Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR-O24SM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Turystyka i rekreacja, blok I, 2 rok, 4 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dłużewska, Zbigniew Podgórski
Prowadzący grup: Anna Dłużewska, Zbigniew Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu turystyki i rekreacji oraz pogłębioną wiedzę dotyczącą rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw i czynników mających wpływ na jego poziom umysłowy i fizyczny.

W02 – Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zasad planowania badań, metod i narzędzi stosowanych w badaniach naukowych oraz potrafi ją wykorzystać, rozumie zasady wartościowania różnych wytworów kultury,

W03 – Student posiada rozległą wiedzę na temat rozmieszczenia i wartości walorów turystycznych oraz ich roli w rozwoju turystyki a także ich związków z dyscyplinami nauk o zdrowiu, ma poszerzoną wiedzę o metodach regionalizacji turystycznej i zna uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji.

W04 – Student zna pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i etyki zawodowej.

U01 – Student potrafi gromadzić, selekcjonować oraz integrować informacje z pochodzące z różnych źródeł (w tym elektronicznych) oraz z zakresu różnych dyscyplin

U02 – Student wykazuje umiejętności wyboru specjalności i tematu pracy magisterskiej pod kątem przyszłej kariery zawodowej lub naukowej,

U03 – Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do przygotowania i prezentacji opisu i wyników analiz przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk

U04 – Student potrafi samodzielnie sformułować temat badawczy, wykazuje umiejętność formułowania własnych opinii na podstawie posiadanej wiedzy kierunkowej i uzyskanych informacji, a. we współpracy z opiekunem naukowym. planuje i wykonuje opracowanie naukowe

U05 – Student potrafi uczestniczyć w dyskusji o charakterze naukowym; oraz poprawnie stosuje w mowie i w piśmie terminy fachowe w zakresie turystyki i rekreacji, w szczególności wynikające z tematu pracy dyplomowej.

K01 – Student rozumie potrzebę stałej aktualizacji i weryfikacji wiedzy; ma świadomość wielkiej roli usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w życiu społeczeństwa.

K02 – Student potrafi określać priorytety, identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z przyszłą karierą zawodową.

K03 – Student zna i stosuje zasady pra-wa autorskiego; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wyko-nywaniem zawodu.K_W01 – posiada pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki turystyki i rekreacji

K_W03 – posiada pogłębioną wiedzę w zakresie technik i narzędzi badawczych, umożliwiających planowanie i przeprowadza-nie badań związanych z turystyką i rekreacją

K_W04 – posiada pogłębioną wiedzę o środowisku przyrodniczym, procesach w nim zachodzących i ich znaczeniu dla rozwoju turystyki i rekreacji

K_W09 – zna i rozumie zasady prawa autorskiego stosowane w przedsiębiorstwie turystycznym i obiektach sportowych

K_U01 – biegle wykorzystuje dostępne źródła informacji, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

K_U03 – potrafi samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową

K_U07 – wykazuje umiejętność przygotowania i prezentacji w formie ustnej wyników własnych badań w języku polskim i obcym

K_U08 – potrafi samodzielnie przygotować opracowanie naukowe dotyczące problematyki turystyki i rekreacji na podstawie własnych badań

K_U09 – ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_K01 – rozumie konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w sektorze usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych

K-K02 – potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów

K_K03 – postępuje etycznie i odpowiedzialnie, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodemPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczone seminarium magisterskie na 1 roku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dłużewska, Alicja Gonia, Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Prowadzący grup: Anna Dłużewska, Alicja Gonia, Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.