- przeprowadzenie zaliczenia: 5 godz. (0,2 ECTS),

Łączny nakład pracy studenta wynosi 89 godzin, co odpowiada 3 ECTS


2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 25 godz. (1 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium: 25 godz.(1 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu: 25 godz. (1 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 3 ECTS


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moraczewska
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Katarzyna Robaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K_W05 - opisuje podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz powiazania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia organizmów

K_W08 - objaśnia budowę i funkcje żywej materii na wszystkich poziomach organizacji

K_U02 - wykonuje obliczenia chemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń́ stężeń́

K_U03 - stosuje podstawowe metody w zakresie analizy ilościowej i jakościowej prostych związków chemicznych i wybranych grup związków organicznych

K_U05 - posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą oraz wykorzystuje techniki i metody badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii eksperymentalnej

K_U08 - sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów


Efekty modułowe:

W01 rozumie podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące w komórce oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia

W02 identyfikuje problemy związane z niedoborami, zaburzeniami struktury i przemian związków ważnych biologicznie

W03 zna główne źródła energii metabolicznej organizmów heterotroficznych

U01 wykonuje obliczenia biochemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach; dokonuje przeliczeń stężeń, opisuje przebieg i wyniki doświadczenia, wyciąga wnioski

U02 posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: pipetą automatyczną, kolorymetrem, wirówką

U03 identyfikuje niektóre związki biologiczne na podstawie samodzielnie przeprowadzonych reakcji charakterystycznych

K01 student potrafi pracować w grupie i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania

K02 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K03 wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy w dziedzinie biochemii


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

chemia ogólna i analityczna na poziomie akademickim,

ukończony moduł „Biochemii”


Bilans pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 30 godz. (1 ECTS),

- udział w laboratoriach: 45 godz. (1,5 ECTS),

- konsultacje: 9 godz. (0,3 ECTS),

- przeprowadzenie zaliczenia: 5 godz. (0,2 ECTS),

Łączny nakład pracy studenta wynosi 89 godzin, co odpowiada 3 ECTS


2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 25 godz. (1 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium: 25 godz.(1 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu: 25 godz. (1 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 3 ECTS


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.