Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt23PZ-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:


K_W02 – w pracy badawczej konsekwentnie stosuje zasady interpretacji zjawisk i procesów biologicznych w oparciu o dane empiryczne, z wykorzystaniem odpowiedniej metodyki badawczej

K_W07 omawia zaawansowane metody badawcze oraz objaśnia zasady działania specjalistycznej aparatury badawczej stosowanej w analizie procesów biotechnologicznych

K_W08 – ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w biotechnologii


Umiejętności:


K_U01 – stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii

K_U02- posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w biotechnologii

K_U03 – prowadzi obserwacje procesów biotechnologicznych, poddaje je interpretacji oraz formułuje wnioski

K_U05 - sporządza w sposób poprawny podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_U12 - samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami

Kompetencje:


K_K04 – sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów

K_K05 – przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role

K_K06 – rozumie konieczność stosowania zasad etyki i dobrych praktyk akademickich, dostrzega potrzebę stosowania zasad bioetyki oraz zasad BHP

K_K08- jest świadomy znaczenia biotechnologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty realizowane na studiach I stopnia i I roku studiów drugiego stopnia kierunku biotechnologia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:


W01 - Student zna teoretyczne podstawy obsługi sprzętu laboratoryjnego i aparatury oraz procedury stosowane w jednostce prowadzącej praktykę zawodową

W02 - Student wymienia zastosowania urządzeń i procedur stosowanych w działalności naukowo-badawczej/usługowej realizowanej w jednostce prowadzącej praktykę zawodową

W03 - Student potrafi zaplanować odpowiednie procedury/analizy adekwatne do specyfiki jednostki prowadzącej praktykę zawodową


Umiejętności:


U01 - Student korzysta z aparatury i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w działalności jednostki prowadzącej praktykę zawodową

U02 - Student realizuje samodzielnie oraz w zespole wybrane określone zadania/analizy zlecone przez opiekuna praktyk w jednostce prowadzącej praktykę zawodową

U03 - Student opisuje i podsumowuje zadania zlecone przez opiekuna praktyk w dzienniku praktyk


Kompetencje:


K01 - Student jest odpowiedzialny za powierzane zadania oraz sprzęt niezbędny do ich realizacji

K02 - Student wykazuje aktywną postawę oraz świadomie podejmuje decyzje w zakresie realizacji zadań powierzonych w jednostce prowadzącej praktykę zawodową

K03 - Student stosuje zasady etyki zawodowej z poszanowaniem własności intelektualnej (zgodnie z K_K06)

K04 - Student zna i stosuje zasady BHP obowiązujące w jednostce prowadzącej praktykę zawodowąPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty realizowane na I roku studiów biotechnologii II st.

Bilans pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału opiekuna praktyki:

165h - w miejscu praktyki

8h - spotkania z Wydziałowym opiekunem praktyk


Zajęcia niewymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego:

10h - uzupełnianie dziennika praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.