Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1100-P-OP2SM-ND
Rok akademicki 2018/19
Seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 1100-P-OP2SM-ND
Zajęcia Rok akademicki 2018/19 (2018) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Wioletta Junik
Literatura:

 Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

 Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002.

 Kowalczuk M., Badania wyjaśniające. Badania weryfikacyjne [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009, s. 237–256

 Lalak D., Pilch T., Strategie badawcze w pedagogice [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. V, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006, s. 1021–1028.

 Pilch T., Strategia badań ilościowych [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009, s. 63–78.

 Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2011.

 Rubacha K., Uogólnienia i wnioski z badań. Prawidłowości i wiedza pedagogiczna [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009, s. 200–218.

Zakres tematów:

1.Prezentacje koncepcji badań własnych w grupie seminaryjnej.

2. Zasady pisarstwa naukowego w zakresie prezentowania założeń metodologicznych badań własnych.

3. Wybór terenu badań i projektowanie ich organizacji.

4. Zasady i metody przeprowadzania analizy wyników badań własnych.

5. Prezentowanie doświadczeń z przeprowadzonych badań własnych.

6. Prezentacje koncepcji analiz wyników badań własnych.

7. Prace nad wnioskami i rekomendacjami dla praktyki edukacyjnej.

Metody dydaktyczne:

metody pracy ze źródłami, dyskusja, prezentacje ustne, prezentacje multimedialne, wykład;

Metody i kryteria oceniania:

K_W04:

3.0 – definiuje: strategie badawcze, metody badań pedagogicznych, podejścia badawcze paradygmaty badawcze stosowane w pedagogice

4.0-zna uwarunkowania stosowania strategii, metod i paradygmatów badawczych

5.0-zna ograniczenia stosowania strategii, metod i paradygmatów badawczych

K_U02:

3.0 – na podstawie samodzielnej analizy literatury przedmiotu z pomocą prowadzącego dokonuje wyboru paradygmatu i podejścia badawczego, oraz metody badań w celu diagnozowania proces edukacyjnego w badaniach własnych;

4.0 - na podstawie analizy literatury przedmiotu samodzielnie dokonuje poprawnego wyboru paradygmatu i podejścia badawczego, oraz metody badań w celu diagnozowania proces edukacyjnego w badaniach własnych;

5.0- potrafi wskazać ograniczenia dla badań własnych pojawiające się na skutek dokonanego wyboru paradygmatu i podejścia badawczego, oraz metody badań w celu diagnozowania proces edukacyjnego

K_U04:

3.0 – formułuje częściowo poprawną wypowiedź pisemną zawierającą teoretyczne podstawy badań własnych.

4.0 – potrafi pisemnie i ustnie sformułować logiczną wypowiedź charakteryzującą teoretyczne podstawy badań własnych.

5.0 –posługuje się swobodnie wypowiedzią pisemną i ustną przy formułowaniu logicznego uzasadnienia dla wyboru teoretycznych podstaw badań własnych i przy przedstawianiu ich charakterystyki.

K_U05:

3.0-potrafi sformułować zasadniczą tezę/tezy teorii wyjaśniającej mechanizm zjawiska będącego przedmiotem badań własnych zaprezentowanej przez prowadzącego;

4.0- potrafi wyciągać wnioski płynące z tez wybranej do badań własnych teorii dla projektu badań własnych;

5.0-potrafii swobodnie operacjonalizować tezy różnych teorii wyjaśniających zjawiska edukacyjne;

K_U06:

3.0 – na podstawie samodzielnej analizy literatury przedmiotu z pomocą prowadzącego formułuje przedmiot i cel badań własnych, problemy badawcze, wybiera metodę badawczą i ze wsparciem prowadzącego dokonuje ich operacjonalizacji definiując zmienne i formułując wskaźniki do ich pomiaru;

4.0 - z pomocą prowadzącego na podstawie samodzielnej analizy literatury przedmiotu formułuje przedmiot i cel badań własnych, formułuje problemy badawcze, wybiera metodę badawczą na podstawie, których samodzielnie dokonuje ich operacjonalizacji definiując zmienne i formułując wskaźniki do badania zmiennych;

5.0- na podstawie analizy literatury przedmiotu samodzielnie formułuje poprawnie założenia metodologiczne badań własnych

K_K05:

3.0 - zna zasady etycznego postępowania w trakcie procesu badawczego

4.0 – potrafi uzasadniać stosowanie określonych zasad etycznych w procesie badawczym;

5.0 – samodzielnie formułuje konieczność zastosowania określonych zasad etycznych w badaniach własnych i zdaje sobie sprawę z następstw z nimi związanych;

K_K06:

3.0 – rozumie znaczenie własnej odpowiedzialności za swoje działania badawcze;

4.0 – prezentuje częściową odpowiedzialność podczas realizacji badań własnych – zdarzają się błędy;

5.0 – w pełni odpowiedzialnie postępuje podczas badań własnych respektując wszystkie prawa badanych osób;

Zaliczenie na podstawie przedstawionej pracy dyplomowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.