Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka w zakresie Metodyki muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA24PMMZAIDS-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka w zakresie Metodyki muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka pedagogiczna, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W09 Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów, które uzyskał na zajęciach z metodyki nauczania muzyki na I stopniu studiów realizując praktykę metodyki muzyki na I i II etapie kształcenia oraz na zajęciach realizowanych na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) (K2_W09)

W21 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie po zaliczeniu wszystkich metodyk na I, II i III etapie nauczania (K2_W21)

W23 Zna podstawy prawne i system organizacyjny funkcjonowania placówek edukacyjnych i oświatowych, posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna na IV etapie kształcenia (K2_W23)

W28 Posiada w stopniu dobrym ugruntowaną wiedzę z zakresu specyfiki szkoły lub placówki, w której odbywa praktykę, a w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych i partnerów szkolnej edukacji oraz prowadzonej dokumentacji na tym etapie kształcenia (K2_W28)

Umiejętności

U12 Praktycznie wykorzystuje flety proste, instrumenty Orffa, wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U12)

U20 Ma umiejętności związane z teoretycznym i praktycznym zastosowaniem pedagogiki i psychologii w edukacji muzycznej, które uzyskał na I i II etapie nauczania oraz potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U20)

U23 Posiada w stopniu podstawowym umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U23)

U24 Potrafi pracować w zespole (z całą grupą, z pojedynczymi osobami itd.), pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych oraz świadomie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces (K2_U24)

U25 Posiada ugruntowane umiejętności w zakresie technik informatycznych, oraz potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, korzysta z różnych źródeł w języku polskim i obcym oraz powinien uczestniczyć w konferencjach metodycznych skierowanych do czynnych i przyszłych nauczycieli (K2_U25)

U26 Posiada w stopniu znacznym pogłębione umiejętności obserwowania zróżnicowanych aspektów praktyki, współdziałania z opiekunem praktyk oraz analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych (K2_U26)

U30 Potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne, które nabył w trakcie studiów licencjackich (K2_U30)

Kompetencje społeczne

K06 Inicjuje i pracuje z innymi osobami w ramach wspólnych projektów na IV etapie nauczania oraz działań wynikających z kierunku studiów i specjalności (K2_K06)

K12 W sposób bardzo świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, niezbędne w działaniach związanych z kierunkiem studiów i specjalnościami (K2_K12)

K15 Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły (stale doskonali swoje kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów) oraz posiada przygotowanie i umiejętności dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów (K2_K15)

K17 Jest przygotowany w sposób praktyczny i teoretyczny do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i uczniów (realizując swój własny program autorski, który jest zatwierdzony przez dyrekcję szkoły) (K2_K17)

K18 Na podstawie realizacji praktyk jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela (wszystkie treści uzyskał na przedmiocie metodyka muzyki na IV etapie kształcenia) (K2_K18)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające

Pedagogika, pedagogika muzyczna, psychologia, psychologia muzyczna, zajęcia muzyczno-ruchowe, taniec, historia muzyki, literatura muzyczna, śpiew, II instrument, technologia multimedialna, metodyka i teoria edukacji muzycznej, dydaktyka, instrumentacja, aranżacja, dyrygowanie.

Wymagania wstępne

Student zna elementarną terminologię używaną w w/w przedmiotach oraz sposoby jej zastosowania; ma uporządkowaną wiedzę na temat kształcenia muzycznego w III etapie nauczania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka pedagogiczna, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W09 Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów, które uzyskał na zajęciach z metodyki nauczania muzyki na I stopniu studiów realizując praktykę metodyki muzyki na I i II etapie kształcenia oraz na zajęciach realizowanych na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) (K2_W09)

W21 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie po zaliczeniu wszystkich metodyk na I, II i III etapie nauczania (K2_W21)

W23 Zna podstawy prawne i system organizacyjny funkcjonowania placówek edukacyjnych i oświatowych, posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna na IV etapie kształcenia (K2_W23)

W28 Posiada w stopniu dobrym ugruntowaną wiedzę z zakresu specyfiki szkoły lub placówki, w której odbywa praktykę, a w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych i partnerów szkolnej edukacji oraz prowadzonej dokumentacji na tym etapie kształcenia (K2_W28)

Umiejętności

U12 Praktycznie wykorzystuje flety proste, instrumenty Orffa, wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U12)

U20 Ma umiejętności związane z teoretycznym i praktycznym zastosowaniem pedagogiki i psychologii w edukacji muzycznej, które uzyskał na I i II etapie nauczania oraz potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U20)

U23 Posiada w stopniu podstawowym umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U23)

U24 Potrafi pracować w zespole (z całą grupą, z pojedynczymi osobami itd.), pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych oraz świadomie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces (K2_U24)

U25 Posiada ugruntowane umiejętności w zakresie technik informatycznych, oraz potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, korzysta z różnych źródeł w języku polskim i obcym oraz powinien uczestniczyć w konferencjach metodycznych skierowanych do czynnych i przyszłych nauczycieli (K2_U25)

U26 Posiada w stopniu znacznym pogłębione umiejętności obserwowania zróżnicowanych aspektów praktyki, współdziałania z opiekunem praktyk oraz analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych (K2_U26)

U30 Potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne, które nabył w trakcie studiów licencjackich (K2_U30)

Kompetencje społeczne

K06 Inicjuje i pracuje z innymi osobami w ramach wspólnych projektów na IV etapie nauczania oraz działań wynikających z kierunku studiów i specjalności (K2_K06)

K12 W sposób bardzo świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, niezbędne w działaniach związanych z kierunkiem studiów i specjalnościami (K2_K12)

K15 Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły (stale doskonali swoje kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów) oraz posiada przygotowanie i umiejętności dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów (K2_K15)

K17 Jest przygotowany w sposób praktyczny i teoretyczny do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i uczniów (realizując swój własny program autorski, który jest zatwierdzony przez dyrekcję szkoły) (K2_K17)

K18 Na podstawie realizacji praktyk jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela (wszystkie treści uzyskał na przedmiocie metodyka muzyki na IV etapie kształcenia) (K2_K18)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające

Pedagogika, pedagogika muzyczna, psychologia, psychologia muzyczna, zajęcia muzyczno-ruchowe, taniec, historia muzyki, literatura muzyczna, śpiew, II instrument, technologia multimedialna, metodyka i teoria edukacji muzycznej, dydaktyka, instrumentacja, aranżacja, dyrygowanie.

Wymagania wstępne

Student zna elementarną terminologię używaną w w/w przedmiotach oraz ma uporządkowaną wiedzę i potrafi ją zastosować podczas kształcenia-nauczania uczniów w szkolnictwie ponadpodstawowym na lekcji muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych (nauczanie zdalne)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka pedagogiczna, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W09 Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów, które uzyskał na zajęciach z metodyki nauczania muzyki na I stopniu studiów realizując praktykę metodyki muzyki na I i II etapie kształcenia oraz na zajęciach realizowanych na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) (K2_W09)

W21 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie po zaliczeniu wszystkich metodyk na I, II i III etapie nauczania (K2_W21)

W23 Zna podstawy prawne i system organizacyjny funkcjonowania placówek edukacyjnych i oświatowych, posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna na IV etapie kształcenia (K2_W23)

W28 Posiada w stopniu dobrym ugruntowaną wiedzę z zakresu specyfiki szkoły lub placówki, w której odbywa praktykę, a w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych i partnerów szkolnej edukacji oraz prowadzonej dokumentacji na tym etapie kształcenia (K2_W28)

Umiejętności

U12 Praktycznie wykorzystuje flety proste, instrumenty Orffa, wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U12)

U20 Ma umiejętności związane z teoretycznym i praktycznym zastosowaniem pedagogiki i psychologii w edukacji muzycznej, które uzyskał na I i II etapie nauczania oraz potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U20)

U23 Posiada w stopniu podstawowym umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U23)

U24 Potrafi pracować w zespole (z całą grupą, z pojedynczymi osobami itd.), pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych oraz świadomie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces (K2_U24)

U25 Posiada ugruntowane umiejętności w zakresie technik informatycznych, oraz potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, korzysta z różnych źródeł w języku polskim i obcym oraz powinien uczestniczyć w konferencjach metodycznych skierowanych do czynnych i przyszłych nauczycieli (K2_U25)

U26 Posiada w stopniu znacznym pogłębione umiejętności obserwowania zróżnicowanych aspektów praktyki, współdziałania z opiekunem praktyk oraz analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych (K2_U26)

U30 Potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne, które nabył w trakcie studiów licencjackich (K2_U30)

Kompetencje społeczne

K06 Inicjuje i pracuje z innymi osobami w ramach wspólnych projektów na IV etapie nauczania oraz działań wynikających z kierunku studiów i specjalności (K2_K06)

K12 W sposób bardzo świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, niezbędne w działaniach związanych z kierunkiem studiów i specjalnościami (K2_K12)

K15 Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły (stale doskonali swoje kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów) oraz posiada przygotowanie i umiejętności dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów (K2_K15)

K17 Jest przygotowany w sposób praktyczny i teoretyczny do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i uczniów (realizując swój własny program autorski, który jest zatwierdzony przez dyrekcję szkoły) (K2_K17)

K18 Na podstawie realizacji praktyk jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela (wszystkie treści uzyskał na przedmiocie metodyka muzyki na IV etapie kształcenia) (K2_K18)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające

Pedagogika, pedagogika muzyczna, psychologia, psychologia muzyczna, zajęcia muzyczno-ruchowe, taniec, historia muzyki, literatura muzyczna, śpiew, II instrument, technologia multimedialna, metodyka i teoria edukacji muzycznej, dydaktyka, instrumentacja, aranżacja, dyrygowanie.

Wymagania wstępne

Student zna elementarną terminologię używaną w w/w przedmiotach oraz ma uporządkowaną wiedzę i potrafi ją zastosować podczas kształcenia-nauczania uczniów w szkolnictwie ponadpodstawowym na lekcji muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych (nauczanie zdalne)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka pedagogiczna, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.